Obavještavamo Vas da će se 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 23.12.2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor zamjenika Gradonačelnika Grada Sarajeva
2. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu
3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Gaziantepa
4. Prijedlog Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području grada Sarajeva
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana ,,Gornje Telalovo Polje I”
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 06.  aprila – Dana grada Sarajeva u 2016. godini
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva
8. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra budžetskih korisnika Grada Sarajeva
9. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2016. godine
10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana ,,Alipašin Most VII”
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Izmjena i  dopuna  Regulacionog plana ,,Alipašin Most VII” s Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana ,,Alipašin Most VII”
12. Izvještaj o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period januar – decembar 2015. godine
13. Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama
14. Izvještaj o radu predstavnika Grada Sarajeva u školskim odborima srednjih škola sa područja Grada Sarajeva za školsku godinu 2014./2015.
15. Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje
16. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Sokolje“ s Nacrtom  Odluke o provođenju Regulacionog plana „Sokolje“
17. Nacrt Odluke o pristupanju  izradi Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“
18. Informacija o stanju turizma sa prijedlogom mjera
19. Informacija o upravljanju i korištenju objekta Vijećnice za period januar – oktobar 2015. godine
20. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba