Na osnovi člana 70. (1) i (6) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Prvu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u petak 29.03.2013. godine u 14.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Izvještaj o radu Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2013. godini s Prijedlogom Odluke o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2013. godini 

2. Prijedlog Odluke o radnom statusu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-359/13

Datum: 28.03.2013. godine