Obavještavamo Vas da će se 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u utorak 24.11.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2016. godini
2. Prijedlog Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području grada Sarajeva
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana ,,Jarčedoli” s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana ,,Jarčedoli”
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajeva
5. Izvještaj za 2015. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član
6. Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu
7. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“
8. Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.09.2015. godine
9. Informacija o implementaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću
10. Informacija o realizaciji projekta iz oblasti zaštite okoliša u saradnji sa Aarhus centrom na području grada Sarajeva
11. Informacija o pripremama Javnog dočeka Nove 2016. godine u gradu Sarajevu
12. Vijećnička pitanja i inicijative
 

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba