Na osnovi člana 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 16/98 i 38/08), sazivam 5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA. 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak 28. 04. 2009. godine u 10.00 sati,  u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2009.godinu
2. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period od 01. januara do 31. marta 2009.godine
3. Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2008.godini
4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar – mart 2009.godine
5. Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unaprijeđenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti
6. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon             216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

 Marin Ivanišević