Miro Lazović, zamjenik predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva, otvorio je 19. sjednicu Gradskog vijeća i upoznao nazočne da su gradski vijećnici Sabahudin Delalić, Amel Mekić i Haris Pleho podnijeli ostavke na dužnost gradskog vijećnika i na sve druge dužnosti koje iz tog proizlaze, radi preuzimanja mandata zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulativnog plana „Halilovići I“. Usvojeno je Izvješće za 2014. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član.

Grad Sarajevo je član deset međunarodnih asocijacija, od kojih prema šest ima obvezu plaćanja godišnje članarine. Međutim, konstatirano je da, zbog složene financijske situacije, Grad Sarajevo ne izmiruje obveze prema međunarodnim asocijacijama. Gradsko vijeće je usvojilo zaključak da se pri razmatranju Nacrta Proračuna Grada Sarajeva za narednu godinu uvrsti stavka potrebna za izmirenje dugova po obvezama za plaćanje članarina u asocijacijama čiji je Grad Sarajevo član, i održavanje kontinuiteta članstva u ovim asocijacijama, kao i za učlanjenja u nove asocijacije.

Gradski vijećnici nisu usvojili Izvješće o aktivnostima Gradskog biznis centra s prijedlogom mjera kao ni Izvješće o realizaciji „Plana aktivnosti SERDA-e“ za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.

Na današnjoj sjednici, vijećnici su razmotrili Nacrt Proračuna Grada Sarajeva za 2015. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sarajeva za 2015. godinu, te ih svojim zaključkom uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Vijeće je razmotrilo Nacrt Programa međunarodne suradnje Grada Sarajeva za 2015. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju do 23.12.2014. godine.

Primljena je k znanju Informacija o aktivnostima u Savezu općina i gradova u FBiH. Gradski vijećnici su, povodom razmatranja ove informacije, usvojili i sljedeće zaključke:
– Zadužuje se Gradonačelnik da se što prije uključi u rad sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbori se za svoju poziciju kao jedinog legitimnog predstavnika Grada Sarajeva u ovoj udruzi, značajnoj za status lokalne samouprave u upravno-pravnom sustavu F BiH.
– Zadužuje se Gradonačelnik da pokrene odgovarajuće pravne postupke s ciljem zaštite statusa Grada Sarajeva u Savezu općina i gradova F BiH.
– Zadužuje se Gradonačelnik da ponovo organizira konferenciju za medije na kojoj će se javnosti prezentirati nastavak kontinuiranog minimiziranja Grada Sarajeva i kroz postupanje Saveza općina i gradova u F BiH.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju turizma  s prijedlogom mjera kao i Informacija o realizaciji projekta iz područja zaštite okoliša u suradnji s Aarhus centrom na području Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja, i pokrenut je veći broj inicijativa. Odbor za društvene djelatnosti uputio je inicijativu Gradskom vijeću da zatraži informaciju od Gradonačelnika kojom će se gradski vijećnici upoznati s dokumentom  temeljem kojeg Grad Sarajevo upravlja Vijećnicom i vrši osiguranje objekta i osoba u njemu.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba