Obavještavamo Vas da će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 24.06.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva
2. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Sarajeva
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 31.12.2014. godine
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 31.03.2015. godine
5. Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2015. godini
6. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
7. Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu
8. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba