Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2012. godini

 

“Ove godine bh. prijestolnica obilježava tri značajna jubileja: 20. godišnjicu od početka opsade grada, 550. godina od osnivanja Sarajeva i 67. godina od oslobođenja grada od fašizma. Na Dan grada održana je scensko-muzička poema ‘Sarajevska crvena linija’, u pomen 11.541 Sarajki i Sarajlija, od toga preko 1.600 djece, ubijenih tokom četverogodišnje opsade našeg grada. Kolektivna nagrada ”Duško Kondor’’ za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti dodijeljena je građanima Sarajeva koji su živjeli, bili ranjeni, ubijeni i umrli, ali i opstali u Sarajevu za vrijeme opsade. Dan prije promovirali smo projekat Muzej opsade – Umijeće življenja 1992.-1995. – FAMA kolekcija, a poznato vam je da je Općina Centar izdala urbanističku dozvolu za izgradnju muzeja na prostoru Hastahane na Marijin-Dvoru. Važno je napomenuti da je nova gradska vlast pobratimskog grada Barcelone na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Xavier-om Trias-om, iskazala spremnost da finansijski pomogne ovaj projekat (sa 40.000 eura), a planira i veliku prezentaciju Muzeja opsade u proljeće 2013. godine”, istaknuo je gradonačelnik Behmen.
Predsjedavajući GV-a Ler kazao je da je u ovom sazivu Gradsko vijeće održalo 50 sjednica. Od toga 46 redovnih i 4 svečane sjednice. „Jednoglasno je ovo vijeće donijelo 98% odluka, što ilustrira koliko smo u duhu parlamentarizma radili ove četiri godine. Gradsko vijeće pokazalo je visok stupanj senzibilnosti kada su u pitanju krucijalni projekti Grada Sarajeva i ponosni smo na njihove rezultate“, rekao je Ler.
Osvrnuvši se na realizirane projekte u ovoj godini, Behmen je u svom obraćanju na početku stavio akcenat na tri kapitalna projekta Grada Sarajeva, koja je ova gradska administracija uspješno vodila tokom svog četverogodišnjeg mandata, unatoč nepovoljnim ekonomskim kretanjima u državi, te posljedičnom smanjivanju budžetskog priliva.
Jedan od njih je „Program pomoći porodiljama/majkama sa djecom”. Za period od deset mjeseci 2012. godine, pomoć od Grada Sarajeva su dobile ukupno 5.292 porodilje, za šta je izdvojeno 1.398.820 KM. Inače, pomoć od Grada Sarajeva u vidu porodiljskih naknada primile su, u periodu od aprila 2009., kada je ova gradska administracija pokrenula ovaj projekat, pa do novembra 2012. godine – 20.244  porodilje.
Grad Sarajevo sa svojim partnerima „Parkom“, „Radom” i Službom za zapošljavanje KS uspješno realizuje projekat “Posao za sve”, koji ima radno-proizvodni i socijalni karakter. Sa ovom godinom blizu 400 ljudi je uključeno u ovaj projekat, za koji je Grad Sarajevo do sada izdvojio oko 3 miliona KM. Njegovom realizacijom se, bar u periodu od nekoliko mjeseci, zaposli određeni broj ljudi, koji ostvaruju sva prava iz radnog odnosa tj. primaju plaću, topli obrok i naknadu za prijevoz. Angažirani radnici obavljaju poslove na poboljšanju komunalne čistoće i hortikulturnom uređenju grada.
I treći se odnosi na Projekat prevencije maloljetničke delinkvencije „I mi smo vaša djeca”, koji radimo u saradnji sa HO „Altius”. Sa 50 djece, koliko ih je bilo uključeno 2009., taj broj se povećao danas na 300 djece sa izraženim poremećajima u ponašanju, sa kojima više od 60 profesionalno pozvanih stručnjaka svakodnevno radi, a sve u saradnji sa porodicama i 32 osnovne škole. Postoji zahtjev i potreba da se ovaj projekat prenese i u srednje škole, ali objektivno Grad Sarajevo nema finansijskih sredstava kojima bi se angažovao veći broj stručnjaka sa odgovarajućim iskustvom, a smatramo da je to obaveza i dužnost Kantona Sarajevo, a posebno Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Grad je zajedno sa UNDP-om, finansirao i Projekat razvijanja kulture nenasilja pod nazivom „Mi smo OK”, koji vodi HO „Altius” u 8 osnovnih škola. Prema rezultatima istraživanja kojim je obuhvaćeno 2.500 djece, svako treće dijete je žrtva međufizičkog vršnjačkog nasilništva.

Početkom oktobra upriličili smo svečanost na kojoj smo ozvaničili završetak treće i početak četvrte, završne faze obnove Vijećnice, koja podrazumijeva radove u unutrašnjosti objekta (instalaterske, zanatske na obradi enterijera, stolarske, restauraciju i rekonstrukciju gipsane i slikarske dekoracije), odnosno izvođenje svih radova koji  su potrebni  za potpuno dovršenje i predaju objekta na korištenje. Delegacija Evropske unije u BiH je na osnovu provedenog međunarodnog tendera odabrala izvođača-firmu „Unigradnju“ dd Sarajevo. Sredstva za četvrtu fazu obnove Vijećnice obezbijeđena su iz IPA fondova Evropske unije u iznosu 5 miliona eura. Ugovor o izvođenju radova na obnovi četvrte faze obnove Vijećnice u Sarajevu, u mjesecu martu ove godine, potpisali su šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Peter Sorensen, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, te predstavnik izvođača Unigradnja dd Sarajevo, Mustafa Duraković i predstavnik francuske firme “Safege”, koja vrši nadzor radova, Hasan Ibrahimpašić. Inače, procjenjuje se da će obnova kompletnog objekta Vijećnice iznositi oko 25 miliona KM. Predviđeno je da ovaj nacionalni spomenik u potpunosti bude obnovljen i otvoren za javnost u junu 2014. godine koncertom Bečke filharmonije.
Kao kruna saradnje Sarajeva i Istočnog Sarajeva, koja može da posluži za primjer svima u BiH, kako treba stvarati prostor za razgovore, dogovore i zajedničke akcije, je da su  nedavno proglašeni gradovima domaćinima Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017.g., uz učešće oko 3.000 sportista i tehničkog osoblja, iz više od 40 evropskih zemalja. Dobivanjem domaćinstva uvezali smo politički, kulturno-historijski, sportski, turistički i privredni interes, čime se BiH i čitava naša regija vraća u epicentar zanimanja svjetske javnosti. Pred nama je velika obaveza, potrebno je uložiti veliki trud kako bi obnovili sportsku, smještajnu i turističku infrastrukturu. Iza ovog projekta stoje sve strukture vlasti, od općina, preko gradova do entiteta, a ovih dana Vijeće Ministara BiH i Predsjedništvo BiH dat će saglasnost. Očekivana sredstva za organizaciju ovog festivala mladosti, sporta i turizma iznose blizu 15 miliona eura, od čega će značajan dio sredstava biti doniran od strane javnog sektora putem grantova.
Također, smo gospodin Radovanović i ja nedavno potpisali Zajedničku izjavu kojom smo dali podrška izdavanju monografije o sarajevskoj olimpijadi, kako bi na poseban način obilježiti tri decenije od njenog održavanja. Već godinama smo zajedno pokrovitelji „Jahorinafesta“, manifestacije koja ima privredno-kulturni i olimpijski karakter.
Također u ovoj godini odlučeno je da naš grad bude nosilac kulturnog programa “Sarajevo – evropski most kultura 2014”. Godina 2014. je značjna kako za grad Sarajevo, tako i za Evropu i cijeli svijet, jer te godine se obilježava sto godina od početka Prvog svjetskog rata, 60 godina od usvajanja Konvencije o kulturi, te 30 godina od održavanja XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i postojanja festivala “Sarajevska zima”. Naglašena je volja i spremnost da Evropska komisija pomogne finansijski i na svaki drugi način kulturne manifestacije koje će Grad Sarajevo, pored svojih već tradicionalnih festivala, održati 2014. godine i tako se aktivno uključiti u široki međunarodni kulturni i umjetnički pokret.

Povodom sto godina od početka Prvog svjetskog rata, Sarajevo će se na inicijativu Vlade R Francuske, priključiti suorganizaciji kultunog događaja pod nazivom “Sarajevo 2014.” u junu 2014. godine, koju bi činili kulturni događaji: koncert na otvorenom u Sarajevu, sportske manifestacije u vezi sa “Tour de France”, izložbe na javnim prostorima grada Sarajeva, modna revija, koncert klasične muzike, događaji u kojima učestvuju građani Sarajeva, specijalna televizijska emisija uživo iz Sarajeva. Također, želim istači da se osniva Fondacija “Sarajevo srce Evrope” sa namjerom da se pored sredstava Francuske prikupe i sredstva od drugih zemalja koje će se time uključiti u ovaj projekat“, istakao je gradonačelnik Behmen.
Što se tiče energetske efikasnosti, i u 2012. nastavili smo sa aktivnostima, otvaranjem u martu Ureda za energetsku efikasnost Grada Sarajeva, prvog u BiH, u kojem sugrađani mogu na jednom mjestu dobiti sve potrebne savjete i informacije o racionalnom korištenju energije. Grad Sarajevo je zajedno sa gradovima-partnerima: Frajburgom, Zagrebom, Tiranom, Skopljem, Podgoricom, te Otvorenim regionalnim fondom za jugoistočnu Evropu, u aprilu 2012. potpisao Memorandum o razumijevanju za ,,Stvaranje mreže energetski efikasnih glavnih gradova u jugoistočnoj Europi’’, a također, je pokrenuo inicijativu za osnivanje Kluba „Sporazuma gradonačelnika/načelnika u BiH“. U novembru smo organizirali „Dane energetske efikasnosti u Sarajevu“, koje su činili edukativni program o racionalnom  korištenju energije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama kako bi mladima približi temu pametnog korištenja energijom, na Olimpijskom bazenu i Cinema City-ju bili su postavljeni info štandovi sa promotivnim materijalima, dok je centralni događaj predstavljala međunarodna konferencija: “Lokalna i regionalna samouprava u procesu energetski održivog razvoja”.
U 2012. godini u okviru projekta obnove Trebevićke žičare završene su procedure na raspisivanju i provođenju  međunarodnog  tendera za izbor  projektanta za izradu novog Idejnog projekta za Trebevićku žičaru od strane Delegacije Europske unije u BiH, te je kao najpovoljniji ponuđač odabrana italijanska projektantska kuća „Studio Corona“. Prema projektnom zadatku projektantska kuća „Studio Corona“ imala je  zadatak osigurati ulazne podatke koji će omogućiti implementaciju donirane žičare iz švicarskog zimskog centra Grachena na planinu Trebević. Idejni projekat je završen i trenutno se vrši revizija i prijevod projekta od strane ovlaštene (licencirane) lokalne firme. Također, sa predstavnicima iz Grachena je potpisan „Protokol o primopredaji žičare“, čime donirana žičara postaje vlasništvo Grada Sarajeva. Grad Sarajevo je dobio 3,5 miliona eura donirane opreme od švicarskog zimskog centra Grachena koja je potvrđena projektom  italijanske projektantske kuće „Studio Corona“ i koja će biti ugrađena u trebevićku žičaru. S obzirom na dinamiku realizacije projekta, očekuje se završetak i stavljanje žičare u funkciju 2014. godine.

Grad Sarajevo je prvi grad iz našeg regiona koji je ove godine zvanično primljen u V fazu mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Grad Sarajevo se ovom odlukom obavezao da bude radni partner Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u razvoju znanja, sredstava i ekspertiza za ključna pitanja unapređenja zdravlja i kvalitete života ljudi, posebno kad je riječ o stručnoj procjeni uticaja na zdravlje, te o zdravom urbanom planiranju i zdravom starenju.
U sklopu našeg projekta „Sarajevo-zdravi grad”, uspješno već četvrtu godinu realizujemo projekte unapređenja zdravlja djece u segmentu odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti, te kvalitete života stanovnika u trećoj dobi.
Prije mjesec dana Gradsko vijeće je usvojilo veoma važan dokument „Strategija razvoja Grada Sarajeva 2012.-2020.“ koji je rezultat procesa integrisanog lokalnog planiranja i osmišljavanja budućnosti zajednice koja jednaku pažnju posvećuje izgradnji humanog društvenog okruženja, podsticanju i vođenju održivog i stabilnog ekonomskog razvoja, i bezuslovnog poštovanja okoline i njene zaštite. Pripremi Strategije razvoja su prethodile brojne aktivnosti, koje su uključivale i brojne konsultacije sa akterima civilnog društva i privatnog sektora na području Grada i Kantona Sarajevo, kao i anketiranje predstavnika svih mjesnih zajednica na području četiri gradske općine.
U cilju preuzimanja aktivnije uloge Grada Sarajeva u razvoju lokalnog biznisa sa radom je započeo Gradski biznis centar, koji je pokrenuo niz konkretnih aktivnosti. Biznis centar je uspostavio saradnju sa Češkom razvojnom agencijom koja je spremna pružiti stručno–tehničku pomoć prilikom apliciranja za sredstva evropskih fondova, kao i sa Konfederacijom industrije Češke Republike s ciljem pružanja pomoći potencijalnim češkim investitorima pri pokretanju biznisa na području Kantona Sarajevo i šire. Sljedeća aktivnost Biznis centra se odnosi na izradu vodiča za pokretanje biznisa na području KS, potom na uspostavu saradnje sa SERDOM u cilju nuđenja usluga Kreditno-garantnog fonda, te na pripremu projekata u programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. U pripremi je potpisivanje protokola o zajedničkoj saradnji sa četri gradske općine i Kantonom Sarajevo, a pokrenuta je inicijativa za pojednostavljenje procedure kroz projekat „Elektronske registracije privrednih subjekata“.
Grad Sarajevo je po drugi put suorganizator Coca Cola Sarajevo Holiday Marketa, manifestacije sa brojnim zabavnim sadržajima, u sklopu programa Javnog dočeka Nove 2012. godine. Traje od 15. decembra do 15. januara, s ciljem vraćanja prave zimske atmosfere olimpijskom gradu Sarajevu i upotpunjavanju zimske turističke ponude.
Ova gradska administracija za svog mandata iskazala spremnost da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građanki i građana u vršenju poslova od javnog značaja. Uz podršku UNDP BiH, Grad Sarajevo je postao jedan od 15 partnerskih jedinica lokalne samouprave u implementaciji projekta ”Jačanje lokalne demokratije II- LOD II” kroz koji smo sa organizacijama civilnog društva radili na rješavanju aktuelnih pitanja iz oblasti socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, neformalnog obrazovanja mladih, problema sigurnosti i nasilja u porodici. Zahvaljujući Sporazumu između civilnog društva i Grada Sarajeva, potpisanog prošle godine, učinjen je jedan novi bitan korak boljeg i kvalitetnijeg odnosa između javnog i civilnog sektora.
Kako bi pomogao najugroženijim kategorijama stanovništva, Grad je sa 120.000 KM podržao rad narodnih kuhinja. Finansijsku potporu od 100.000 KM dobile su vjerske zajednice i crkve za svoje aktivnosti, te za rekonstrukciju i zaštitu svojih objekata. Redovnu finansijsku pomoć Grada dobiva i šestmilijarditi stanovnik Planete Zemlje, trinaestogodišnjak Adnan Mević.
Gradsko vijeće je usvojilo 5 RP (Bjelave-Čekaluše, Bjelave-Mejtaš, Ciglane, te Izmjene i dopune RP „Centar Novo Sarajevo” i „Zetra”). donijelo je 5 odluka o pristupanju izradi RP (Izmjene i dopune RP Centar Novo Sarajevo, Alipašin Most V, Alipašin Most VI, Kanara i Jarčedoli), te utvrdilo 4 nacrta RP (Kovačići, Buća Potok II, Ahatovići i Park-šuma Mojmilo).

U mjesecu maju, Grad Sarajevo je zajedno sa Misijom OSCE-a u BiH otvorio prvi Aarhus centar u našoj zemlji, čija je zadaća da osigura kvalitetniji pristup informacijama, te što više građana uključi u donošenje odluka o okolišu. Grad Sarajevo je podržao akciju „Let’s Do It – očistimo zemlju za jedan dan“, koja se po prvi put realizirala u našoj zemlji u sklopu globalne akcije čišćenja cijelog planeta.
Grad je već četvrtu godinu partner Općini Centar u aktivnostima na regulaciji i poboljšanju ekološkog nivoa Koševskog potoka, kao i cijelog sliva rijeke Miljacke, a u tekućoj godini smo sa NVO IPIL-IPIL no Kai iz Tokija obilježili 10.-godišnjicu sadnje prvih doniranih sadnica japanske trešnje.
Grad Sarajevo je, iz sigurnosnih razloga, a na prijedlog Međureligijskog vijeća BiH završio, u prošloj godini, započeti projekat instaliranja video nadzora na katedrali „Srce Isusovo“ i pravoslavnoj crkvi „Sveto Preobraženje“. U saradnji sa MUP-om KS, također smo u potpunosti, završili projekat uspostavljanja video nadzora na području četiri gradske općine.
Sufinansiranjem izrade i postavljanja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima i poginulim borcima Armije BiH, te rekonstrukcije i sanacije spomen-obilježja NOR-a 1941.-1945., i ove godine smo pružili potporu Fondu KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca.
Budući da nisu realizovane planirane aktivnosti, niti počela izgradnja azila za životinje na lokaciji Kampusa u Rakovici, Ministarstvo privrede KS je, kao nosilac daljnjih aktivnosti na rješavanju problema sa psima lutalicama, pripremilo Sporazum o sufinansiranju iznajmljivanja objekta skloništa za napuštene i izgubljene životinje u Praći. Sporazum su potpisala resorna ministarstva, Grad, gradske i vangradske općine. Azil je počeo sa radom početkom 2012. godine a sve potpisnice Sporazuma su se obavezale da u svojim budžetima planiraju sredstva za iznajmljivanje, kao i za rad i održavanje azila.
U cilju podrške razvoja starih zanata i proširenja turističke ponude, Grad Sarajevo je sa Općinom Stari Grad i KS, a uz finansijsku podršku Regije Toskana, partner u projektu Kuća zanata. U 2012. ugledni magazin National Geographic svrstao je BiH među deset najboljih destinacija u svijetu za avanture, pogotovo biciklizam, prema publikaciji City Leaders Sarajevo se po drugi put ocjenjuje se kao grad koji ima velike razvojne mogućnosti za razvoj uslužnog sektora i daljnjeg rasta i poboljšanja turističke reputacije na međunarodnom tržištu, a u takmičenju koje je organizovala stranica foxnomad.com, Sarajevo je izabrano za najisplativiju turističku destinaciju. Australski putopisac i fotograf Lance Richardson, koji živi na relaciji Sydney – New York, svrstao je Sarajevo među deset destinacija koje turisti moraju posjetiti u 2013. godine.
Bez obzira na otežan priliv sredstava u Budžet Grada Sarajeva, u školskoj 2011./2012. godini nastavili smo sa stipendiranjem 221 učenika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 200.000 KM, odnosno sa stipendiranjem 80 studenata kao prošle godine.
I u 2012. godini obezbijedili smo sredstva za ljetovanje djece JU Dječiji dom „Bjelave“, te za realizaciju projekta Centra „Vladimir Nazor”. Sufinansirat ćemo projekte Akademije nauka i umjetnosti BiH, nastavili sa otkupom knjiga za biblioteke osnovnih i srednjih škola, potom sa unapređenjem fonda Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, te izdavanje časopisa SUBNOR-a.
Nastavili smo sufinansirati 11 međunarodnih tradicionalnih kulturnih manifestacija (610.000 KM) i 17 velikih sportskih događaja (159.000 KM) od interesa za Grad Sarajevo, te prihvatili pokroviteljstvo nad nizom kulturnih i sportskih manifestacija (300.000 KM). Ove godine smo pokrenuli dodjeljivanje godišnje nagrade za najbolje poetsko djelo “Slovo Makovo/Mak Dizdar”, koje je pripalo pjesniku Miloradu Pejiću. Grad Sarajevo je veoma ponosan na nagradu „Slovo Makovo/Mak Dizdar”, koju dodjeljuje u saradnji sa Fondacijom Mak Dizdar, Udruženjem Društva pisaca u BiH i Fondacijom PEN Centra BiH. Riječ je međunarodnoj godišnjoj poetskoj nagradi u čast jednog od najvećih bosanskohercegovačkih pjesnika, koji je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i društvenom životu Sarajeva i BiH. Grad Sarajevo kontinuirano sufinansira projekat Ars Aevi, koji ove godine obilježava 20. godišnjicu postojanja.
Podržali smo 6. sarajevski polumaraton, te kao i ranijih godina, realiziramo projekat postavljanja ledene plohe u “Zetri”, te kroz besplatne termine obezbjeđujemo djeci i mladima grada Sarajeva i šire klizanje na ledu.

Manifestacijom „Sport za sve na Olimpijskom“, okruglim stolom: “Škola plivanja kroz nastavni proces učenika osnovnih škola”, turnirima i drugim aktivnostima obilježili smo četiri godine rada Olimpijskog bazena Otoka. Za ovo vrijeme kroz bazen je prošlo više od dva miliona ljudi. Ovo je mjesto gdje se i stari i mladi rekreiraju i gdje se odgajaju budući sportisti. Danas imamo oko 25 klubova koji ovdje djeluju i to je ono što trebamo podržavati.

Nažalost, ove godine smo bili svjedoci krađa bronzanih bista istaknutih književnih i likovnih umjetnika grada Sarajeva i BiH, u Malom i Velikom parku i ispred zgrade Likovne akademije (Voje Dimitrijevića, Mice Todorović, Derviša Sušića, Ćamila Sijarića, Save Skarića Zembilja), također je bila srušena bista Meše Selimovića, a desila se i krađa bronzanih slova na postamentu Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. u Velikom parku. Međutim, i pored našeg zahtjeva da se počinioci drskih krađa što prije otkriju i privedu pravdi, jer niko se ne može igrati sa ugledom grada, svi ovi slučajevi, nažalost, nisu razjašnjeni niti počinioci identifikovani.
Izuzetno smo sretni što je u našem gradu u 2012. godini održana značajna manifestacija poput Prvog svjetskog foruma urbanizma “Veliki Pariz”, koji treba da postane tradicionalno dvogodišnje bijenale na kojem će se okupljati najznačajnija svjetska imena iz oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog uređenja. Sarajevu je bila čast da poslije Pariza bude prvi grad u kojem je bila postavljena izložba danas priznatih svjetskih arhitekata i urbanista. Na ovom skupu prisustvovalo je više od 600 arhitekata i to je velika čast budući da se radilo o ambicioznom projektu tokom kojeg su se učesnici mogli educirati o urbanizmu, arhitekturi i ekologiji, a istovremeno i upoznati s glavnim gradom BiH.
U Sarajevu je održana i Međunarodne konferencije za mir “Naša je budućnost živjeti zajedno – Religije i kulture u dijalogu”, u organizaciji Zajednice sv. Egidija iz Rima, na kojoj je prisustvovalo oko stotinu poglavara svih vjera i konfesija iz svijeta, te političkih lidera i uglednika iz oblasti kulture i javnog života iz više od šezdeset zemalja. Susret je organiziran u saradnji s Islamskom zajednicom u BiH, Srpskom pravoslavnom crkvom, Vrhbosanskom nadbiskupijom i Jevrejskom zajednicom u BiH. Susret se odvijao na više razina: na religioznoj u sklopu koje se održala zajednička molitva za mir, potom na kulturnoj i znanstvenoj koja je uključivala seriju tematskih panela i okruglih stolova i na političkoj razini. Predstavnici svih religija su potpisali „Apel za mir“, tako su iz Sarajeva poslane poruke mira, potrebe za tolerancijom i suživotom svih religija i ljudi u cijelom svijetu, na tragu Duha Asiza, molitve i pomirenja koji se organizuje od 1986. godine.
Po drugi put Sarajevo je bilo domaćin festivala kamerne muzike – Sarajevo Chamber Music Festivala. Članovi Manhattan String Quarteta iz SAD-a su naši dokazani prijatelji, koji su u najvećoj mjeri sami omogućili finansiranje ovog Festivala, i odrekli se materijalnih interesa s ciljem promovisanja Sarajeva kao mjesta susreta vrhunskih muzičara svijeta, ali i podizanja standarda kamenog muziciranja u glavnom gradu BiH.
Grad Pula postao je 27-i (dvadesetsedmi) grad s kojim je Sarajevo pobratim, a sa njemačkim gradom Friedrichshafenom proslavili smo 40. godina pobratimskih veza.
I kao što sam nedavno rekao na konferenciji „Lokalna samouprava u službi građana: Jačanje društvene odgovornosti u Sarajevu“, Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave još uvijek nije doživio svoju punu identifikaciju zajedno sa svojim općinama. Iako je prije dvije godine Ustavni sud FBiH, djelujući po tužbi Grada Sarajeva protiv Kantona Sarajevo, donio dvije presude, ipak do danas one nisu realizovane. Prvom, konačnom presudom utvrđeno je da je Kanton povrijedio pravo Grada na lokalnu samoupravu u pogledu imovine Grada, a drugom, djelimičnom, da je također povrijeđeno pravo u pogledu određenih nadležnosti iz oblasti lokalne samouprave. Neophodno je što prije usvojiti zakon o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevu, kako bi se riješilo pitanje podjele nadležnosti između općina, Grada i Kantona, kako bi građani bili sigurni kome se trebaju obratiti kada imaju određeni problem.

Kao i svake godine i ove godine Grad Sarajevo sa četiri gradske općine, KS i Turističkom zajednicom KS organizuje Javni doček Nove 2013. godine. Doček će biti na Trgu djece Sarajeva, i sastojat će se od Centralnog i Dječijeg programa. Medijski pokrovitelj ovogodišnjeg Dočeka  na otvorenom je državna televizija (BHRT), a Dječiji se organizira u saradnji sa kompanijom „Tropik”. Građane i goste će zabavljati domaći bendovi: Blavors, Atentat, Skroz, Zoster, s kojima ćemo zaključiti 2012. godinu i grupa Regina s kojom ući u 2013. godinu. Dječiji program pod nazivom Vesela nedjelja Grada Sarajeva, održat će se u nedjelju, 30. decembra u Domu mladih Skenderija, u okviru kojeg  će biti izvedena predstava „U carstvu sijedog djeda“ čiju produkciju potpisuje umjetnička grupa Studio Scena iz Sarajeva. Dječija predstava bit će izvedena u terminima u 11.00, 14.00 i 17.00 sati. Tokom Vesele nedjelje planirane su kreativne radionice, a osim Djeda Mraza, s djecom će se družiti Fifi, Noddy, Baltazar, Ben Ten i drugi poznati likovi crtanih filmova. Grad Sarajevo je obezbijedio 1.300 novogodišnjih paketića. Određeni broj paketića podijelit će se, kao i svake godine, ustanovama na području grada Sarajeva koje se brinu o djeci bez roditeljskog staranja i djeci sa posebnim potrebama: Udruženje parapregičara i oboljelih od dječije paralize KS, Udruženje “Prosperitet Roma” Sarajevo, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, Udruženje slijepih KS, Udruženje “Oaza”, Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize KS, Udruženje HO ALTIUS, Štadlerov dječiji dom “Egipat”, Pedijatrijska klinika KCU Sarajevo, SOS – Kinderdorf International Sarajevo, NVO altruista “Svjetlo”, GuGu Centar za kreativno odrastanje.
Press konferencija je završila novogodišnjom čestitkom, koju su čelnici Grada Sarajeva uputili građankama i građanima bh. prijestolnice.

GRADONAČELNIK SARAJEVA

prof.dr. Alija Behmen

Gradonačelnik Sarajeva, Alija Behmen i predsjedavajući Gradskog vijeća, Željko Ler, održali su danas tradicionalnu novogodišnju press konferenciju na kojoj su novinarima prezentirani rezultati postignuti u 2012. godini.