Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević pozdravio je prisutne vijećnike, gradonačelnika i goste, te otvorio 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva konstatacijom da Gradsko vijeće Grada Sarajeva ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Na održanoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojili su Odluku da se za gradskog pravobranioca imenuje Jasmina Karović, na period od četiri godine.

Također, vijećnici su jednoglasno usvojili Dokument "Politika prema mladima Grada Sarajeva u 2009. godini". Grad Sarajevo je prepoznao da nedostaje programski i strateški pristup podrške poboljšanju ukupnog položaja mladih na području grada. Namjera Grada Sarajeva je stvaranje i provođenje gradske politike prema mladima koja ima za cilj  poboljšanje materijalnih i prostornih  uvjeta rada i obrazovanja djece u školama, te stvaranje novih prostora u kojima će mladi moći sebe izražavati u sportu, kulturi, vannastavnim aktivnostima i drugom stvaralštvu. Značajna sredstva bit će izdvojena na stipendiranje učenika i studenata, na djecu i mlade sa posebnim potrebama, kao i na djecu bez roditeljskog staranja.

Prihvaćena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Park šume Hum" s Odlukom o provođenju Regulacionog plana "Park šume Hum".

Vijećnici Grada Sarajeva prihvatili su Odluku o preuzimanju 100% udjela u osnovnom kapitalu, objekata i opreme privrednog društva "PEP" d.o.o. Sarajevo s Informacijom o aktivnostima preduzetim na osnivanju televizije Grada Sarajeva. Satatutom Grada Sarajeva utvrđeno je da je Grad Sarajevo nadležan za lokalni radio i televiziju. Sarajevo kao urbana sredina ima potrebu za javnim elektronskim medijem u čijem bi fokusu bili građani Sarajeva, odnosno njihovi interesi i potrebe, i putem kojeg će se emitirati sadržaji koji se odnose na privredne, društvene, političke i sve druge aspekte života i razvoja grada Sarajeva.
Vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju Grada Sarajeva Svjetskoj uniji olimpijskih gradova. Grad Sarajevo je jedan od 39 gradova u svijetu koji su članovi prestižne grupacije olimpijskih gradova. Sarajevo kao grad u kojem su održane XIV ZOI po učlanjenju dobija status aktivnog člana.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave – Gradske uprave Grada Sarajeva broj 01-34-4483/09 od 09.07.2009.godine.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period od 01. aprila do 30. juna 2009. godine. U navednom periodu, u okviru multilateralne saradnje predstavnici Grada Sarajeva prisustvovali su raznim skupovima.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period januar-juni 2009. godine. Vršenje inspekcijskog nadzora podrazumijevalo je poduzimanje inspekcijskih radnji kod pravnih osoba i građana koji su bili dužni postupati prema propisima koje donosi Gradsko vijeće kao i određivanje pravnih mjera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršenju tih propisa. Inspekcija je djelovala i preventivno radi podsticanja društvene discipline u izvršenju propisima određenih obaveza.
Gradsko vijeće Grada Sarajeva je usvojilo Nacrt odluke o pristupanju Regulacionog plana ("Breka" i "Vraca").

Gradski vijećnici primili su k znaju Informaciju o realizaciji budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.6.2009. godine.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva primilo je k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2009. godine sa donesenim zaključcima. Aktivnosti službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS u periodu januar-juni 2009.godine bile su usmjerene na prevenciju i sprečavanje krivičnih djela, rasvjetljavanje počinjenih krivičnih djela i identifikaciju izvršilaca, sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, sprečavanje najtežih oblika prekršaja, kontroliranje stanja sigurnosti saobraćaja, osiguravanje javnih okupljanja i objekata od posebnog interesa, te izvršavanje poslova i zadataka koje trenutna situacija nameće kao prioritetne. Portparol MUP-a Dragan Mioković naglasio je da "sigurnost u KS građani ocjenjuju lošom i ističu svakodnevne pucnjave i pljačke u gradu i da su policiji oduzete ovlasti", a kao jedan od razloga u disproporciji između objektivnog stanja i kako se građani osjećaju, Mioković navodi i nedostatak kadra i to da policiji nedostaje 200 policajaca čija bi angažiranost poboljšala sigurnost u gradu.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i inicijativa.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva