Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 37. sjednici dalo je saglasnost načelniku Općine Novo Sarajevo Nedžadu Koldži za pokretanje postupka korekcije Regulacionog plana Kavdrant &"C" Marijin Dvor u dijelu koji se odnosi na izgradnju ambasade Republike Turske.

Korekcije će se izvršiti isključivo za lokalitet predviđen za izgradnju ambasade R Turske, a prema projektu investitora i izvedenom stanju na lokaciji, i na način predviđen pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

Tekst ovog zaključka, koji je i usvojen, uputio je Gradskom vijeću član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić da bi se prevazišla stvorena situacija vezana za izgradnju ambasade R Turske i pokazala dobra volja i namjera institucija BiH za razvojem što svestranijih i boljih prijateljskih odnosa sa R Turskom.

Vijeće je zaključilo da ukoliko do 15. maja načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo ne pokrene korekciju Regulacionog plana, bit će sazvana vanredna sjednica Gradskog vijeća na kojoj će biti pokrenut postupak izmjene RP Kvadrant "C" Marijin Dvor samo u dijelu koji se odnosi na izgradnju ambasade R Turske.

Vijećnici su prihvatili Prijedlog Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo, a riječ je o sljedećim: Baščaršijske noći, Međunarodni festival folklora, Sarajevo film festival, Internacionalni festival MESS, Internacionalni festival "Sarajevska zima", Internacionalni muzic festival Jazz fest Sarajevo, Teatar fest, Međunarodna književna manifestacija "Sarajevski dani poezije" i KID\’S festival.

Također, vijećnici su danas usvojili Prijedloge Odluka o prihvatanju pokroviteljstva Grada Sarajeva u ovoj godini nad Međunarodnom književnom manifestacijom 47. Sarajevski dani poezije i 11. Međunarodni teatarski festival "Teatarfest" (po 30.000 KM); 12. Internacionalni muzički festival Jazz fest Sarajevo i Festival "Baščaršijske noći" (po 40.000 KM); te Internacionalni teatarski festival MESS (80.000 KM) i 14. Sarajevo film festival (170.000 KM).

Gradsko vijeće dalo je saglasnost gradonačelnici Semihi Boravac da u ime Grada Sarajeva, na Sastanku gradonačelnika svih glavnih gradova država-članica EU, država-kandidata i država procesa proširenja EU, koji će se održati 8. i 9. maja 2008.g. u Ljubljani, potpiše Deklaraciju  o ulozi glavnih gradova u međukulturalnom dijalogu i stvaranju aktivnog suživota i Deklaraciju o odnosima između glavnih gradova i države. Nakon dobrodošlice gradonačelnika Ljubljane i predsjednika R Slovenije, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac imat će uvodno izlaganje o temi "Uloga glavnih gradova u međukulturalnom dijalogu i integraciji", a potom će gradonačelnik patrnerskog grada Beča Michael Haupl izlagati o odnosima između glavnih gradova i države.

Na današnjoj sjednici usvojeni su Prijedlozi Odluka o pristupanju izradi RP "Bjelave-Čekaluša" i RP "Bjelave-Mejtaš", sa amandamanom u kojem je navedeno da će Grad Sarajevo tražiti od Općine Centar da mu u roku od 15 dana dostavi evidenciju pravnih akata na osnovu kojih su stvorene obaveze u prostoru i obaveze prema investitoru od nadležnih općinskih službi kao zatećeno stanje. Utvrđeni su i  Nacrti Odluke o usvajanju, odnosno provođenju Izmjena i dopuna RP "Otoka-Meander", koji će se staviti na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Vijeće je, također, utvrdilo Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva, Nacrt Odluke o načinu i postupku realizacije obaveze Grada Sarajeva u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, kao i Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja saradnje Grada Sarajeva u oblasti obnove fasada na objektima od kulturno-historijskog značaja. Nacrti ovih odluka upućuju se u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o aktivnostima na provođenju zaključaka povodom razmatranja aktuelne sigurnosne situacije u gradu Sarajevu na sjednici GV-a održanoj 12.02.2008.g., kao i Informaciju o faktorima rizika maloljetničkog kriminaliteta i delikvencije sa Akcionim planom Grada Sarajeva prevencije maloljetničke delikvencije, sa zaključkom da se Akcioni plan Grada Sarajeva uvrsti u zajedničku realizaciju Akcionog plana Kantona Sarajevo.

Prihvaćena je i Informacija o domovima kulture na području grada Sarajeva građenim iz sredstava samodoprinosa, s tim da će Grad Sarajevo kod četiri gradske općine pokrenuti inicijativu za vraćanje njihove prvobitne namjene.

Izvor: Gradska uprava