Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Osmu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 27.11.2013. godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Sedme sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 30.10.2013. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog za raspravu o radu i odgovornosti u vezi sa vršenjem dužnosti Gradonačelnika

2. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2014. godini

3. Prijedlog Odluke o razrješenju članice radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

4. Prijedlog Odluke o izboru članice radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2013.godinu

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Buća Potok II“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Buća Potok II“

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Sokolje”

8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“

9. Prijedlog Odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo

10. Izvještaj za 2013. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član

11. Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu

12. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu 

13. Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2014. godinu

14. Informacija o aktivnostima u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

15. Informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta obnove Vijećnice

16. Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama

17. Informacija o aktivnostima Grada Sarajeva u V fazi Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije

18. Informacija o aktivnostima SERDA-e za 2012. godinu

19. Informacija o stanju turizma s prijedlogom mjera

20. Informacija o stanju tradicionalnog zanatstva na području Baščaršije

21. Informacija o mogućnostima iznalaženja dodatnih izvora finansiranja Grada Sarajeva kroz unaprijeđenje postojećih i razvoj novih projekata i aktivnosti

22. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-1877/13

Datum: 15.11.2013. godine