Obavještavamo Vas da će se 42. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 28.09.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o postavljanju spomen ploče šehidima i poginulim borcima Specijalne jedinice „Zagreb“
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ sa Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ (skraćeni postupak)
3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva, za razvoj Informativnog centra Sarajevo
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na Grad Sarajevo
5. Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2016. godine
6. Informacija o stanju komunalne infrastrukture u gradu Sarajevu (u kontekstu bespravne gradnje, prijetećih klizišta, rekonstrukcije ulica i drugih rizičnih faktora)
7. Informacija o stanju i održavanju cesta na području grada Sarajeva
8. Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu za 2015. godinu
9. Vijećnička pitanja  i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba