Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 10. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo Odluku o realizaciji Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“.Ovom odlukom Grad Sarajevo, saglasno Memorandumu o sporazumijevanju za obnovu Trebevićke žičare potpisanim od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i Sarajevske ekonomske i regionalne razvojne agencije – SERDA, pristupa realizaciji Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“. Ovaj projekat će se realizovati po prilagođenoj trasi, korištenjem donirane opreme od Turističke zajednice Greachen – Švicarska i lične donacije Edmonda Offermanna u elektromehaničkoj opremi, te osiguiravanjem nedostajućih sredstava, u toku realizacije projekta.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Gradonačelnik Grada Sarajeva, te mu se daje ovlaštenje da preuzima prava, obaveze i odgovornosti koje se odnose na prihvatanje, čuvanje i ugradnju donacije. Daje se ovlaštenje Gradonačelniku i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i preuzimanja administrativnih radnji, u cilju realizacije projekta, u svojstvu investitora.

Na inicijativu gradonačelnika prof. dr. Ive Komšića i Administrativne komisije Gradskog vijeća sa sjednice je povučen Prijedlog odluke o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, državnih službenika i namještenika organa Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. Na prijedlog predlagača, povučen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti gradonačelniku za potpisivanje ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, a koje će također biti razmatrane po skraćenom postupku.
  
Vijeće je prihvatilo Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2014. godinu, te Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Robno transportni centar u Halilovićima“.

Vijećnici su utvrdili Nacrt Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen-ploča na području grada Sarajeva a koji su od interesa za Grad Sarajevo. Nacrt Elaborata upućen je u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Utvrdilo je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most I“, odnosno Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „RTV“, te ih uputilo u javnu raspravu u trajanju od po 15 dana.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o upisu učenika u srednje škole sa područja grada Sarajeva u školskoj 2013./2014. godini.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, pokrenuta je inicijativa da se gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić proglasi Počasnim građaninom grada Sarajeva, te inicijativa kojom bi se odredilo sjedište za 19 notara, koliko ih trenutno ima u gradu Sarajevu.