Obavještavamo Vas da će se 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 29.06.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup garaže u ulici Dejzina Bikića E2 (22)
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“ – Zona C s Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“ – Zona C (skraćeni postupak)
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”
4. Prijedlog Programa stipendiranja učenika srednjih škola za 2016. godinu
5. Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2016. godini
6. Informacija o nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu Grada Sarajeva ili sa kojom Grad upravlja ili raspolaže, te nepokretnom imovinom u koju je u proteklom periodu Grad Sarajevo ulagao budžetska sredstva
7. Informacija o stanju komunalne higijene, plan i program rada, s naglaskom na čišćenje područja Grada Sarajeva
8. Informacija o stanju saobraćaja u gradu Sarajevu s prijedlogom mjera za rješavanje problema gužvi na saobraćajnicama, s posebnim osvrtom na mogućnost izgradnje kružnih tokova
9. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba