„Lokalna samouprava u službi građana: Jačanje društvene odgovornosti u Sarajevu“, tema je Radne Konferencije održane danas u Sarajevu, koju je otvorio Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva. Uz riječi dobrodošlice, gradonačelnik Sarajeva je istakao kako Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave još uvijek nije doživio svoju punu identifikaciju zajedno sa svojim općinama. „ Iako je prije dvije godine Ustavni sud FBiH, djelujući po tužbi Grada Sarajeva protiv Kantona Sarajevo, donio dvije presude, ipak do danas one nisu realizovane. Prvom, konačnom presudom utvrđeno je da je Kanton povrijedio pravo Grada na lokalnu samoupravu u pogledu imovine Grada, a drugom, djelimičnom, da je također povrijeđeno pravo u pogledu određenih nadležnosti iz oblasti lokalne samouprave“, naglasio je Behmen, te dodao da ovaj problem treba istaći u jednom od zaključaka današnje konferencije.

Govoreći o projektima Grada Sarajeva koji se tiču unaprijeđenja kvaliteta života, Behmen je istakao Program podrške porodiljama/majkama sa djecom, Projekat prevencije maloljetničke delinkvencije, te rad Business Centra Grada Sarajeva.
„Kroz Program podrške porodiljama/majkama sa djecom koji se kontinuirano realizira od aprila 2009. godine, pomoć od Grada Sarajeva u vidu porodiljskih naknada primilo je do danas oko 20.000 porodilja. Kada govorimo o maloljetničkoj delinkvenciji, Grad Sarajevo je  2009. godine pokrenuo funkcionalan program primarne prevencije u oblasti maloljetničke delinkvencije, koji je do sada pokazao izvanredne rezultate", rekao je Behmen, te dodao kako je Gradski business centar već pokrenuo određene projekte u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u gradu Sarajevu.

Konferencija je potom nastavila rad kroz tri radne grupe, koje su nakon diskusija o kompleksnosti organizacije i  djelovanja lokalne samouprave  donijele sljedeće zaključke.
 Jedan od zaključaka je da se usvoji zakon o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevu, kako bi se riješilo pitanje podjele nadležnosti između općina, Grada i Kantona, kako bi građani bili sigurni kome se trebaju obratiti kada imaju određeni problem.
 Potom, na Konferenciji je zaključeno da ulogu mjesnih zajednica kao najznačajnijeg mehanizma direktnog učešća građana u procesima donošenja odluka treba ojačati s obzirom da su njihove nadležnosti i resursi koji im se dodjeljuju ograničeni i time predstavljaju neiskorišten potencijal.
 Kada su u pitanju javne usluge učesnici su predložili osnivanje centra za korisnike koji bi bio kontrolna tačka praćenja kvalitete javnih usluga u Sarajevu, a koji bi proslijeđivao daljne informacije nadležnim službama te pratio rješavanje problema građana. Faktor uspjeha ove inicijative bi bila nadležnost da sankcioniše one pružaoce javnih usluga koji ignorišu rješavanje građanskih problema.
Također,  učesnici su predložili i osnivanje fonda unutar općinskih budžeta koji bi trebao da služi za podršku razvoju malih preduzeća i poduzetnika kako bi se podstakao ekonomski razvoj na lokalnom nivou. Ovaj fond bi bio namijenjen biznis aktivnostima koje su od društvenog značaja s posebnim akcentom na uključivanje i zapošljavanje marginalizovanih zajednica.

Konferencija je  održana u organizaciji US  alumni asocijacije u BiH, u saradnji sa Gradom Sarajevom, te u partnerstvu sa Institutom za međunarodni urbani razvoj (I2UD) i Co-PLAN Institutom za razvoj okoline. Podršku Konferenciji pruža i Svjetska Banka u sklopu projekta „ECA Inicijativa za održive gradove: pregled društvene odgovornosti“ koji se provodi u 5 gradova u regiji.
Pored predstavnika četiri gradske općine, Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo, Federacije BiH, Konferenciji su prisustvovali i predstavnici državnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, profitnog sektora, akademske zajednice i građani.