Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Šestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u srijedu 25.09.2013. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Pete sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 31.07.2013. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o proglašenju Počasnog građanina Grada Sarajeva

2. Prijedlog Odluke o dodjeli Priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“

3. Prijedlog Odluke o razrješenju članice radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

4. Prijedlog Odluke o izboru članice radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

5. Prijedlog Odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva

7. Prijedlog akata o usklađivanju plata i naknada u organima Grada Sarajeva:

–  Prijedlog Odluke o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, te državnih službenika i namještenika u Službi Gradskog vijeća Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

–  Prijedlog Odluke o usklađivanju plata i naknada državnih službenika i namještenika Gradske uprave Grada Sarajeva i Pravobranilaštva Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

8. Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva

9. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Brdo Hrasno”

10. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Sokolje”

11. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Soukbunar”

12. Informacija o „Izvještaju o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2013. godine“

13. Informacija o „Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Sarajeva – DOB 2014.-2016. godina“

14. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA

Gradimir Gojer

Broj: 01-05-1428/13

Datum: 13.09.2013. godine