Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2010. godini

O projektima Grada Sarajeva realiziranim u 2010. godini kao i projektima za 2011. govorio je  gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare 29.12.2010. godine.

„I pored poteškoća koje su uzrokovane smanjenjem budžeta Grada Sarajeva od 26,44% ili cca 6.257.115 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, trudili smo se da odgovorimo na potrebe i poboljšamo kvalitet života naših građana. Ni u 2010. g. nismo odustali od glavnih odrednica našeg rada, a koje se odnose na zapošljavanje i socijalna pitanja, pažnju djeci, kulturu, obrazovanje i sport, sigurnost, urbanizaciju grada, te odnos prema građanima i težnja za izgradnjom civilnog društva kroz suradnju s nevladinim organizacijama.

Iako su za nas svi naši sugrađani jednaki, s obzirom na tešku materijalnu situaciju u našem društvu, pa i u gradu, najveći dio finansijskih sredstava usmjerili smo prema onim našim građanima i građankama koji su u ovom trenutku najranjiviji, dakle, prema djeci i socijalno ugroženim kategorijama. Tako smo projekat „Posao za sve”, za koji smo kao i lani izdvojili 1 milion KM, uspješno realizirali. U odnosu na prošlu godinu, uvećali smo sredstva za realizaciju Programa pomoći porodiljama/majkama sa djecom (za 7,27%), stipendiranje djece (za 33,33%) i finansiranje javnih kuhinja (za 25 %), a posebno naglašavamo projekat maloljetničke delinkvencije čiji nas pozitvni rezultati ohrabruju.

Godinu 2010. možemo nazvati godinom početka procesa vraćanja Gradu Sarajevu statusa koji mu pripada i kao jedinici lokalne samouprave i kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ova gradska administracija na čelu sa mnom više nego ikada odlučna je u naporu da vrati gradsku imovinu, kao i nadležnosti koje pripadaju Gradu, i koje su kao takve utvrđene ustavnim i zakonskim odredbama, ali i tekstom Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. S tim u vezi podnijeli smo dvije tužbe kojima smo od Ustavnog suda F BiH tražili da se Gradu Sarajevu vrate ovlasti lokalne samouprave koje je Kanton Sarajevo nezakonito preuzeo.  Naime, Ustavni sud FBiH donio je presudu kojom je naložio Kantonu Sarajevo povrat imovine Grada, i djelimičnu presudu o prijenosu nadležnosti na Grad Sarajevo, a koje se odnose na privremeno korištenje javnih površina, utvrđivanje lokalnih cesta, zatim na visinu i način plaćanja naknade za postavljanje reklamnih panoa i znakova informiranja u zaštitnom cestovnom pojasu, te na srednje obrazovanje. Ovim presudama otvaramo novo poglavlje u historiji Sarajeva, s ciljem da vratimo grad njegovim građanima i građankama i omogućimo im dostojanstven i kvalitetan život. Gradska administracija je spremna da vodi ovaj proces uz maksimalnu koordinaciju i u dogovoru sa Kantonom, gradskim i općinama KS, od kojih će se neke, u narednom periodu, vratiti u sastav Grada sa kojim čine neraskidivu cjelinu.

U septembru ove godine, nakon dobivene građevinske dozvole, krenulo se u treću fazu obnove Vijećnice, u kojoj je predviđeno izvođenje građevinskih radova, rekonstrukcija dijela krova i zanatski radovi na restauraciji i rekonstrukciji fasade objekta, sa izradom i ugradnjom fasadne stolarije. Potpuno je završena rekonstrukcija krova na kulama objekta, zamijenjene su razbijene staklene plohe na pokrovu kupole iznad aule, završeno je betoniranje zidova liftnog okova i iskopi u suterenu, te izrađen uzorak fasade sa malterima iz projektne dokumentacije. Također je predviđeno da se paralelno sa radovima na rekonstrukciji i restauraciji fasade izvodi i završna faza koja podrazumijeva radove u unutrašnjosti objekta (zidarske, instalaterske, restauraciju i rekonstrukciju gipsane dekoracije i slikarske dekoracije), odnosno radove koji su potrebni za potpuno dovršenje i predaju objekta na korištenje. Sredstva za ovu fazu osigurana su iz IPA fondova Evropske unije u iznosu 7,5 miliona EUR. Očekuje se da Delegacija EU u BiH početkom 2011.g. raspiše međunarodni tender za izbor izvođača radova na završnoj fazi obnove Vijećnice. Najava tendera objavljena je na web stranici Delegacije. Inače, Vijećnica kao spomenik kulture obnavlja se u potpuno autentičnom obliku kakva je i bila. Njena obnova ne prejudicira ni konačnu namjenu ni funkcionalnost ovog objekta. Namjena Vijećnice mora biti u skladu sa odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja je ovaj kulturno-historijski objekat proglasila nacionalnim spomenikom. Grad Sarajevo, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Vijeće Evrope organizirali su u Vijećnici Izložbu pod nazivom „Ljubljana proces – rehabilitacija našeg zajedničkog evropskog naslijeđa“. Izložbu su činile fotografije 26 objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa zemalja jugoistočne Evrope, među kojima je bila i Vijećnica.

Grad Sarajevo je prije nešto više od godinu dana pristupio Uniji gradova Evrope (danas preko 2000, tada oko 400) koji su potpisnici dokumenta ‘Povelja gradonačelnika’ čime smo iskazali svoju spremnost i obavezali se na ozbiljan pristup problemu racionalnog korištenja energije, posebno u domenu zgradarstva, javne rasvjete i transporta. Gradska uprava Grada Sarajeva napravila je radikalan pomak izdvojivši prvi put ove godine iz budžeta  sredstva za projekte i aktivnosti koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti. U okviru Gradske uprave formiran je savjet koji se isključivo bavi ovim pitanjima. Izrada Akcionog plana održivog korištenja energije u gradovima (SEAP) je u fazi finalizacije i realno je za očekivati da će se u prvom tromjesečju naredne godine naći na dnevnom redu Gradskog vijeća. Ovim dokumentom je obuhvaćena cjelokupna teritorija KS. U pripremi je i otvaranje info-centra za promociju aktivnosti s ciljem povećanja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Zajedno sa našim partnerima pripremamo projekat rekonstrukcije sistema zagrijavanja bazenske i sanitarne vode na Olimpijskom bazenu Otoka, gdje želimo ugraditi solarne kolektore i time značajno smanjiti troškove energije. Grad Sarajevo je aplicirao zajedno sa gradovima Freiburg i Podgorica, kao i sa partnerom GTZ-om na projekte koji se finansiraju iz sredstva EU u okviru programa FP7 s ciljem izgradnje „Prve pasivne kuće u gradu Sarajevu“. Nažalost, u ovom krugu nismo prošli ali ne odustajemo i mislimo da ćemo već u narednom koraku uspjeti. Pored Otvorenog regionalnog fonda za energiju za jugoistočnu Evropu (GTZ), projekat je ove godine podržao i UNDP u BiH, pokrenuvši “know-how” aktivnosti, te donirajući računarsku opremu i softver koji je potreban za utvrđivanje potrošnje energije. Nedavno je Grad Sarajevo bio domaćin trodnevne konferencije „Sarajevski dani znanja o energetskoj efikasnosti“. Konferencija je od velikog značaja prvenstveno za građane Sarajeva s ciljem promocije ideje racionalnog korištenja energije, a i za gradske i kantonalne vlasti koje trebaju donositi bitne odluke koje se tiču kvaliteta življenja u urbanim sredinama.

Kad je riječ o Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. finansirali smo postavljanje postamenta u sklopu Spomen-obilježja, sa imenima 521 ubijenog djeteta u opkoljenom Sarajevu. Također, pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, promovirana je knjiga „Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi“ koja sadrži imena ubijene djece sa svim identificiranim podacima i fotografijama. Ove aktivnosti smo uradili zajedno sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.

Gradska vlast je i u 2010.g. nastavila sa projektom zapošljavanja pod nazivom “Posao za sve”. Posao je dobilo 120 osoba na period do 6 mjeseci u javnim komunalnim preduzećima „Rad“ i „Park“. Zaposleni su ostvarivali sva prava iz radnog odnosa: primali su plaće, topli obrok i naknadu za prijevoz. Ovim projektom ostvarili smo dva cilja: prvi je da se u vremenu ekonomske krize i rasta broja nezaposlenih uposli određeni broj ljudi koji su prijavljeni na biroima rada, a drugi da se komunalna higijena i red u gradu Sarajevu podigne na viši nivo. Za realizaciju ovog projekta izdvojili smo 1 milion KM kao i prošle godine, kada je kroz ovaj projekat prošlo 108 osoba.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na novembarskoj sjednici pozitivno je ocijenilo rezultate projekta “Primarne prevencije u oblasti maloljetničke delikvencije”, a što potvrđuju i podaci MUP-a Kantona Sarajevo, kojima je u prvih devet mjeseci tekuće godine za 42,1% smanjen broj maloljetnih izvršilaca prekršajnih i krivičnih djela. Cijenimo da je i ovaj projekat, koji je okupio 198 djece sa kojima 53 stručnjaka permanentno rade već drugu godinu, učinio da se opće stanje u ovoj oblasti kreće u pozitivnom smjeru. Sigurno je da će pokretanje  Centra za rehabilitaciju i rekreaciju djece kvalitetno doprinijeti smanjenju ove društveno negativne pojave. Naime, riječ je o SOS Kriznom centru, koji predstavlja model za borbu protiv zloupotrebe djece i pomoći djeci sa poremećajima u ponašanju, a uspostavlja se po uzoru na krizne centre u Beču.

Grad Sarajevo je stupio u kontakt sa Švicarcima koji su izrazili spremnost da pomognu obnovu Trebevićke žičare kroz doniranje opreme koja je u vrlo dobrom stanju (neki elementi su potpuno novi, a neki svega nekoliko godina stari). Švicarci će, također, staviti na raspolaganje svu tehničku dokumentaciju i pružiti tehničku pomoć oko montaže opreme. Grad Sarajevo bi pored nabavke nove upravljačke jedinice preuzeo i obavezu njenog transporta do Sarajeva. Predstavnici sarajevskog IPSA Instituta prisustvovali su dogovorima sa Švicarcima, kako bi utvrdili usklađenost ponuđene opreme sa idejnim projektom obnove Trebevićke žičare, potom provjere tehničke karakteristike ponuđene opreme, kao i stanje i način održavanja iste. Grad je sa Švicarcima potpisao Memorandum o razumijevanju, a konačna odluka zavisi od švicarskog partnera. Grad je, također, obavio i preliminarne dogovore sa Delegacijom EU u BiH da u skladu sa procedurama dodjele donatorskih sredstava razmotre njegov zahtjev za finansiranje obnove Trebevićke žičare. Inače, od 2001. do 2008. Grad je kontinuirano finansirao deminiranje Trebevića i trase žičare u iznosu 705.000 KM. Također, sredstvima Grada izrađen je Idejni projekat Trebevićke žičare, kao i Studija izvodljivosti izgradnje žičare.

Program pomoći porodiljama/majkama sa djecom je prvi program novčane pomoći iz sredstava Grada Sarajeva namijenjen ovoj grupi stanovništva. U tekućoj godini ovim programom obuhvaćene su žene nastanjene na području četiri gradske općine, a koje su se porodile u periodu od 1. aprila 2008. Procedura za ostvarivanje prava za ovaj vid pomoći je jednostavna – naime, nije porebno podnositi zahtjev za dobivanje pomoći porodiljama. Smatramo da je najveća vrijednost ovog programa 6-mjesečna podrška porodicama koje nakon navršenih 12 mjeseci od rođenja djeteta nemaju stalno prihode niti imovinu koja bi im omogućila da zadovolje osnovne životne potrebe.

Grad Sarajevo je u suradnji sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo izradio priručnike zdrave ishrane namijenjene školarcima, roditeljima i nastavnicima. Pod stručnim nadzorom ljekara i fizioterapeuta realiziran je  Program unapređenja  zdravlja djece u dobi od 11-13 godina sa utvrđenim deformacijama kičme  koji se  odvijao na Olimpijskom bazenu Otoka. Kroz program vježbi u vodi, terapijskog plivanja i hidroterapije prošlo je 1.796  učenika/ca osnovnih škola sa područja grada. Na bazenu je u decembru otpočela organizirana aerobna i hidroterapija kroz Program mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika u trećoj dobi, kojim je obuhvaćeno 260 osoba. Također smo 1. oktobra, na Međunarodni dan starih osoba, organizirali izlet na Igman za naše najstarije građane i građanke.

U sklopu Projekta rasvjete Baščaršije, nakon Gazi Husrev-begovog bezistana, Trgovki, Sarača i Kazaza, u ovoj godini dekorativno smo osvijetlili Čizmedžiluk prethodno obnovivši poslovne prostore na ukupno 176 radnji u ove četiri ulice. Kad je riječ o provedbenoj planskoj dokumentaciji, tokom 2010.g. Gradsko vijeće donijelo je 6 odluka o pristupanju izradi regulacionih planova (Koševsko brdo, Kovačići, Kovačići Centar, Park šuma-Mojmilo, Ciglane i Ahatovići), utvrdilo 3 nacrta RP (Velešići, Crni vrh i Pofalići), te usvojilo 3 RP (Buća potok I, Podgaj tekija i Crni vrh). Na osnovu ugovora sa Muzejom Sarajevo u 2010.g. nastavljena su arheološka istraživanja na Bijeloj tabiji, u okviru kojih su, između ostalog, otvorene sve prostorije iz austrougarskog perioda, te otkriveni bunar i stepenište, temelji objekta za koje se pretpostavlja da su temelji džamije „Sultan Mehmeda Fatiha” i kompletni temelji kapi-kule sa ostatkom bedema.

U partnerstvu sa četiri gradske općine finansijski smo podržavali projekte  u cilju podizanja kvaliteta života naših građana. Tako smo sa Općinom Stari Grad izvršili sanaciju podzemne infrastrukture, te rekonstrukciju i popločavanje ul. Bravadžiluk u vrijednosti od 390.000 KM. Sa Općinom Centar završili smo II fazu sanacije Koševskog potoka na dionici od Ali-pašine džamije do ušća u rijeku Miljacku. Pored 4 dobrovoljna vatrogasna društva (Vratnik, Bjelave, Ali-pašin Most i Novo Sarajevo), koje već tradicionalno  pomažemo, od ove godine finansirali smo i rad vatrogasaca Ilidže i Tarčina, izdvojivši za njihove potrebe po 10.000 KM. Grad Sarajevo je u  suradnji sa MUP-om KS, iz sigurnosnih razloga, u ovoj godini pokrenuo projekat postavljanja videonadzora na 28 lokacija u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, kao i uspostavljanja dva nadzorna centra, čija je ukupna vrijednost 385.000 KM. Grad Sarajevo je jedini iskazao spremnost za izgradnju azila za životinje, potpisavši još prošle godine Sporazum o izradi studije izvodljivosti za izgradnju azila sa JU Terapijska zajednica “Kampus” u Rakovici, na čijem se području trebao početi graditi ovaj objekat. I u 2010. planirali smo sredstva za učešće u ovom projektu. Međutim, drugi nivoi vlasti oglušili su se, iako ih na to obavezuje Zakon.

U odnosu na 2009. godinu uvećali smo sredstva, te sa 100.000 KM finansirali rad javnih kuhinja kako bismo pomogli najugroženijim kategorijama stanovništva, kojih je, nažalost, sve više. Tradicionalno finansijski podržavamo i rad „Sigurne kuće” za smještaj žrtava nasilja u porodici. Grad će adaptirati te ustupiti na korištenje „Sigurnoj kući” stan koji je Gradu ustupio Savez udruženja antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u KS. Grad Sarajevo je i ove godine osigurao sredstva za finansijsku podršku Kući na pola puta u kojoj su smješteni mladi bez roditeljskog staranja, navršili su 18 godina a nemaju riješeno stambeno pitanje. Za časopis „Zvučne novine” Udruženja slijepih KS Grad je izdvojio 20.000 KM.

U 2010. u potpunosti je adaptiran i opremljen prostor Gradskog centra za biznis, koji će obavljati sve aktivnosti u cilju ostvarenja ekonomskog razvoja grada. Poseban akcenat u radu Centra stavit će se na privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta, promociju projekata Grada Sarajeva i projekata koji se odnose na unapređenje i razvoj turističke infrastrukture. Ponosni smo što je Grad Sarajevo prvi put predstavljen u publikaciji City Leaders, prema kojoj naša prijestolnica ulazi u red vodećih tranzicijskih gradova sa velikim potencijalom i šansama za dinamičan ekonomski razvoj. Objavili smo brošuru „Poslovno- investicijski vodič Grada Sarajeva“. U cilju podrške razvoja starih zanata i proširenja turističke  ponude, Grad Sarajevo je sa Općinom Stari Grad i KS partner u projektu Razvoj kulturno-historijskog turizma na Baščaršiji. Projekat koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Italije bit će realiziran uspostavom Kuće zanata na području općine Stari Grad, u ul. M.M. Bašeskije. Također, kako bi se pomoglo zanatlijama, Grad je sa Institutom za intelektualno vlasništvo BiH organizirao radionicu „Zaštita prava industrijskog vlasništva, robnih i uslužnih žigova u BiH“. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je na osnovu Javnog poziva Gradu Sarajevu odobrio 7.000 KM za pilot projekat Uvođenje digitalne turističke signalizacije, koji će biti realiziran na platou ispred BBI centra, kako bi turisti i građani dobili informacije o turističkoj ponudi grada. Sarajevo je bila prva destinacija koja se predstavila na Weekend Media Festivalu, najvećem regionalnom festivalu komunikacijske industrije u Rovinju. U suradnji sa Istočnim Sarajevom podržali smo 4. „Jahorina fest“ – Međunarodni festival ekološkog i turističkog filma i promotivnih spotova, kao i 4. polumaraton Sarajevo Olimpija. Grad Sarajevo i Istočno Sarajevo su za jedan glas izgubili domaćinstvo Evropskog olimpijskog festivala mladih za 2015.g. Priznanje „Zlatna turistička ruža za 2010.g.”, koje grad dobiva već godinama, potvrda je da Sarajevo postaje važna turistička destinacija. Prema svjetskom turističkom portalu Lonely Planet, Sarajevo je zauzelo drugo mjesto među 10 najprivlačnijih gradova u istočnoj Evropi.

Za konkretne programske aktivnosti koje se tiču obrazovanja, Grad je u školskoj 2009./2010.g. realizirao projekat stipendiranja 166 učenika osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu 150.000 KM, odnosno stipendiranja 50 studenata sarajevskog Univerziteta u iznosu 50.000 KM. U školskoj 2010./2011.g. nastavljamo sa oba projekta, s tim što smo povećali broj stipendista, tako da smo već započeli stipendiranje 221 učenika osnovnih i srednjih škola sa ukupnim sredstvima od 200.000 KM. Povećali smo, također, i broj stipendija za studente za 30, tako da ćemo u 2011. stipendirati ukupno 80 studenata. I ove godine smo osigurali sredstva za ljetovanje djece JU Dječiji dom „Bjelave”, sredstva za realizaciju projekta Centra „Vladimir Nazor”, kao i projekata Akademije nauka i umjetnosti, a što ćemo činiti i u 2011.g. Također smo iznosom od 30.000 KM vršili otkup knjiga koje smo dodjeljivali bibliotekama osnovnih i srednjih škola.

Grad Sarajevo je primjenom Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad sufinansirao 11 međunarodnih kulturnih manifestacija (dvije nove – Balet Fest i Collegium artisticum). Nadamo se da ćemo uspjeti isfinansirati ove manifestacije sa 600.000 KM i u 2011.g. bez obzira na značajno umanjen budžet. Također, primjenom Odluke o uvjetima i postupku prihvatanja pokroviteljstva, Grad je sa 300.000 KM i u ovoj godini podržao niz kulturnih i sportskih manifestacija. Isti pristup zadržat ćemo i u narednom periodu. Izuzetno smo sretni što smo bili u prilici da podržimo i dva najveća kulturna događaja u Sarajevu u 2010. godini: reprezentativnu izložbu djela posvećenu obilježavanju stogodišnjice rođenja sarajevskog, beogradskog, pariškog, a uz sve to bosanskohercegovačkog, evropskog i svjetskog slikara Voje Dimitrijevića u Umjetničkoj galeriji BiH, kao i izložbu “Budućnost posthistorije”, bh. umjetnika najvišeg internacionalnog ugleda, Brace Dimitrijevića, u atriju sarajevske Vijećnice u dane jubilarnog 50. Festivala MESS. Pokroviteljstvo Performansa „8.372…” bh. glumice i autorice Zane Marjanović predstavlja doprinos Grada Sarajeva obilježavanju 15. godišnjice genocida u Srebrenici. Gradsko vijeće je na novembarskoj sjednici usvojilo Politiku Grada Sarajeva u oblasti kulture za period 2010.-2012. s ciljem razvoja i unapređenja kulturnih vrijednosti grada Sarajeva, te približavanja kulture svim slojevima stanovništva, a posebno djece i omladine. Tako ćemo, ilustracije radi, finansirati odlaske srednjoškolaca u pozorište, podsticati i finansirati aktivnosti mladih neafirmisanih grupa, te sufinansirati diplomske radove mladih talentiranih umjetnika. U sklopu ovogodišnje proslave Dana grada Sarajeva, vratili smo biste književnika Hamze Hume, Petra Kočića i dr. Jovana Kršića u mali park prekoputa zgrade Predsjedništva BiH.

Kad je riječ o sportu, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o utvrđivanju sportskih manifestacija od interesa za Grad, te je sa iznosom 150.000 KM podržao 27 sportskih manifestacija, počev od zimskih sportova, preko atletike, tenisa, plivanja, vaterpola, šaha, džudoa… Kao i ranijih godina, tako i u 2010. realiziramo projekat postavljanja ledene plohe u “Zetri” i produženja sezone klizanja, te kroz besplatne termine omogućujemo djeci i mladima grada Sarajeva i šire klizanje na ledu.
Dostojno smo obilježili i godišnjicu ZOI ’84. kroz organizaciju međunarodnih FIS takmičenja u alpskom skijanju, biatlonu, klizanju itd., gdje smo usmjerili sredstva u iznosu 130.000 KM.

I ove godine uručili smo nagrade i priznanja osobama koje su dale svoj doprinos ovom gradu i njegovim građanima. Tako je priznanje “Počasni građanin Grada Sarajeva” dobio Petar Luković, novinar iz Srbije, i Francis Bueb, osnivač i direktor francuskog kulturnog centra „Andre Malraux” u Sarajevu. Ove godine uručili smo i priznanje “Počasni građanin Grada Sarajeva” za 2009. Massimu Cacciariju, gradonačelniku Venecije, borcu za ljudska prava i podržaocu projekta Ars Aevi, te Ercanu Usluu, rukovodiocu Odjela za kulturu Grada Konye. Priznanje “Ključ Grada Sarajeva” dobio je američki novinar i publicista Roy Gutman i Juan Maria Tintorea, počasni predsjednik Kraljevskog teniskog kluba „Barcelona”.

Na planu međunarodne suradnje tokom 2010.g. grad Sarajevo je bio domaćin Međunarodnom ekonomskom forumu i Evropskoj ljetnjoj školi o radu s mladima. Budući da se Grad Sarajevo namjerava kandidirati za Evropsku prijestolnicu kulture, u cilju razmjene iskustava, posebna pažnja posvećena je suradnji sa Istanbulom (prijestolnicom kulture 2010.) i Mariborom (prijestolnicom kulture 2012.). Aktivno smo sudjelovali u radu međunarodnih asocijacija čiji smo član, imali smo brojne susrete sa ambasadorima u BiH, te realizirali mnoge aktivnosti sa gradovima: Insbruk, Magdenburg, Istanbul, Konya, Ankara, Bursa, Beč, Linc, Dayton, Podgorica, Korčula, Rijeka, Pula, Rovinj, kuvajtski grad Al Ahmedi i švedski Tyreso. Na 6. april – Dan grada Sarajeva, češka prijestolnica nam je podarila kulturnu manifestaciju “Dani Praga u Sarajevu”.

Projekti u 2011. godini:

– U narednoj godini otvorit ćemo Gradski centar za biznis, planiramo Prvu fazu sanacije astronomske opservatorije na Trebeviću, nastavit ćemo sa finansijskom podrškom starih zanata;
– Grad planira nastaviti sa realizacijom Programa pomoći porodiljama/majkama sa djecom, kao i sa programima   unapređenja  zdravlja djece i kvaliteta života stanovnika u trećoj dobi. Grad namjerava kroz projekat „Sarajevo – zdravi grad” u februaru 2011. uputiti odluku Gradskom vijeću za otpočinjanje procesa pristupanja V fazi Evropske mreže zdravih gradova;
– Nastavit ćemo i realizaciju projekta: „Posao za sve”, finansiranje javnih kuhinja, “Izgradnju kapaciteta za energetsko upravljanje u gradovima”, sanaciju Vijećnice, a vjerovatno će krenuti projekat obnove Trebevićke žičare;
– Zasigurno je i Grad Sarajevo doprinio rezultatima koji ohrabruju kad je riječ o projektu „Primarne prevencije u oblasti maloljetničke delinkvencije”. Pokretanje Centra za rehabilitaciju i rekreaciju djece, odnosno SOS Kriznog centra po uzoru na krizne centre u Beču,  kvalitetno će doprinijeti smanjenju broja maloljetničkih izvršilaca prekršajnih i krivičnih djela;
– Za 2011.g. planirano je 38 regulacionih planova koji će biti razmatrani na sjednicama Gradskog vijeća. U planu je i iluminacija mosta Ćumurija, te izrada Izvedbenog projekta obnove i uređenja kompleksa Bijele tabije;
– Sa Općinom Centar nastavit ćemo radove na uređenju  Koševskog potoka i vjerujemo da će biti zaokružena kompletna sanacija ovog potoka. Za 2011.g. planiran je nastavak i završetak projekta postavljanja videonadzora u općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, kao i uspostavljanja dva nadzorna centra;
– U narednoj godini je u planu održavanje kulturnih manifestacija „Dani Insbruka u Sarajevu” i „Dani Barcelone u Sarajevu”, kao i zajednički koncert filharmonija Sarajeva, Friedrichshafena i Hajdena u povodu 100 godina rođenja osnivača Crvenog križa Henryja Dunanta;
– U 2011.g. realizovat ćemo postavljanje bista (poprsja) književnicima Dervišu Sušiću, Ćamilu Sijariću i Izetu Kiki Sarajliću. Također, nastavljamo sa stipendiranjem djece i mladih, te postavljanjem ledene plohe u “Zetri”.
GRADONAČELNIK SARAJEVA
Prof.dr Alija Behmen