Obavještavamo Vas da će se 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 28.10.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je  predložen sljedeći: DNEVNI RED 

1. Prijedlog Odluke o razrješenju članice radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
2. Prijedlog Odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor” za lokalitet Kvadrant ,,B” (skraćeni postupak)
5. Prijedlog Odluke o podršci održavanju Evropskog olimpijskog omladinskog festivala u novom terminu
6. Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva
7. Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2017 za period 01.07. – 30.09.2015. godine
8. Izvještaj o aktivnostima na Projektu ,,Revitalizacija Trebevićke žičare” za period od 26.04.2015. do 30.09.2015. godine sa prijedlogom zaključaka
9. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu
10. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana ,,Gornje Telalovo polje I”
11. Informacija o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi
12. Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period
13. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba