U povodu razmatranja ugrožavanja ustavnog položaja Grada Sarajeva, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je usvojilo niz zaključaka, kojima su upućeni zahtjevi organima vlasti i političkim strankama, te Uredu Visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da odmah nađu rješenje za prevazilaženje katastrofalne situacije u finansiranju Grada Sarajeva i da se založe za kvalitetno i trajno rješavanje statusa Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 22.07.2015. godine, donijelo je sljedeće

ZAKLJUČKE

I.

1. Gradsko vijeće upućuje zahtjev nadležnim organima Kantona Sarajevo da, u Budžetu Kantona Sarajevo, kao što je to bilo do ove godine,  nastave planirati sredstva za finansiranje Grada Sarajeva iz sredstava koja Kantonu Sarajevo pripadaju sa jedinstvenog računa javnih prihoda Federacije BiH, a što je obaveza, u skladu sa Ustavom Federacije BiH, Ustavom Kantona Sarajevo, Statutom Grada Sarajeva, Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14) i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. (Ovo se odnosi na  sredstva kojima Grad Sarajevo kao jedinica lokalne smouprave ima pravo slobodno upravljati u okviru svojih izvornih nadležnosti).
Gradsko vijeće upućuje zahtjev nadležnim organima Kantona Sarajevo da sredstva za Grad Sarajevo planiraju u visini potrebnoj da Grad Sarajevo može vršiti poslove lokalne samouprave od zajedničkog interesa za sve četiri općine Grada Sarajeva, koje Grad Sarajevo i stvarno vrši, a do konačnog utvrđivanja nadležnosti Grada Sarajeva.
Izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH koje su donesene polovicom prošle godine, nemaju za posljedicu isključivanje obaveze finansiranja Grada Sarajeva od strane Kantona Sarajevo. Ovim izmjenama je osigurano direktno finansiranje općina u Kantonu Sarajevo sa jedinstvenog računa javnih prihoda u Federaciji BiH, dakle bez posrednika – Kantona Sarajevo. A, kada je u pitanju finansiranje Grada Sarajeva iz ovih sredstava, i dalje je Kanton Sarajevo posrednik, budući da finansiranje Grada Sarajeva nije posebno uređeno. (Ovakvo stanje je posljedica neprovođenja Ustava Federacije BiH, odnosno odredbi Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH koje se odnose na Grad Sarajevo, a čemu treba prethoditi rješavanje kompleksnih pitanja kao što su teritorij Grada Sarajeva i raspodjela nadležnosti poslova lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo između gradskih općina i općina van Grada Sarajeva kao osnovnih jedinica i  Grada Sarajeva kao jedinice lokalne smouprave drugog stepena). 

2. Gradsko vijeće upućuje zahtjev nadležnim organima Kantona Sarajevo da,  namjenska sredstva za nadležnosti koje su Kantonalnim zakonima prenesene  Gradu Sarajevu, planiraju i prenesu Gradu Sarajevu u visini potrebnoj da Grad Sarajevo može i vršiti  ove poslove na adekvatan način, a prema prethodno usaglašenim  periodičnim programima.

3. Gradsko vijeće upućuje zahtjev najvišim organima političkih stranaka koje su u vlasti u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH da, bezrezervno i odmah, podrže ovaj realan zahtjev Gradskog vijeća kako bi se, rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu, planirala dostatna sredstva za ostvarenje Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu, odnosno realizaciju programiranih aktivnosti Grada Sarajeva u tekućoj godini.

4. Gradsko vijeće upućuje zahtjev nadležnim organima gradskih općina (načelnicima i predstavnicima općinskih vijeća) da se što prije okupe, zajedno s predstavnicima Grada Sarajeva, a s ciljem ulaganja dodatnog napora da se, do konačnog rješenja problema, osiguraju dodatna sredstava u Budžetu Grada Sarajeva iz odgovarajuće raspodjele prihoda od komunalnih taksi.

5. Gradsko vijeće prihvaća realnost da je, u gore navedenim okolnostima, sada jedino moguće da Kanton Sarajevo nastavi s upravljanjem razlikom sredstava za poslove lokalne samouprave od interesa za sve četiri gradske općine koja se doznačuju Kantonu Sarajevo s jedinstvenog računa javnih prihoda Federacije BiH, a koje sada vrši Kanton Sarajevo (javni komunalni i slični poslovi), a do konačnog rješavanja kompleksnog pitanja utvrđivanja teritorija, nadležnosti i pripadajuće imovine Grada Sarajeva kao drugog stepena lokalne samouprave.

II.
6. Gradsko vijeće insistira prema nadležnim organima, na koje se to odnosi, da provedu Odluke Ustavnog suda F BiH kojima je presuđeno u korist Grada Sarajeva, u smislu zaštite prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu, zaštite prava Grada Sarajeva na upravljanje imovinom Grada Sarajeva i utvrđivanje odgovarajućih pripadajućih javnih prihoda za finansiranje Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave drugog stepena i glavnog grada.

III.
7. Gradsko vijeće upućuje zahtjev organima Federacije BiH da utvrde pravo Grada Sarajeva, kao što je to dato  osnovnim  jedinicama lokalne samouprave,  na odgovarajuće mjesto u sistemu finasiranja  sa jedinstvenog računa, a naročito vodeći se Ustavnim odredbama o sistemskom položaju i funkcijama Grada Sarajeva, glavnog  grada F BiH i jedinice lokalne samouprave drugog stepena, putem koje građani Sarajeva imaju pravo upravljati poslovima lokalne samouprave od zajedničkog interesa  za građane  svih gradskih općina.

8. Gradsko vijeće upućuje zahtjev najvišim organima vlasti, ali i naglašeno traži od najviših organa političkih stranaka koje su u vlasti u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini da podrže ovaj zahtjev, da se konačno ozbiljno pristupi provođenju  Ustavno pravnog statusa Grada Sarajeva koji vrši funkciju glavnog grada Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i koji je sjedište Kantona Sarajevo,  te  koji ima prava i obaveze da, kao jedinica lokalne samouprave drugog stepena, prije svega, vrši poslove lokalne samouprave koji su od zajedničkog interesa za građane gradskih općina, a što zahtjeva život u jedinstvenoj urbanoj cjelini kakva je Sarajevo. (Grad Sarajevo je jedina jedinica lokalne samouprave drugog stepena u Federaciji BiH).

IV.
9. Gradsko vijeće upućuje zahtjev najvišim organima vlasti, ali i naglašeno traži od najviših organa političkih stranaka koje su u vlasti u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini da, što je prije moguće, zauzmu odgovarajući odnos prema Sarajevu koji je višeznačan simbol Bosne i Hercegovine i da spriječe ugrožavanje ustavnog položaja Grada Sarajeva i minimiziranje značaja i uloge Grada Sarajeva kao glavnog grada i kao jednog od rijetkih prepoznatljivih simbola i reprezenata Bosne i Hercegovine u svijetu (Zakon o glavnom gradu).

10. Gradsko vijeće upućuje zahtjev organima Bosne i Hercegovine da vode računa o svojim obavezama prema glavnom gradu i poslovima koje Grad Sarajevo izvršava u funkciji glavnog grada BiH, te da planiraju  sredstva za tu namjenu, kako bi Grad Sarajevo i dalje mogao da učestvuje u poboljšanju aktivnosti i ambijenta glavnog grada evropski opredjeljene Bosne i Hercegovine (Zakon o glavnom gradu).

11. Gradsko vijeće cijeni da je rješavanje pitanja statusa Grada Sarajeva,  političko pitanje i to od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, te da se urušavanjem značaja Grada Sarajeva, urušava najznačajniji simbol multietničke BiH.

12. Gradsko vijeće cijeni da se pitanje Grada Sarajeva može riješiti donošenjem Zakona o glavnom gradu kojim će se urediti glavni grad u primjerenim prirodnim i društvenim granicama s odgovarajućim ingerencijama, i glavnog grada, i jedinice lokalne samouprave i uprave (uz, ako Gradsko vijeće to ocijeni potrebnim, prethodno raspisivanje referenduma kojim bi se od građana Sarajeva tražilo izjašnjenje o tome kakvu organizaciju svog grada očekuju).

13. Gradsko vijeće, u konačnici, poziva Ured Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH da nametne Zakon o Gradu Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine kojim će se Grad Sarajevo urediti  tako da vrši nadležnosti i finansira se  na način koji odgovara glavnom gradu uređene evropske države, a da se Gradsko vijeće i Gradonačelnik biraju na način da  mogu legitimno, samostalno, u okviru Zakona,  odlučivati i  preuzimati  punu odgovornost prema građanima za stanje u Gradu Sarajevu iz svoje nadležnosti.  

V.
14. Zadužuje se Gradonačelnik da ove zaključke uputi Uredu Visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini,  nadležnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo, načelnicima i općinskim vijećima gradskih općina, te najvišim organima političkih stranaka koje participiraju u organima vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i u organima gradskih općina.   

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba