Град Сарајево оФормио Стручно тијело за хитно дјелованје на сузбијанју малолјетничке деликвенције

Сходно заклјучку Градског вијећа Града Сарајева донесеног на сједници од 12. Фебруара ове године, оФормлјено је Стручно тијело чији је задатак да детекује узроке и предложи акциони план Града Сарајева у подручју спречаванја малолјетничке деликвенције и криминала.