Realizirani projekti Grada Sarajeva za 2001. godinu

Budžet Grada Sarajeva za 2001. godinu iznosio je 14,5 miliona KM.

URBANIZAM

• sanacija spomen-obilježja Vječna vatra
• sanacija tvrđave Bijela tabija
• sanacija krova Odjeljenja arheologije Zemaljskog muzeja
• učešće u I fazi sanacije Starog jevrejskog groblja
• projekti sanacije kapi-kule Vratničkog bedema i Kozije ćuprije
• projekat sanacije Spomen-parka Vraca
• uređenje i raščišćavanje prostora Hastahane
• učešće u rekonstrukciji ateljea
• učešće u sanaciji Internacionalnog franjevačkog studentskog centra
• učešće u sanaciji Zavoda za zaštitu žena i materinstva
• učešće u sanaciji Odjela za fizikalnu terapiju Opće bolnice u Sarajevu
• usvojeno 5 (pet) provedbenih planskih akata: RP «Ali-pašin Most I», RP «Ali-pašin Most II i III», RP «RTV», Izmjene i dopune RP «Gradski park – Crni vrh» i RP «Brdo Hrasno»
• donesene odluke o pristupanju izradi planske dokumentacije za: RP «Hrasno II», RP «Jagomir II», RP «Zetra» i RP «Koševsko Brdo» (izmjene i dopune)
• usvojeni nacrti RP «Kanara», RP «Sarajevogas-Bosnalijek», RP «Hepok-Čengić Vila III» i RP «Stup-Nedžarići»
• učešće u pripremama i obradi analitičko-dokumentacione osnove za reviziju RP «Baščaršija»
• oko 520.000 KM utrošeno je u rekonstrukciju i sanaciju ratom oštećenih stambenih jedinica (objekti u Ložioničkoj 9, Emerika Bluma 3 i 3a, na Trgu heroja 8, 12, 30 i 32 i u ul. Kasima Prohića 2 i 4)
• utrošeno 50.000 KM za sanaciju stambenih objekata u cilju pomoći povratka u Republiku Srpsku, u općine Rudo i Han-Pijesak;
učešće u izradi Programa stambene izgradnje grada Sarajeva 2001-2005.
• urađeno rješenje postavljanja kosog lifta za pristup invalidima u Narodno pozorište
• programsko rješenje trim-staze na Trebeviću
• izrada i postavljanje oglasnih tabli – Odluka o kućnom redu

KOMUNALNA DJELATNOST

• izvršena sanacija 7 (sedam) saobraćajnica odnosno izvršeno je ili je u toku izgradnja i rekonstrukcija 9 km asfaltnog puta u gradu (rekonstrukcija ulica Vrbovska, Novopazarska, Velešići, puta Barice-Mrkovići i Sedrenik-Barice, sanacija i rekonstrukcija Trebevićke)
• u toku je izgradnja, a u jednom dijelu izgrađeno je oko 3,5 km nove kanalizacione mreže (kanalizaciona mreža ulica Adema Buće i Omera Kovača čikme, u naselju Hrid-Jarčedoli, separatna kanalizaciona mreža u ul. Velešići i M. Behmena, rekonstrukcija kanalizacione mreže u ul. Posavska)
• sanacija klizišta u ul. Derviš Fevzi Mostarca i Ali-pašina
• uređenje korita rijeke Miljacke
• učešće u Projektu javne rasvjete u općini Stari Grad
• uređenje javnih toaleta na Baščaršiji (u ul. Luledžina bb i u Trgovkama 13)
• uređenje zelenih površina i pošumljavanje klizišta (Kromolj I, Mjedenica, Novopazarska, Omera Kovača, Ejuba Ademovića, Humačka ploča i Zetra)
• uređenje grobalja «Humka» i Pomoćni stadion te finansiranje izrade i postavljanja 90 nišana i 10 nadgrobnih spomenika na groblju Pomoćni stadion

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

• po osnovu javnog oglasa isfinansirana 83 projekta, od toga po 18 iz oblasti obrazovanja i sporta, 41 iz kulture i 6 iz ovih oblasti koje je realizirala Gradska uprava
• podržani su projekti koje su kandidirale osnovne škole «Meša Selimović i «Čengić Vila I», srednje (Srednja škola metalskih zanimanja i Druga gimnazija), te ANU BiH
• podrška listu «Izazov» Samostalnog sindikata obrazovanja KS
• podrška Narodnoj tehnici i tehničkom stvaralaštvu
• podržani projekti osoba sa posebnim potrebama (Savez udruženja za pomoć mentalno retardiranim osobama, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica FBiH, Udruženje slijepih građana KS i Savez udruženja građana oštećenog sluha BiH)
• podrška u izdavanju udžbenika za školsku lektiru, revija «Fondeko» i «Odjek»
• podrška KUD-vima
• podrška pozorištima: Narodno pozorište, Kamerni teatar 55 i Pozorište mladih te Akademiji scenskih umjetnosti
• podrška izložbama u Collegium Artisticumu i ALU Sarajevo i ALU BiH te monografskoj izložbi Safeta Zeca
• podržan projekat-emisija “Kultura življenja” na NTV «Hayat»
• podrška tradicionalnim kulturnim manifestacijama (Sarajevska zima, Sarajevski dani poezije, MESS, Teatar Fest, Baščaršijske noći, u okviru kojih i Međunarodni festival folklora
• učešće u dočeku Nove godine ispred Narodnog pozorišta
• podrška programima saveza zimskih sportova
• podržana smotra Saveza izviđača
• podrška održavanju Evropskog prvenstva u boksu u Sarajevu
• podržana akcija «Sportom protiv droge»

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM GRADA SARAJEVA

U skladu s planom i programom rada Gradske uprave, te planom i programom rada Zavoda za primjenu telematskih tehnologija, Zavod je u saradnji s Gradskom upravom i općinama radio na sljedećim poslovima:

OPĆINA NOVO SARAJEVO

• analiza postojećeg stanja
• nabavka i instalacija računske i komunikacijske opreme u sistem sali
• projekat računske mreže i rezervnog napajanja
• izrada i isporuka aplikativne programske opreme za matičnu evidenciju
• nabavka, licenciranje i instalacija sistemske programske opreme
• projekat sigurnosti i zaštite informacionog sistema
• edukacija kadrova u općini
• razvod kablovskih instalacija računarske mreže u zgradi Općine
• implementacija aplikativne programske opreme za potrebe matične evidencije
• unos podataka iz matičnih knjiga u bazu podataka
• nabavka i instalacija aktivne mrežne opreme

OPĆINA NOVI GRAD

• pripremanje organizacijske aktivnosti
• adaptacija i opremanje sale informacionog centra
• projekat računarske mreže u zgradi Općine

OPĆINA STARI GRAD

• pripremno-organizacijski poslovi i međusobni dogovori o načinu i metodi rada i aktivnostima
• projekat adaptacije, uređenja i opremanja sale informacionog centra
• pripremljena je dokumentacija za sve potrebne tendere oko zakonske procedure realizacije Projekta
• osigurana je programska oprema za matičnu evidenciju

POMOĆ ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

• nabavljen EEG aparat Klinici za neurologiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo
• nabavljena 2 (dva) EKG aparata, defibrilator i transtorakalni pacemaker Klinici za bolesti srca i reumatizma Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo
• 2 (dva) inkubatora Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo
• učešće u popravci CT aparata Opće bolnice Sarajevo