U veličanstvenom objektu Vijećnice, prvi put nakon njene obnove, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Autentično obnovljena sala za sjednice Gradskog vijeća, sa drvenim klupama koje su replike onih iz 1896. godine, poslije više od pola stoljeća, ponovo je otvorila vrata gradskim vijećnicima. Predsjedavajući Gradskog vijeća Sabahudin Delalić pozdravio je prisutne vijećnike, gradonačelnika, njegovu ekselenciju ambasadora Peter Sørensena, specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ostale goste, te otvorio sjednicu Gradskog vijeća.

„Nadam se da će nas, gradske vijećnike, gradonačelnika i sve naše saradnike, veličanstveni objekt Vijećnice,a pogotovo simbolika klupa u kojima sjedimo, motivisati za još sadržajniji i odgovorniji rad na vraćanju Gradu Sarajevu mjesta koje mu u zajednici pripada, a u interesu građana Sarajeva i Bosne i Hercegovine“, istakao je Delalić.

Prisutnim se obratio i prof. dr. Ivo Komšić, gradonačelnik Grada Sarajeva.

[WPIMPINLINE:GV%202.jpg]

Odmah po otvaranju sjednice, imajući na umu značaj problematike, vijećnici su usvojili Zaključak kojim Grad Sarajevo putem pisama Gradonačelnika upućuje apel za prekid oružanih sukoba i napada na civilno stanovništvo u Pojasu Gaze na Bliskom istoku.
Prvo pismo je namijenjeno asocijacijama lokalnih zajednica čiji je Grad Sarajevo član, kako bi insistirale da se putem Ujedinjenih nacija apelira na Vlade Palestine i Izraela da se pod hitno zaustavi sukob i pristupi obnovi političkih i diplomatskih pregovora o trajnom rješenju dugogodišnje krize na ovim prostorima.

Drugo pismo Gradonačelnik upućuje diplomatskom koru u Bosni i Hercegovini sa zahtjevom da ambasadori prenesu apel svojim vladama u cilju poduzimanja efikasne akcije za prekid oružanih snaga u pojasu Gaze.

Gradski vijećnici su, jednoglasno, usvojili Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj ove Inicijative je da se Federalnim zakonom utvrdi direktno finansiranje Grada Sarajeva, a da se do tada nastavi posredno finansiranje Grada Sarajeva iz Budžeta Kantona Sarajevo koje ni do sada nije bilo usklađeno sa Federalnim zakonom. 
Grad Sarajevo, kao ustavna kategorija Federacije BiH, u smislu jedinice lokalne samouprave drugog stupnja, zaslužuje najmanje to da se Federalnim zakonom utvrdi pripadajući dio sa jedinstvenog računa javnih prihoda Federacije BiH kao što je to utvrđeno i za druge jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Pored toga, Grad Sarajevo kao glavni grad Federacije BiH, i bi ovim zakonom trebao imati poseban primjeren status.

Gradonačelnik će ovu inicijativu uputiti Ministarstvu finansija u Vladi FBiH, Vladi Federacije BiH, predsjedavajućem Zastupničkog doma Parlamenta F BiH, predsjedavajućem Doma naroda Parlamenta F BiH i klubovima zastupnika u oba Doma Parlamenta BiH.

[WPIMPINLINE:GV%203.jpg]

Na današnjoj sjednici usvojene su odluke o usvajanju  RP „Boljakov Potok” i „Vitkovac“ sa odlukama o provođenju istih planskih dokumenata.

Gradski vijećnici su, usvojili i Odluku o dopunama Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva. U dopunama Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva, između ostalog, navedeno je da se „u jednoj kalendarskoj godini može dodijeliti najviše po pet priznanja i nagrada, izuzev priznanja „Ključ grada Sarajeva“, koji se može dodijeliti najviše dva puta“. Kad je riječ o „Sarajevskoj pahuljici“ ova nagrada se dodjeljuje „mladim osobama u životnoj dobi do navršenih 30 godina starosti“. Ova odluka dopunjena je i stavom da priznanje „Zahvalnica Grada Sarajeva“ može samoinicijativno donijeti Gradonačelnik, u opravdanim slučajevima, kada postoji potreba hitnog postupanja.
 
Usvojena je  i Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „TMZ– Feroelektro“ sa Odlukom o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „TMZ – Feroelektro“, kao i Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Robno transportni centar u Halilovićima“ sa Odlukom o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Robno transportni centar u Halilovićima“.

[WPIMPINLINE:GV%204.jpg]
Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare” za period od 30. januara do 30. juna 2014. godine i Izvještaj o realizaciji Projekta obnove Vijećnice, te primilo k znanju Informaciju  o informatizaciji Gradske uprave i Gradskog vijeća.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i inicijativa.