Gradsko vijeće Grada Sarajeva nije prihvatilo da se Prijedlog za raspravu o radu i odgovornosti u vezi sa vršenjem dužnosti Gradonačelnika uvrsti u dnevni red današnje 8. sjednice, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić. Vijeće je donijelo Odluku o izboru i imenovanju članova Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2014. godini. Predsjedavajući Odbora je Miroslav Živanović, njegov zamjenik Gradimir Gojer, a članovi su: Sabahudin Delalić, Drago Jurić, Amel Mekić, Enes Husejnović, Sanja Lazar, Igor Mišković, Jelena Misita, Rasim Smajić, Dženana Zlatar, Salih Selmanović i Dragan Vikić.

Donesena je Odluka o  razrješenju Amre Kandić sa dužnosti članice Komisije za drugostepeno upravno rješenje, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na lični zahtjev. Na njeno mjesto imenovana je Ena Duran.

S obzirom na to da Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta za 2013. godinu nije danas usvojena, Budžet Grada Sarajeva će se realizirati onako kako je  usvojen u aprilu u iznosu od 12.141.351 KM.

Vijećnici su prihvatili Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Buća Potok II“ s Odlukom o provođenju istog, te odluke o pristupanju izradi regulacionih planova „Sokolje“ i „Soukbunar“. Utvrđen je Nacrt odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo. Prihvaćen je i Izvještaj za 2013. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član.

Gradski vijećnici su većinom glasova usvojili Nacrt budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu u iznosu od 11.490.030 KM, što je u odnosu na Budžet 2013. godine umanjeno za 5,35 posto. Zaključak Vijeća je da se ovaj dokument zajedno sa Nacrtom odluke o izvršavanju budžeta, uputi u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. U narednih 30 dana vodit će se javna rasprava i o Nacrtu programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2014. godinu.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o aktivnostima u Savezu općina i gradova FBiH, sa zaključkom da Savez općina i gradova FBiH ubuduće poziva gradonačelnika Ivu Komšića na sjednice Predsjedništva ovoga saveza kao službenog predstavnika Grada Sarajeva.

Primljena je k znanju i Informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta obnove Vijećnice, Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, Informacija o aktivnostima Grada Sarajeva u V fazi Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, Informaciju o aktivnostima SERDA-e za 2012. godinu, Informacija o stanju turizma s prijedlogom mjera, Informacija o stanju tradicionalnog zanatstva na području Baščaršije, Informacija o mogućnostima iznalaženja dodatnih izvora finansiranja Grada Sarajeva kroz unapređenje postojećih i razvoj novih projekata i aktivnosti.