Obavještavamo Vas da će se 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 30.03.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2015. godinu
2. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2015. godine
3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2015. godinu
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 31.12.2015. godine
5. Prijedlog Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin most VII“ – Zona „C“ (Skraćeni postupak)
8. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Sarajeva Mreži mediteranskih gradova MedCities
9. Prijedlog Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva
10. Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2015. godini za oblast obrazovanja, kulture i sporta
11. Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2015. godini
12. Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“
13. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti saradnje u inostranstvu u 2015. godini
14. Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje
15. Informacija o stanju turizma sa prijedlogom mjera
16. Informacija o problemu napuštenih pasa u gradu Sarajevu
17. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba