Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2007. godini

O realiziranim projektima Grada Sarajeva u 2007. godini kao i projektima koji će se realizirati u 2008. govorila je  gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare 27.12.2007. godine.

„Sve naše aktivnosti i projekti u 2007. godini bili su zasnovani na strateškim pravcima koje smo sebi postavili Platformom djelovanja Grada Sarajeva do 2008. a koji imaju za cilj da poboljšaju kvalitet društvenog života naših građana, a gostima grada da ponude sve što im je potrebno kako bi se što više zadržali u njemu i kako bi bili zadovoljni ukupnom turističkom ponudom. Istina je da su nas nadležnosti, ali i budžetska sredstva, ograničavali da u nekim segmentima uradimo i više, ali opravdano se nadamo da ćemo ciljeve iz Platforme Grada u potpunosti realizirati tokom 2008. godine, što će nam dobrim dijelom omogućiti povećan gradski budžet u iznosu od 23.563.530 KM.

Tokom ove godine posebnu pažnju posvetili smo projektu izgradnje Olimpijskog bazena na Otoci kao najvećoj investiciji Grada Sarajeva. Osigurali smo nedostajuća sredstva za njegov završetak i definirali rok – februar 2008. da građanima Sarajeva ovaj olimpijski objekat konačno predamo na upotrebu. Bit će to naš doprinos smanjenju broja neplivača u gradu, kojih prema određenim procjenama ima između 70 i 80%.
Nastavljajući projekat započet prošle godine, tokom ove obnovili smo fasade na 11 objekata u gradu, a koji su pod posebnom kulturno-historijskom zaštitom. Najveći broj njih nalazi se na Obali Kulina bana, zatim na objektu Gradina i na zgradi Vrhbosanske nadbiskupije. Hrabri nas velika podrška građana za ovaj projekat, ali i činjenica da smo drugima bili podsticaj da krenu u obnovu fasada na svojim objektima, čime Sarajevo definitivno poprima sliku evropske metropole. Obnovu fasada nastavit ćemo i u 2008. godini na preostalim objektima na Obali Kulina bana, u Titovoj, Valtera Perića, Hiseta i Marindvoru za šta smo u budžetu predvidjeli 900.000 KM.
U ovoj godini od preduzeća GRAS preuzeli smo projekat obnove trebevićke žičare. Svakako da smo izdvajanjem značajnih sredstava  proteklih godina za deminiranje Trebevića stvorili preduvjete za obnovu jednog od simbola grada Sarajeva. Od deminerskih organizacija imamo garancije da će cijeli prostor Trebevića biti deminiran do jeseni naredne godine. Proveli smo tender za izradu idejnog projekta trebevićke žičare i u narednih mjesec dana imat ćemo odabran projekat njenog novog izgleda sa procjenom finansijskih sredstava potrebnih za njenu obnovu.

U 2007. godini završili smo i projektnu dokumentaciju za obnovu još jednog značajnog, vjerovatno i najznačajnijeg simbola Sarajeva – zgrade Vijećnice. Sastavni dio projektne dokumentacije je i predračun radova koji definira  potrebna sredstva u iznosu od 17.850.000 KM za obnovu cijelog objekta Vijećnice. Na osnovu izrađene projektne dokumentacije, sada možemo lakše ići u naredne faze ovog važnog projekta Grada, te u pronalaženje nedostajućih sredstava, kako kod domaćih institucija tako i kod gradova i prijateljskih zemalja u svijetu.
Vijećnica je samo dio lokaliteta stare jezgre grada – Baščaršije kojoj namjeravamo dati novi sjaj i u potpunosti je pripremiti za nominaciju upisa na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Zbog toga smo poduzeli, finansirali i  sufinansirali niz projekata, a namjeravamo provesti i neke nove projekte na prostoru Baščaršije. U ovoj godini u saradnji sa Općinom Stari Grad u okviru projekta Iluminacije Baščaršije, nakon što smo osvijetlili Trgovke, obnovili smo krovove i fasade na poslovnim objektima u Saračima i Gazi Husrev-begovoj ulici. U toku su završni radovi na osvjetljenju ovih ulica, a za 2008. planirali smo i nova sredstva za nastavak projekta kako bi Baščaršija u potpunosti i na savremen način bila  osvijetljena.

Pored rasvjete i obnove krovova i fasada na Baščaršiji, u narednoj godini planirali smo započeti projekat rekonstrukcije i popločavanja Baščaršijskog trga, kojim će biti obuhvaćena i sanacija vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija. Za ovaj projekat u budžetu Grada smo osigurali milion KM.
Vodili smo računa i o sigurnosnom aspektu na ovom lokalitetu, pa smo sufinansirali projekat Općine Stari Grad ‘Videonadzor Baščaršije’ i finansirali izradu elaborata za cjelovitu protupožarnu zaštitu Baščaršije.
Tokom 2007. godine donijeli smo veći broj gradskih propisa za neke komunalne djelatnosti koje do sada nisu bile preciznije zakonski regulirane i to za: dekorisanje na području grada, kafilerijske usluge, postavljanje i održavanje javnih satova, te za izgradnju i održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika. U 2008. godini predstoji nam da uredimo još neka značajna komunalna pitanja kao što su: obavljanje pogrebnih poslova, ulica Ferhadija i obnova fasada.
U ovoj godini sanirali smo i opremili najsavremenijom sanitarnom opremom javni toalet u zgradi Tržnice. Izgradili smo fontanu u ulici Zmaja od Bosne, a u planu imamo i izgradnju novih fontana kao i javnih česmi u toku 2008. godine.

Kada je riječ o održavanju vodotoka, u ovoj godini osigurali smo izvođenje radova na čišćenju reguliranog korita rijeke Miljacke na području svih četiriju gradskih općina. Za održavanje vodotoka u narednoj godini predvidjeli smo u budžetu 240.000 KM. Ta će sredstva omogućiti kontinuirano čišćenje korita i obala rijeka i saniranje oštećenja okolnih objekata od poplava.
Zahvaljujući projektu Grada, prvi put u historiji Sarajeva niz od pet mostova na rijeci Miljacki, i to od Ajfelovog mosta na Skenderiji do Šeher-ćehajine ćuprije kod Vijećnice dobio je akcentnu rasvjetu, čime je naš grad naprosto bljesnuo u večernjim i noćnim satima. Uljepšana je slika grada, a istovremeno i povećana sigurnost noćnog saobraćaja.
Poseban sjaj našem gradu u noćnim satima dale su, i trenutno daju, svjetlosne dekoracije za vrijeme državnih i vjerskih praznika za šta je Grad izdvojio 100.000 KM na osnovu Odluke o dekorisanju.
Želim spomenuti da smo i finansirali projekat iluminacije Saborne crkve. Inače, vjerske zajednice i crkve pomogli smo sa 175.000 KM te, zahvaljujući Komisiji Gradskog vijeća, uspostavili smo institucionalan odnos s njima.

Što se tiče projekta podizanja spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog grada Sarajeva 1992.-1995. tokom ove godine sa predstavnicima roditelja ubijene djece položili smo kamen temeljac na odabranoj lokaciji fontane u Velikom parku, izabrali smo idejni projekat spomen-obilježja, a u toku je priprema ugovora sa autorom za izradu skulpture.
Namjera nam je da u utvrđenoj dinamici i po želji roditelja u toku 2008. godine konačno podignemo ovo spomen-obilježje.
Na početku mog izlaganja istaknula sam da turizmu dajemo prioritet budući da u njemu vidimo velike razvojne šanse za grad Sarajevo. S tim u vezi smo pokrenuli projekat turističke signalizacije kako bi turisti imali na raspolaganju sve potrebne informacije o turističkim atrakcijama na području grada. Nakon što je Gradsko vijeće na oktobarskoj sjednici usvojilo Elaborat o razmještanju turističke signalizacije, stekli su se uvjeti za pokretanje postupka javne nabavke i odabira najpovoljnijeg ponuđača.

Kao podršku razvoju i očuvanju starih zanata, kao atraktivne turističke ponude grada Sarajeva, finansirali smo izradu prigodne publikacije o njima.
U skladu za zaključcima Gradskog vijeća i Platformom Grada, poduzeli smo aktivnosti razmatranja zakonskih i drugih mogućnosti za formiranje Turističke podružnice Grada Sarajeva u cilju objedinjavanja i kreiranja turističke ponude gradskog jezgra.
Činjenica da je Sarajevo u ovoj godini na međunarodnom planu dobilo vrlo značajno priznanje – Švicarsku nagradu za turizam, te da se potvrdilo kako smo najbolja turistička destinacija u BiH dobivši ponovno Zlatnu turističku ružu, cijenimo da su rezultati na polju turizma vidljivi, ali ne i možda sasvim dovoljni, te da kao Turistička podružnica Grada Sarajeva možemo učiniti mnogo više na revitalizaciji historijske jezgre grada kao jednog od najatraktivnijih dijelova njegove ukupne turističke ponude.
Pored turizma, vodili smo računa i o čistoći grada, iako nam to nije izvorna nadležnost. Finansirali smo nabavku 300 jednoobraznih korpi za otpatke budući da se pokazalo kako postoji velika potreba za njima s ciljem unapređenja čistoće u našem gradu i zadovoljenja jednog od važnih standarda EU, a to je čista i zdrava okolina.
U toku pripreme Budžeta Grada za 2008. godinu posebnu pažnju posvetili smo projektima koje su kandidirale gradske općine, a za koje smo ocijenili da imaju gradski značaj. To su: izgradnja mosta od ALU do Radićeve ulice i popločavanje šetališta Obale Maka Dizdara, uređenje Vilsonovog šetališta, te uređenje i zaštita Park-šuma Mojmilo i Park-šuma Hum.

U oblasti urbanog planiranja u 2007. godini usvojena su tri vrlo značajna regulaciona plana (TMZ Feroelektro, Centar Novo Sarajevo i Gradski centar Marindvor II faza) čime su se stvorili planski uvjeti za izgradnju poslovnog prostora cca 700.000 m²  bruto građevinske površine i  cca 13.000 m²  bruto građevinske površine za izgradnju privrednih objekata, zatim stambenih, kulturnih i stambenih objekata, uređenje zelenih površina i prostora za sport i rekreaciju. Izgradnjom spomenutih objekata na ovom području stvorit će se mogućnost za otvaranje blizu 25.000 radnih mjesta.
Predviđenim sredstvima u Budžetu Grada za 2008. godinu planirali smo izradu regulacionih planova kojim će se obuhvatiti uređenje mahala koje karakterizira kontinuirana izgradnja od osmanskog, preko austrougarskog, prijeratnog i poslijeratnog perioda sa koncentracijom velikog broja objekata  graditeljskog naslijeđa i elemenata prirodnog naslijeđa koja treba da omogući očuvanje arhitektonske tradicije ovog područja. Grad će u 2008. godini izradom RP ‘Baščaršija’ ujedno nastaviti aktivnosti na reafirmaciji ovog centra historijske jezgre grada koju, kao što ste upoznati, namjeravamo nominirati kod UNESCO-a.
U ovoj godini u Budžetu Grada značajnu pažnju smo posvetili oblastima kulture, obrazovanja i sporta, a izdvojena sredstva koja čine 15% ukupnog  budžeta za 2008. godinu pokazuju značajan doprinos Grada u daljnjoj afirmaciji Sarajeva kao kulturnog, obrazovnog i sportskog centra BiH. Samo u ovoj godini Grad je za kulturne manifestacije koje imaju međunarodni karakter, poput SFF-a, MESS-a, Teatar festa i Baščaršijskih noći, izdvojio 405.000 KM. Za kulturno stvaralaštvo dali smo 200.000 KM, a za pokroviteljstva raznih kulturnih manifestacija 400.000 KM.
U ovoj godini preuzeli smo sa Ministarstvom odbrane BiH zajedničko korištenje Doma oružanih snaga čiju zgradu namjeravamo obnoviti i koristiti za organizaciju kulturnih sadržaja.

Po osnovu javnog poziva podržali smo sa 100.000 KM realizaciju blizu 30 projekata srednjih škola sa područja grada. Na osnovu Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada u oblasti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama u Budžetu za 2008. predvidjeli smo sredstva u iznosu od 450.000 KM, čime ćemo unaprijediti materijalne mogućnosti i uvjete rada osnovnih škola.
Ni ove godine nismo zaboravili šestmilijarditog stanovnika planete Zemlje niti djecu žrtava rata pa smo osigurali 10 stipendija po 1000 KM članovima Udruženja ‘Obrazovanje gradi BiH’, a sljedeće godine ćemo broj stipendija udvostručiti.
Kada je sport u pitanju, finansirali smo izradu projektne dokumentacije za rekonstruciju pomoćnih terena i postavljanja vještačkih podloga na pomoćnim stadionima Koševo i Grbavica. Finansijski smo podržali izradu projektne dokumentacije za sportsku dvoranu Novi Grad i dvoranu Novo Sarajevo. U 2008. godini nastavit ćemo kroz primjenu Odluke o provođenju javnog interesa Grada u oblasti sporta podržavati projekte zimskih sportova, osigurat ćemo besplatno klizanje u Zetri, te nastaviti obilježavati dane 14. ZOI u Sarajevu s ciljem sjećanja na najprosperitetniji period grada Sarajeva, ali i radi afirmacije Sarajeva kao olimpijskog grada.
Postoji još jedna manifestacija koju smo u ovoj godini prvi put organizirali, a koja, slobodno možemo reći, predstavlja integrativnu komponentu za Sarajevo i za koju želimo da postane tradicionalna. Riječ je o Prvom polumaratonu koji je održan na Dan bez automobila, a organizirali su ga Grad Sarajevo, Istočno Sarajevo i Ambasada Francuske u BiH.

U ovoj godini mogu reći da smo imali dosta dinamične i uspješne aktivnosti na planu međunarodne saradnje Grada Sarajeva. Uspostavili smo pobratimske odnose s Gradom Madridom, koji se privredno razvija dvostruko brže u odnosu na ostale glavne gradove članica EU i s kojim namjeravamo sarađivati u zajedničkim projektima koje možemo kandidirati kod fondova EU. Učvrstili smo saradnju s Gradom Dubrovnikom potpisavši Povelju o prijateljstvu, te saradnju s Gradom Konyom. Bili smo uspješni domaćini Prvog susreta mladih glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope. Posebno želim istaknuti Nagradu za multikulturalnu koegzistenciju koju je Sarajevo dobilo na Samitu gradonačelnika svijeta u Istanbulu.

I u 2008. nastavit ćemo jačanje multilateralne i bilateralne saradnje. Bit ćemo domaćini 9. međunarodnoj konferenciji mreže velikih balkanskih gradova BALCINET, kulturnoj manifestaciji „Dani pobratimskog grada Friedrichshafena u Sarajevu“, zatim „Danima Podgorice u Sarajevu“, a organizirat ćemo i „Dane Sarajeva u Beču“.
U 2007. godini vodili smo računa i o stručnom usavršavanju gradske administracije, te uskoro očekujemo dobivanje standarda ISO 9001: 2000.
Na kraju želim naglasiti da ćemo u godini koja je pred nama aktivnije raditi na uređenju statusa grada Sarajeva i donošenju zakona o glavnom gradu, kako bi se otklonile sve barijere za puni privredni i drugi razvoj glavnog grada BiH.“

GRADONAČELNICA SARAJEVA
Semiha Borovac