Obavještavamo Vas da će se 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 27.05.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika

2. Informacija o dodjeli mandata gradskog vijećnika

3. Inicijativa za obrazovanje novog ministarstva za lokalnu samoupravu, pri Vladi Federacije BiH u skladu sa zakonom

4. Prijedlog Odluke o zaštiti objekta Vijećnice

5. Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nepokretnim stvarima – garažama u vlasništvu Grada Sarajeva

6. Izvještaj o upravljanju i korištenju objekta Vijećnice za period od 23. decembra 2014. do 20. aprila 2015. godine

7. Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2014. godini

8. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kanara“ sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kanara“

9. Informacija o izgradnji biciklističke staze na potezu Nedžarići – Skenderija

10. Informacija o realizaciji posljednjih aktuelnih aktivnosti na planu međunarodne saradnje Grada Sarajeva za period januar – april 2015. godine

11. Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u Gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti

12. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba