Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09),sazivam Treću sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 29.05.2013. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Druge sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 24.04.2013. godine.  Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2. Prijedlog Odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Kovačići” s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Kovačići”

4. Prijedlog Odluke o formiranju organizacionog odbora za pripremu i provođenje kulturnog Programa „Sarajevo Evropski most kultura 2014“

5. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Sarajeva za formiranje Organizacionog odbora za organizaciju „Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2017. (EYOWF)“

6. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period od 01.01. do 31.12.2012. godine

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 31.12.2012. godine

8. Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2012. godinu

9. Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2012. godini za oblast kulture, sporta i obrazovanja

10. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu

11. Nacrt Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva

12. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Stambena zona ŠIP” (područje općine Centar Sarajevo)

13. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta obnove Vijećnice

14. Informacija o aktivnostima Gradskog biznis centra

15. Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unaprijeđenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti

16. Informacija o realizaciji programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama/majkama sa djecom u 2012. godini

17. Informacija o realizaciji Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva za 2013. godinu

18. Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu

19. Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-678/13

Datum: 09.05.2013. godine