Nakon što su vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva primili k znanju Obavještenje o prestanku mandata gradskog vijećnika i dosadašnjeg predsjedavajućeg Marina Ivaniševića,  izabrali su novog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Željka Lera iz SDP-a. Na održanoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojili su Odluku da je dobitnik priznanja "Počasni građanin Grada Sarajeva" Massimo Cacciari, ugledni filozof, borac za ljudska prava, gradonačelnik Venecije, te veliki prijatelj Sarajeva i BiH.

Massimo Cacciari je u više navrata organizirao prikupljanje pomoći za Sarajevo tokom opsade, te je svojim djelovanjem i humanošću ostvario nesaglediv doprinos afirmaciji grada Sarajeva.

Vijećnici su usvojili Odluku o podizanju spomen-obilježja Fikretu Krakonji, poginulom pripadniku 1.slavne -111.viteške brigade za doprinos u odbrani BiH.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o obrazovanju Odbora za dodjelu "Šestoaprilske nagrade" Grada Sarajeva u 2010.godini.
Prihvaćena je Odluka o davanju ovlaštenja za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine javnog preduzeća "Olimpijski bazen Otoka", d.o.o Sarajevo.

Vijećnici nisu usvojili Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja člana 73. i člana 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:16/98 i 38/08).

Usvojen je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Budžet Grada Sarajeva za 2010. godinu, te Odluka o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2010.godinu i Odluka o preusmjeravanju sredstava Grada Sarajeva.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojili su Odluku o usvajanju RP "Švrakino Selo-Centar" s Prijedlogom odluke o provođenju RP "Švrakino Selo-Centar", te Odluku o usvajanju RP "Gazijin Han" s Prijedlogom odluke o provođenju RP "Gazijin Han".

Na prijedlog gradonačenika Alije Behmena Prijedlog odluke o transformaciji "PEP", društva sa ograničenom odogovornošću za prijenos i emitiranje programa Sarajevo u Javno preduzeće "Gradska radio-televizija Sarajevo", društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo razmatrat će se na narednoj sjednici uz obrazloženje da nije prikupljena sva potrebna dokumentacija.
Usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekta "Posao za sve", Izvještaj o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period juli-decembar 2009.godine, Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period od 30. juna do 02. decembra 2009. godine, te Izvještaj o evaluaciji rezultata Projekta "Sarajevo-zdrav grad" za period 2003.-2008.godine. 

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji programa primarne prevencije maloljetničke delikvencije u 2009.godini i Informaciju o međugeneracijskoj solidarnosti s programom mjera za pomoć osobama starijim od 65 godina.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću