Na danas održanoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, nakon duže rasprave povučen je Prijedlog odluke o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, državnih službenika i namještenika organa Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. Zaključeno je da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi novi prijedlog ove odluke, uz razmatranje i diskusija iznesenih na današnjoj sjednici Gradskog vijeća i uz uvažavanje stavova Kolegija Gradskog vijeća. Vijećnici su prihvatili odluke o usvajanju regulacionih planova „Briješće“ i „Koševsko Brdo“, te Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje općine Centar Sarajevo).

Prihvaćena je Odluka o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo „9. internacionalni muzički festival \’Bosna\’ (BIMF)“, kao i imenovanje zamjenika  gradonačelnika Aljoše Čampare za člana Organizacionog odbora ove manifestacije; Odluka o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo „19. sarajevske večeri muzike SVEM 2013.“, kao i imenovanje sekretara Gradske uprave po ovlaštenju gradonačelnika, Elvira Hadžiahmetovića za člana Organizacionog odbora ove manifestacije; Odluka o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo „52. sarajevski dani poezije“, kao i imenovanje pomoćnika gradonačelnika za obrazovanje, kulturu i sport, Ramiza Kadića za člana Organizacionog odbora ove manifestacije; Odluka o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo „Sarajevska zima 2013“, pod nazivom „Umjetnost dodira“, kao i imenovanje pomoćnika gradonačelnika za obrazovanje, kulturu i sport, Ramiza Kadića za člana Organizacionog odbora ove manifestacije; Odluka o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo „19. Sarajevo film festival“, kao i imenovanje gradonačelnika prof. dr. Ive Komšića za člana Organizacionog odbora ove manifestacije.

Razmatrajući Plan aktivnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva u povodu katastrofalnog programskog, kadrovskog i materijalnog stanja kulture i umjetnosti u Kantonu i gradu Sarajevo, istaknuto je da će Gradsko vijeće održati tematsku sjednicu čiji će rezultat biti donošenje deklaracije o institucijama kulture i umjetnosti u gradu Sarajevu, sa smjernicama za hitni redizajn kulturne politike. Rezultat te sjednice bi, između ostalog, trebalo biti i upućivanje snažne inicijative nadležnim organima, a posebno Kantonu Sarajevo za: 1) razmatranje sadržaja i rezultata rada sadašnjih uprava i menadžmenta kulturnih institucija i pokretanja redefinicije kadrovskih rješenja u istim, a na temelju utvrđenih rezultata; 2) uključivanje „olimpa bosanskohercegovačke pameti“ Akademije nauka i umjetnosti BiH u rješavanje problema ovog reprezentativnog dijela društvenog života Grada i Kantona Sarajevo, te 3) angažiranje najkvalitetnijih kadrova za rukovodne funkcije u kulturnim i umjetničkim institucijama u gradu Sarajevu.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o načinu raspodjele sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova gradskih vijećnika, potom Odluku o imenovanju vršioca dužnosti gradskog pravobranioca, koju će vršiti Jasmina Karović, te prihvatilo Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu saradnje u BiH i inostranstvu za period januar-jun 2013. godine.

Na današnjoj sjednici vijećnici su utvrdili i Izvještaj o realizaciji projekta „Trebevićka žičara“ sa zaključcima da Grad Sarajevo obezbijedi ponudu za nabavku nove žičare koja bi predvidjela izgradnju-obnovu na istoj lokaciji putem stare i nove trase, potom da pristupi analizi i odabiru najracionalnijeg rješenja za obnovu Trebevićke žičare, te da Gradsko vijeće donese odluku o obnovi Trebevićke žičare u skladu sa opredjeljenjem (korištenje rabljene donirane opreme ili nabavka nove žičare), a Grad Sarajevo inicira prijenos vlasništva sa KJKP „Gras“ na Grad Sarajevo. Zaključeno je također, da se ostvare kontakti sa gradovima s kojima Grad Sarajevo ima potpisane sporazume o saradnji, a koji imaju iskustva u implementaciji projekata izgradnje i eksploatacije sličnih žičara, te da se analiziraju modeli finansiranja obnove i upravljanja Trebevićkom žičarom.

Vijećnici su utvrdili Nacrt Odluke o usvajanju RP „Boljakov Potok“ s Nacrtom odluke o provođenju ovog regulacionog plana, kao i Nacrt Odluke o usvajanju RP „Vitkovac“ s Nacrtom odluke o provođenju istog, te ih uputilo na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od po 30 dana.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o web-stranici Grada Sarajeva, Informaciju o Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou, Informaciju o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period januar-jun 2013. godine, Informaciju o zapošljavanju u Gradskoj upravi Grada Sarajeva u proteklom mandatnom periodu sa analizom racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti organizacije Gradske uprave Grada Sarajeva i uposlenosti postojećih državnih službenika i namještenika.