Грб и застава Града Сарајева

На основу члана 5. став 1., а у вези сa чланом 56. Закона о локалној самоуправи (“Службене новине Кантона Сарајево“, бр. 19/97, 22/97 и 14/2000), члана 5. и члана 24. став 1. тачка 2. Статута Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево“, бр. 12/98 и 14/98), Градско вијеће Града Сарајева, на сједници од 21. новембра 2000. године, донијело је

ОДЛУКУ О ГРБУ И ЗАСТАВИ ГРАДА САРАЈЕВА

Члан 1.
Град Сарајево (у даљњем тексту: Град) има грб и заставу.

Члан 2.
Грб Града представља елементе типичних кровова и истовремено симболизује брда у зеленој боји. Симбол Града чине градске зидине са градском капијом у црној боји. Доњи дио грба обликује конфигурацију терена – долине, кроз коју тече ријека у плавој боји, премошћена мостом у бијелој боји, у којој је смјештен Град. Оквир грба је златне боје.

Члан 3.
Застава Града је свијетлоплаве боје. Положај грба на застави је центриран. Застава може да се израђује у различитим величинама, с тим што је пропорција увијек 2:1.

Члан 4.
Одлуком о употреби грба, имена и истицању заставе Града Сарајева прописују се начин и услови употребе грба и заставе.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је графички приказ грба Града Сарајева.

Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Привремена одлука о грбу и застави Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево“, број 6/98).

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Кантона Сарајево“.

Број 05-022-436/2000 21. новембра 2000. године Сарајево
Предсједавајућа Градског вијећа Града Сарајева проф. др.Мира Јадрић-Винтерхалтер, с. р.
Одлука о грбу и застави Града Сарајева објављена је у “Службеним новинама Кантона Сарајево”, број 25/00.

На основу члана 5. став 1., у вези са чланом 54. Закона о локалној самоуправи (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 22/00 – Пречишћени текст), те на основу члана 102. Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 46/98), Комисија за Статут и акте Градског вијећа Града Сарајева, на сједници од 31. јануара 2006. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о употреби грба, имена и истицању заставе Града Сарајева.
Пречишћени текст Одлуке о употреби грба, имена и истицању заставе Града Сарајева обухваћа: Одлуку о употреби грба, имена и истицању заставе Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 11/04 ), Исправку члана 7. Одлуке о употреби грба, имена и истицању заставе Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 14/04) и Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о употреби грба, имена и истицању заставе Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 31/05 ), у којима је означен дан ступања на снагу тих одлука.
Број 01-02-265/06 31. јануара 2006. године Сарајево
Предсједавајући
Комисије за Статут и акте Градског вијећа
Града Сарајева
Алија Шачић, с. р.

ОДЛУКА О УПОТРЕБИ ГРБА, ИМЕНА И ИСТИЦАЊУ ЗАСТАВЕ ГРАДА САРАЈЕВА
(Пречишћени текст)
(Објављен у “Службеним новинама Кантона Сарајево”, број 5/06)

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин употребе грба, имена и истицања заставе Града Сарајева и прописује начин евидентирања издатих одобрења за употребу грба и имена Града Сарајева.

II – УПОТРЕБА ГРБА И ИМЕНА ГРАДА САРАЈЕВА

Члан 2.
Кореспонденција коју обављају градоначелник Града Сарајева и друга лица овлашћена да иступају у име Града Сарајева врши се на меморандуму са отиснутим грбом Града Сарајева.
Жиг и штамбиљ Града Сарајева обавезно садрже грб и име Града Сарајева.
Члан 3.
Употреба грба може да се одобри трећим лицима:
1. за уношење грба у заштићени жиг,
2. као незаштићени знак и
3. као амблем или украс.
Члан 4.
Уношење грба у заштићени жиг може да се одобри привредним друштвима, јавним предузећима, установама, јавним установама и другим правним лицима, у смислу прописа о робним и услужним жиговима, ако су њихови послови или дјелатност од посебног друштвеног интереса за Град Сарајево.
Члан 5.
Употреба грба као незаштићеног знака може да се одобри привредним друштвима, јавним предузећима, установама, јавним установама, удружењима и другим правним лицима (у даљњем тексту: правна лица) ради стављања на средства јавног саобраћаја, службена возила, рекламне паное, проспекте и други пропагандни материјал.
Члан 6.
Употреба грба као амблема или украса може да се одобри правним лицима ако је то у интересу Града Сарајева.
Члан 7.
Употреба имена Града Сарајева може да се одобри правним лицима ради уношења у фирму, односно назив правног лица и у назив производа, ако њихова дјелатност не нарушава углед Града Сарајева и доприноси његовој афирмацији.
Под именом Града Сарајева, из става 1. овог члана, подразумијева се ријеч Сарајево у свим падежима и свим изведеним облицима, као и све скраћенице ријечи Сарајево.
Услови за одобравање употребе имена Града Сарајева процјењују се у сваком конкретном случају, на основу докумената који се односе на рад и дјелатност правног лица.
Члан 8.
О захтјеву за употребу грба и имена Града Сарајева рјешава градоначелник Града Сарајева на приједлог Градске службе за локално пословање и у складу са критеријумима за утврђивање накнаде по основу употребе грба или имена Града Сарајева.
Уз захтјев којим се тражи одобрење за употребу грба мора да буде приложен технички опис (скица), као и поближе назначена сврха његове употребе.
Уз захтјев којим се тражи одобрење за употребу имена Града Сарајева морају да буду приложени документи који се односе на рад и дјелатност правног лица.
Члан 9.
У одобрењу из претходног члана може да се одреди рок његове важности и ограничи употреба грба у одређене сврхе.
Члан 10.
Грб као амблем или украс за који је дато одобрење за употребу у смислу члана 6. ове одлуке мора да се одржава у изворном облику.
Члан 11.
Рјешење о употреби грба као амблема или украса може да се опозове ако се грб употребљава противно одредбама чланова 9. и 10. ове одлуке.
Рјешење о употреби имена Града Сарајева може да се опозове ако се утврди да правно лице својом дјелатношћу или на други начин штети угледу Града Сарајева.
Члан 12.
За употребу грба и имена Града Сарајева правна лица дужна су да плаћају годишњу накнаду.
Изузетно, накнаду из претходног става не плаћају јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач Град Сарајево, као ни правна лица која обављају дјелатности од посебног друштвеног интереса или посебног интереса за Град Сарајево.
Члан 13.
Висину и начин плаћања накнаде и друге услове употребе грба и имена Града Сарајева утврђује градоначелник Града Сарајева рјешењем.
На рјешење градоначелника из става 1. овог члана дозвољена је жалба, о којој у другом степену рјешава Градско вијеће Града Сарајева.
Градоначелник Града Сарајева рјешењем утврђује која правна лица из члана 12. став 2. не плаћају накнаду за употребу грба и имена Града Сарајева.
Члан 14.
У случајевима непридржавања обавеза, које за кориснике грба и имена Града Сарајева по било ком основу произилазе из ове одлуке, Градска служба за локално пословање предложиће градоначелнику одузимање права на даљњу употребу грба и имена Града Сарајева, о чему градоначелник одлучује рјешењем.
Члан 15.
О донесеним рјешењима за употребу грба и имена Града Сарајева води се посебна евиденција.
Евиденцију о употреби грба и имена Града Сарајева води Градска служба за локално пословање о чему једном годишње извјештава Градско вијеће Града Сарајева.
Евиденција из претходног става садржи: назив правног лица којем је дато одобрење за употребу грба, односно имена Града Сарајева, број и датум рјешења о одобрењу, начин употребе грба, рок важности рјешења и број и датум рјешења којим је опозвано рјешење о употреби грба односно имена Града Сарајева.

III – КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УПОТРЕБЕ ГРБА ИЛИ ИМЕНА ГРАДА САРАЈЕВА

Члан 16.
Правна лица дужна су, уз образложен захтјев за одобравање употребе грба или имена Града Сарајева, да приложе доказ о испуњавању критеријума и то:
а) извод из судског регистра или оснивачки акт и овјерен примјерак Статута,
б) програмске циљеве и начин финансирања, ако нису садржани у Статуту,
ц) технички опис – скицу или модел предмета, производа и слично,
д) годишњи финансијски извјештај – завршни рачун,
е) овјерену копију јавних признања и награда које су добили за свој рад – дјеловање, ако их посједују.
Члан 17.
Правним лицима која остварују позитивне пословне резултате, имају мали обим пословања, продуктивност и добит, а која запошљавају до 10 радника, утврђује се годишња накнада за употребу грба или имена Града Сарајева у износу од 720,00 КМ.
Правним лицима која остварују позитивне пословне резултате, имају средњи обим пословања, продуктивност и добит, а која запошљавају до 30 радника, утврђује се годишња накнада за употребу грба или имена Града Сарајева у износу од 1.200,00 КМ.
Правним лицима која остварују позитивне пословне резултате, имају велики обим пословања, продуктивност и добит, а која запошљавају више од 30 радника, утврђује се годишња накнада за употребу грба или имена Града Сарајева у износу од 4.800,00 КМ.
Правним лицима чија дјелатност није усмјерена на стицање добити утврђује се годишња накнада за употребу грба или имена Града Сарајева у износу од 100,00 КМ.
Члан 18.
Изузетно од одредаба члана 17., накнаду за употребу грба или имена Града Сарајева не плаћају јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач Град Сарајево и правна лица која обављају дјелатност од посебног друштвеног интереса или посебног интереса за Град Сарајево.

IV – ИСТИЦАЊЕ ЗАСТАВЕ

Члан 19.
Застава Града Сарајева истиче се на зградама Града Сарајева и градских општина, у дане државних празника и на јарболима дуж улица града у дане празника Града Сарајева. Застава може да се истиче и приликом обиљежавања годишњица и других манифестација значајних за Град Сарајево.
Застава Града Сарајева стално је истакнута и на службеној згради у којој је сједиште Градског вијећа и Градске управе Града Сарајева, а може да буде истакнута и на згради у којој представници Града Сарајева примају службену посјету страних државника или се у њој одржава нека друга свечана приредба од значаја за Град Сарајево.
Застава Града Сарајева истиче се и на међуградским манифестацијама пријатељства и сарадње, као и на јавним приредбама на којима се манифестује Град Сарајево.
Застава Града Сарајева у прописаној или умањеној величини може да се користи у службеним просторијама Градског вијећа и Градске управе Града Сарајева.
Члан 20.
Градоначелник Сарајева има право да одреди да у свечаним приликама застава Града Сарајева буде истакнута на службеном возилу које користи и то у облику заставице у прикладној величини.

V -НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 21.
Правна и физичка лица која употријебе грб и име Града Сарајева без одобрења надлежног органа, или која противно датом одобрењу и овој одлуци злоупотријебе грб и име Града Сарајева, дужна су да Граду Сарајеву накнаде сву штету која је настала таквим њиховим понашањем.
За накнаду причињене штете из става 1. овог члана покренуће се поступак пред надлежним судом и опозвати евентуално дато одобрење за употребу грба и имена Града Сарајева.
Члан 22.
Против правних и физичких лица из претходног члана која након опозивања рјешења о одобравању употребе грба и имена Града Сарајева наставе са њиховом употребом такође ће се покренути поступак за накнаду причињене штете.
Члан 23.
Поступак за накнаду штете покренуће се и против сваког лица које намјерно оштети грб или заставу у вријеме њихове службене употребе или их јавно изложи порузи на било који начин.

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Надзор над провођењем ове одлуке врши градоначелник.