Miro Lazović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, otvorio je 19. sjednicu Gradskog vijeća i upoznao prisutne da su gradski vijećnici Sabahudin Delalić, Amel Mekić i Haris Pleho podnijeli ostavke na dužnost gradskog vijećnika i na sve druge dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Halilovići I“. Usvojen je Izvještaj za 2014. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član.

Grad Sarajevo je član deset međunarodnih asocijacija, od kojih prema šest ima obavezu plaćanja godišnje članarine. Međutim, konstatovano je da, zbog složene finansijske situacije, Grad Sarajevo ne izmiruje obaveze prema međunarodnim asocijacijama. Gradsko vijeće je usvojilo zaključak da se pri razmatranju Nacrta Budžeta Grada Sarajeva za sljedeću godinu uvrsti stavka potrebna za izmirenje dugova po obavezama za plaćanje članarina u asocijacijama čiji je Grad Sarajevo član, i održavanje kontinuiteta članstva u ovim asocijacijama, kao i za učlanjenja u nove asocijacije.

Gradski vijećnici nisu usvojili Izvještaj o aktivnostima Gradskog biznis centra sa prijedlogom mjera kao ni Izvještaj o realizaciji „Plana aktivnosti SERDA-e“ za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.

Na današnjoj sjednici, vijećnici su razmotrili Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu, te ih svojim zaključkom uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Vijeće je razmotrilo Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2015. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju do 23.12.2014. godine.

Primljena je k znanju Informacija o aktivnostima u Savezu općina i gradova u FBiH. Gradski vijećnici su, u povodu razmatranja ove informacije, usvojili i sljedeće zaključke:
– Zadužuje se Gradonačelnik da se što prije uključi u rad sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbori se za svoju poziciju kao jedinog legitimnog predstavnika Grada Sarajeva u ovom udruženju, značajnom za status lokalne samouprave u upravno pravnom sistemu F BiH.
– Zadužuje se Gradonačelnik da pokrene odgovarajuće pravne postupke s ciljem zaštite statusa Grada Sarajeva u Savezu općina i gradova F BiH.
– Zadužuje se Gradonačelnik da ponovo organizira konferenciju za medije na kojoj će se javnosti prezentirati nastavak kontinuiranog minimiziranja Grada Sarajeva i kroz postupanje Saveza općina i gradova u F BiH.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju turizma  s prijedlogom mjera kao i Informacija o realizaciji projekta iz oblasti zaštite okoliša u saradnji sa Aarhus centrom na području Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja, i pokrenut je veći broj inicijativa. Odbor za društvene djelatnosti uputio je inicijativu Gradskom vijeću da zatraži informaciju od Gradonačelnika kojom će se gradski vijećnici upoznati sa dokumentom na osnovu kojeg Grad Sarajevo upravlja Vijećnicom i vrši osiguranje objekta i lica u njemu.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba