Na danas održanoj Tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, vijećnici su razmatrali temu o Problematici jednakopravnosti spolova. Milena Veljković, predsjedavajuća Komisije za jednakopravnost spolova Gradskog vijeća u svom uvodnom izlaganju istakla da je ova tematska sjednica treba da doprinese razbijanju stereotipa i jačanju pozicije žene u našem društvu, što je jedan od uvjeta ulaska BiH u Evropsku uniju.

Dok je članica UO "Ce Žar" dr. Emira Mikulec Tanović govorila o osnovnim pojmovima i konceptu gendera,  Nermina Baljević iz Centra za žene Žar prezentirala je gender analizu Budžeta Grada Sarajeva za 2005. godinu. Samira Kotorić u ime Gender centra F BiH, istakla je da Zakon o ravnopravnosti spolova, koji je među prvima donesen poslije rata, smatra se najboljim zakonom u široj regiji.

Nakon višesatne rasprave, Vijeće je zaključilo da treba uključiti gender analizu kao instrument za proces planiranja i evaluacije projekata i aktivnosti koje podržava Grad Sarajevo, potom uspostaviti stalni monitoring vezan za broj vijećničkih i građanskih inicijativa koje uključuju pitanje gendera, te uspostaviti mehanizme za razmjenu i protok informacija sa ostalim gradskim općinama i Kantonom Sarajevo, kao osnove za iniciranje zajedničkih razvojnih projekata s ciljem poboljšanja položaja žena. Gradsko vijeće će prema nadležnim organima inicirati izmjenu i dopunu Zakona o budžetu F BiH, kako bi se utvrdila obaveza izrade gender senzitivnih budžeta. Vijeće je također podržalo veći stepen informiranosti i edukacije uposlenih u organima Grada Sarajeva, gradskih vijećnika i odgovarajućih radnih tijela o osnovnom konceptu gendera, uključujući i pitanje gender senzitivnih budžeta. Podršku će dobiti i građanske inicijative koje promoviraju poboljšanje položaja žena u društvu, naročito u oblastima ekonomije, javnog života, zdravlja i obrazovanja.

Vijećnici su podržali prijedlog gradonačelnice Sarajeva Semihe Borovac da se osigura protok informacija o gender pitanjima između radnih tijela na svim nivoima zakonodavne vlasti i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, te Gender centara F BiH i RS. Dogovorena je i veća podrška projektima kroz Budžet Grada Sarajeva, koji se tiču pomoći ženama kao korisnicama, nositeljicama ili implementatoricama pojedinih projekata.

Jedan od zaključaka je bio i taj da se u izbornom procesu apelira na političke stranke da ne vode računa samo o Izbornom zakonu već i o članu 15. Zakona o jednakopravnosti spolova, kako bi i veći broj žena bio zastupljen na kandidatskim listama, odnosno da veći broj žena bude istaknut na prvim mjestima kandidatskih lista.

Izvor: Gradska uprava