Služba za urbano planiranje i stambene poslove Grada Sarajeva obavještava da je došlo do pomjeranja  planiranih rokova, koji su bili predviđeni Programom rada Gradskog vijeća za mjesec juni 2014. godine za sljedeću plansku dokumentaciju:

Nacrt Odluke o usvajanju RP „Alipašin most V“ sa Odlukom o provođenju RP „Alipašin most V“
Obrazloženje za prolongiranje roka: U toku su aktivnosti na pripremi korigovane Osnovne koncepcije Plana. Potrebno je preispitati potrebe za Osnovnom školom  u okviru obuhvata RP „Alipašin most V“ i RP „Alipašin most VI“.

Nacrt  Odluke o usvajanju RP „Jarčedoli“ sa Odlukom o provođenju RP „Jarčedoli“
Obrazloženje za prolongiranje roka: U svrhu organizovanja Javne tribine na temu Osnovne koncepcije Plana, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, dana 04.06.2014.g. dostavio je potrebni materijal (grafički prilog sa tekstualnim obrazloženjem). Također je upućen dopis Općini Stari Grad Sarajevo za određivanjem mjesta i termina održavanje Javne tribine.