Obavještavamo Vas da će se 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 27.01.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

 DNEVNI RED

1. Prijedlog Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“
3. Razmatranje Zahtjeva za preispitivanje zakonitosti Odluke o Registru budžetskih korisnika Grada Sarajeva
4. Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.10. – 31.12.2015. godine
5. Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu 
6. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu
7. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo 
8. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“  s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“
9. Informacija o obilježavanju kulturnih događaja od značaja za Grad Sarajevo i četiri gradske općine
10. Informacija o obilježavanju sportskih događaja od značaja za Grad Sarajevo i četiri gradske općine
11. Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2015./2016. godini
12. Informacija o uspjehu  učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2014./2015. godini
13. Informacija u vezi sa obavezama po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa u JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo i prijedlog modaliteta za njihovo izmirenje
14. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba