Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 33. sjednici usvojilo je Odluku o dodijeli priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva" Pasqualu Margallu i Miri, bivšem gradonačelniku pobratimskog grada Barcelone (period 1982.-1997.g.)., koji tokom agresije na BiH i Sarajevo iskazao soliodarnost, naklonost i razumijevanje za tadašnju tešku situaciju u našoj zemlji i gradu, te značajno doprinio u poslijeratnoj obnovi grada Sarajeva.

Vijećnici su prihvatili Prijedloge Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama i Odluke o održavanju grobalja lokalnog značaja na području grada Sarajeva. Također je usvojen Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Buća Potok".

 Na sjednici su prihvaćeni i Prijedlozi okvirnih Programa obilježavanja 6. aprila Dana Grada Sarajeva u 2008.g. te kulturnih manifestacija: "Dani Friedrichshafena u Sarajevu"(od 28.10.-18.11.) i "Dani Sarajeva u Beču"(u aprilu ove godine). Na današnjoj sjednici vijećnici su prihvatili Odluku o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2008.g. Shodno Odluci, za dobitnika pojedinačne Šestoaprilske nagrade predviđeno je 10.000 KM, koliko je predviđeno i za grupnu Šestoaprilsku nagradu, s tim da će taj iznos dobitnici ravnopravno podijeliti. Vijećnici su također usvojili Odluku o prihvatanju pokroviteljstva Grada Sarajeva nad XXIV Internacionalnim festivalom "Sarajevska zima 2008." sa 105.000 KM.

Utvrđen je i Nacrt Odluke o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo (Baščaršijske noći, Međunarodni festival folklora, Sarajevo film festival, Internacionalni teatarski festival MESS, Internacionalni festival "Sarajevska zima", Internacionalni music festival JAZZ FEST Sarajevo, Teatar fest, Međunarodna književna manifestacija "Sarajevski dani poezije" i KID \’S festival).

Vijećnici su usvojili Prijedloge Programa parlamentarne saradnje s Općinama i Gradovima u zemlji za 2008., kao i sa bratskim i prijateljskim gradovima. Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedloge Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o korištenju Doma Oružanih snaga BiH, odnosno o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju projekta obnove zgrade Doma Oružanih snaga BiH.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o prihvatanju nominacije Grada Sarajeva za domaćina 29. kongresa Međunarodne asocijacije izdavača (IPA) 2012., kao i Izvještaj o kontaktima s Islamskom organizacijom za obrazovanje, znanost i kulturu (ISESCO-om).

Gradsko vijeće donijelo je Izjavu o izražavnju zabrinutosti povodom rasta cijena i ugrožavanja životnog standarda građana. Shodno Izjavi, "Gradsko vijeće apelira na sve nadležne institucije da poduzmu odgovarajuće mjere u cilju zaštite životnog standarda građana, posebno socijalno najugroženijih kategorija stanovništva. Ovo se posebno odnosi na institucije kao što je Direkcija za robne rezerve F BiH koja treba da u skladu sa svojim nadležnostima, obezbijedi dovoljne interventne količine osnovnih životnih namirnica za ublažavanje posljedica rasta troškova života, a sve u cilju dugotrajnijeg stabilizovanja cijena na tržištu. Gradsko vijeće cijeni da je potrebno što prije poduzeti hitne korake na svim nivoima vlasti kako bi se sprječio ili barem ublažio dalji nekontrolisani rast cijena živornih namirnica. Grad Sarajevo će u tom smislu, uprkos reduciranim nadležnostima, u tekućoj godini finansijski podržati niz projekata koji će doprinijeti poboljšanju socijalnog statusa pojedinih kategorija stanovništva."

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju i problemima u oblasti zimskih sportova na području grada kao i Informaciju o uspjehu učenika u školskoj 2006./07. i upisu učenika u 2007./08. godini.

Izvor: Gradska uprava