Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević je pozdravio prisutne vijećnike, gradonačelnika i goste te otvorio 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva konstatacijom da Gradsko vijeće Grada Sarajeva ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Na održanoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva  jednoglasno su prihvatili da priznanje "Počasni građanin Grada Sarajeva" dobije Ercan Uslu iz Turske, za nesebično zalaganje i pomoć građanima BiH u  proteklom ratu, kao i za njegov angažman u poslijeratnom periodu.

 
Također, vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku da je dobitnik priznanja "Ključ Grada Sarajeva" slavni talijanski dirigent maestro Ricardo Muti.

Prihvaćena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana s Odlukom o provođenju Regulacionog plana ("Jagomir I", "Čobanija").
Vijećnici Grada Sarajeva prihvatili su pokroviteljstvo nad Evropskim prvenstvom U-18 juniori, na kojem će učestvovati 21 reprezentacija, a koje će se održati u organizaciji Košarkaškog saveza BiH.

Vijećnici su usvojli Odluku o preusmjeravanju planiranih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2009. Planirana sredstva se preusmjeravaju na poziciju sufinansiranja projekata: Revitalizacija Park-šume Mojmilo i sportsko-rekreacionog sadržaja na lokalitetu Otoka. Sufinansiranjem ovih projekata daje se doprinos u razvijanju sportsko-rekreacionih sadržaja.
Gradsko vijeće Grada Sarajeva je usvojilo Izvještaj o primjeni Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja u 2008. godini.

Gradski vijećnici su usvojili Nacrt poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa zaključcima koji su doneseni na sjednici:

1. Utvrđuje se Nacrt poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2. Nacrt  poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva upućuje se na javnu raspravu od trajanju od 60 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća

3. Subjekti u javnoj raspravi su klubovi gradskih vijećnika, nadležna radna tijela Gradskog vijeća i drugi zainteresirani subjekti

4. Komisija za statut i akta će provesti javnu raspravu i sačiniti Izvještaj s javne rasprave

5. Sredstva za provođenje javne rasprave su osigurana u Budžetu Grada Sarajeva za 2009. godinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Nacrt odluke o proglašenju ulice Ferhadije i dio ulice Maršala Tita u gradskoj jezgri od posebnog interesa sa zaključcima koji su doneseni na sjednici:

1. Utvrđuje se Nacrt odluke o proglašenju ulice Ferhadija i dijela ulice Maršala Tita od posebnog značaja za Grad Sarajevo

2. Sastavni dio Nacrta je i sporazum sa načelnicima Starog Grada, Centra i gradonačelnikom

3. Nacrt je ponuđen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća

4. Subjekti u javnoj raspravi su općina, vijećnici, radna tijela i drugi zainteresirani subjekti

5. Nosilac javne rasprave je gradonačelnik

6. Sredstva za provođenje javne rasprave su osigurana u Budžetu Grada Sarajeva za 2009. godinu.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o položaju Grada Sarajeva i primjeni Zakona o prinicipima lokalne samouprave u FBiH sa zaključcima:
 
1. Grad Sarajevo insistira da Skupština Kantona Sarajevo donese Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo

2. Grad Sarajevo insistira da Skupština Kantona Sarajevo donese Zakon o pripadnosti javnih prihoda Kantona Sarajevo

3. Grad Sarajevo insistira da Skupština Kantona Sarajevo donese Zakon o povratu imovine Grada Sarajeva od Kantona Sarajevo

4. Gradonačelnik Grada Sarajeva će u skladu sa svojim ovaštenjima propisanim Amandmanom XCVI na Ustav FBiH, pred Ustavnim sudom FBiH podnijeti zahtjev za zaštitu prava o lokalnoj samoupravi, ukoliko Kanton Sarajevo ne pristupi donošenju gore navedenih akata u roku od 30 dana

5. Gradonačelnik će preispitati stavove Grada Sarajeva sa tematskih sjednica za 2007. godinu i ponuditi Gradskom vijeću na razmatranje tekst prilagođen novonastaloj situaciji.

Prema riječima predsjedavajućeg Gradskog vijeća Marina Ivaniševića, jedino u KS građani ne mogu ostvariti prava na lokalnu samoupravu jer je Kanton Sarajevo preuzeo i obavlja poslove jedinica lokalne samouprave.

Gradsko vijeće primilo je k znanju Informaciju o realizaciji Projekta razvoja đačkih kuhinja u osnovnim školama u Gradu Sarajevu, kao i Informaciju  o implementaciji projekta informatizacije projekta Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva