Grb i zastava Grada Sarajeva

Temeljem članka 5. stavak 1., a u svezi s člankom 56. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 19/97, 22/97 i 14/2000), članka 5. i članka 24. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 12/98 i 14/98), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 21. studenog 2000. godine, donijelo je

ODLUKU O GRBU I ZASTAVI GRADA SARAJEVA

Članak 1.
Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: Grad) ima grb i zastavu.

Članak 2.
Grb Grada predstavlja elemente tipičnih krovova i istodobno simbolizira brda u zelenoj boji. Simbol Grada čine gradske zidine s gradskom kapijom u crnoj boji. Donji dio grba oblikuje konfiguraciju terena – doline, kroz koju teče rijeka u plavoj boji, premošćena mostom u bijeloj boji, u kojoj je smješten Grad. Okvir grba je zlatne boje.

Članak 3.
Zastava Grada je svijetloplave boje. Položaj grba na zastavi je centriran. Zastava se može izrađivati u različitim veličinama, s tim što je proporcija uvijek 2:1.

Članak 4.
Odlukom o uporabi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva propisuju se način i uvjeti uporabe grba i zastave.
Članak 5.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz grba Grada Sarajeva.

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Privremena odluka o grbu i zastavi Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 6/98).

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo“.
Broj 05-022-436/2000 21. studenog 2000. godine Sarajevo
Predsjedateljica Gradskoga vijeća Grada Sarajeva prof. dr.Mira Jadrić-Winterhalter, v. r.
Odluka o grbu i zastavi Grada Sarajeva objavljena je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 25/00.

Temeljem članka 5. stavak 1., u svezi s člankom 54. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/00 – Pročišćeni tekst), te temeljem članka 102. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 46/98), Povjerenstvo za Statut i akte Gradskoga vijeća Grada Sarajeva, na sjednici od 31. siječnja 2006. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odluke o uporabi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.
Pročišćeni tekst Odluke o uporabi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva obuhvaća: Odluku o uporabi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 11/04 ), Ispravku članka 7. Odluke o uporabi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/04) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 31/05 ), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-02-265/06 31. siječnja 2006. godine Sarajevo
Predsjedatelj
Povjerenstva za Statut i akte Gradskoga vijeća
Grada Sarajeva
Alija Šačić, v. r.

ODLUKA  O UPORABI GRBA, IMENA I ISTICANJU ZASTAVE GRADA SARAJEVA

(Pročišćeni tekst)
(Objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 5/06)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom određuju uvjeti i način uporabe grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva i propisuje način evidentiranja izdatih odobrenja za uporabu grba i imena Grada Sarajeva.

II.  UPORABA GRBA I IMENA GRADA SARAJEVA

Članak 2.
Korespondencija koju obavljaju gradonačelnik Grada Sarajeva i druge osobe ovlašćene da istupaju u ime Grada Sarajeva vrši se na memorandumu s otisnutim grbom Grada Sarajeva.
Žig i pečat Grada Sarajeva obvezatno sadrže grb i ime Grada Sarajeva.

Članak 3.
Uporaba grba može se odobriti trećim osobama:
1.   za unošenje grba u zaštićeni žig,
2.   kao nezaštićeni znak i
3.   kao amblem ili ukras.

Članak 4.
Unošenje grba u zaštićeni žig može se odobriti gospodarskim društvima, javnim poduzećima, ustanovama, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama, u smislu propisa o robnim i uslužnim žigovima, ako su njihovi poslovi ili djelatnost od posebnog društvenog interesa za Grad Sarajevo.
Članak 5.
Uporaba grba kao nezaštićenog znaka može se odobriti gospodarskim društvima, javnim poduzećima, ustanovama, javnim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravne osobe) radi stavljanja na sredstva javnoga prometa, službena vozila, reklamne panoe, prospekte i drugi propagandni materijal.

Članak 6.
Uporaba grba kao amblema ili ukrasa može se odobriti pravnim osobama ako je to u interesu Grada Sarajeva.

Članak 7.
Uporaba imena Grada Sarajeva može se odobriti pravnim osobama radi unošenja u tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i u naziv proizvoda, ako njihova djelatnost ne narušava ugled Grada Sarajeva i doprinosi njegovoj afirmaciji.
Pod imenom Grada Sarajeva, iz stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se riječ Sarajevo u svim padežima i svim izvedenim oblicima, kao i sve skraćenice riječi Sarajevo.
Uvjeti za odobravanje uporabe imena Grada Sarajeva procjenjuju se u svakom konkretnom slučaju, na temelju dokumenata koji se odnose na rad i djelatnost pravne osobe.

Članak 8.
O zahtjevu za uporabu grba i imena Grada Sarajeva rješava gradonačelnik Grada Sarajeva na prijedlog Gradske službe za lokalno poslovanje i sukladno kriterijima za utvrđivanje naknade po osnovi uporabe grba ili imena Grada Sarajeva.
Uz zahtjev kojim se traži odobrenje za uporabu grba mora biti priložen tehnički opis (skica), kao i pobliže naznačena svrha njegove uporabe.
Uz zahtjev kojim se traži odobrenje za uporabu imena Grada Sarajeva moraju biti priloženi dokumenti koji se odnose na rad i djelatnost pravne osobe.

Članak 9.
U odobrenju iz prethodnog članka može se odrediti rok njegove važnosti i ograničiti uporaba grba u određene svrhe.
Članak 10.
Grb kao amblem ili ukras za koji je dato odobrenje za uporabu u smislu članka 6. ove odluke mora se održavati u izvornom obliku.

Članak 11.
Rješenje o uporabi grba kao amblema ili ukrasa može se opozvati ako se grb rabi protivno odredbama članaka 9. i 10. ove odluke.
Rješenje o uporabi imena Grada Sarajeva može se opozvati ako se utvrdi da pravna osoba svojom djelatnošću ili na drugi način šteti ugledu Grada Sarajeva.

Članak 12.
Za uporabu grba i imena Grada Sarajeva pravne osobe dužne su plaćati godišnju naknadu.
Iznimno, naknadu iz prethodnog stavka ne plaćaju javna poduzeća i druge pravne osobe čiji je osnivač Grad Sarajevo, kao ni pravne osobe koje obavljaju djelatnosti od posebnog društvenog interesa ili posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Članak 13.
Visinu i način plaćanja naknade i druge uvjete uporabe grba i imena Grada Sarajeva utvrđuje gradonačelnik Grada Sarajeva rješenjem.
Na rješenje gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je žalba, o kojoj u drugom stupnju rješava Gradsko vijeće Grada Sarajeva.
Gradonačelnik Grada Sarajeva rješenjem utvrđuje koje pravne osobe iz članka 12. stavak 2. ne plaćaju naknadu za uporabu grba i imena Grada Sarajeva.

Članak 14.
U slučajevima nepridržavanja obveza, koje za korisnike grba i imena Grada Sarajeva po bilo kom osnovu proizilaze iz ove odluke, Gradska služba za lokalno poslovanje predložit će gradonačelniku oduzimanje prava na daljnju uporabu grba i imena Grada Sarajeva, o čemu gradonačelnik odlučuje rješenjem.

Članak 15.
O donesenim rješenjima za uporabu grba i imena Grada Sarajeva vodi se posebna evidencija.
Evidenciju o uporabi grba i imena Grada Sarajeva vodi Gradska služba za lokalno poslovanje o čemu jednom godišnje izvješćuje Gradsko vijeće Grada Sarajeva.
Evidencija iz prethodnog stavka sadrži: naziv pravne osobe kojoj je dato odobrenje za uporabu grba, odnosno imena Grada Sarajeva, broj i nadnevak rješenja o odobrenju, način uporabe grba, rok važnosti rješenja i broj i nadnevak rješenja kojim je opozvano rješenje o uporabi grba odnosno imena Grada Sarajeva.

III.  KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE PO OSNOVI UPORABE GRBA ILI IMENA GRADA SARAJEVA

Članak 16.
Pravne osobe dužne su, uz obrazložen zahtjev za odobravanje uporabe grba ili imena Grada Sarajeva, priložiti dokaz o ispunjavanju kriterija i to:
a)    izvod iz sudskog registra ili osnivački akt i ovjeren primjerak Statuta,
b)    programske ciljeve i način financiranja, ako nisu sadržani u Statutu,
c)    tehnički opis – skicu ili model predmeta, proizvoda i slično,
d)    godišnje financijsko izvješće – završni račun,
e)    ovjerenu presliku javnih priznanja i nagrada koje su dobili za svoj rad – djelovanje, ako ih posjeduju.

Članak 17.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju mali opseg poslovanja, produktivnost i dobit, a koje upošljavaju do 10 djelatnika, utvrđuje se godišnja naknada za uporabu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 720,00 KM.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju srednji opseg poslovanja, produktivnost i dobit, a koje upošljavaju do 30 djelatnika, utvrđuje se godišnja naknada za uporabu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 1.200,00 KM.
Pravnim osobama koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, imaju veliki opseg poslovanja, produktivnost i dobit, a koje upošljavaju više od 30 djelatnika, utvrđuje se godišnja naknada za uporabu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 4.800,00 KM.
Pravnim osobama čija djelatnost nije usmjerena na stjecanje dobiti utvrđuje se godišnja naknada za uporabu grba ili imena Grada Sarajeva u iznosu od 100,00 KM.

Članak 18.
Iznimno od odredaba članka 17., naknadu za uporabu grba ili imena Grada Sarajeva ne plaćaju javna poduzeća i druge pravne osobe čiji je osnivač Grad Sarajevo i pravne osobe koje obavljaju djelatnost od posebnog društvenog interesa ili posebnog interesa za Grad Sarajevo.

IV.  ISTICANJE ZASTAVE

Članak 19.
Zastava Grada Sarajeva ističe se na zgradama Grada Sarajeva i gradskih općina, u dane državnih praznika i na jarbolima duž ulica grada u dane praznika Grada Sarajeva. Zastava se može isticati i prilikom obilježavanja godišnjica i drugih manifestacija značajnih za Grad Sarajevo.
Zastava Grada Sarajeva stalno je istaknuta i na službenoj zgradi u kojoj je sjedište Gradskog vijeća i Gradske uprave Grada Sarajeva, a može biti istaknuta i na zgradi u kojoj predstavnici Grada Sarajeva primaju službeni posjet stranih državnika ili se u njoj održava neka druga svečana priredba od značaja za Grad Sarajevo.
Zastava Grada Sarajeva ističe se i na međugradskim manifestacijama prijateljstva i suradnje, kao i na javnim priredbama na kojima se manifestira Grad Sarajevo.
Zastava Grada Sarajeva u propisanoj ili umanjenoj veličini može se koristiti u službenim prostorijama Gradskoga vijeća i Gradske uprave Grada Sarajeva.

Članak 20.
Gradonačelnik Sarajeva ima pravo odrediti da u svečanim prilikama zastava Grada Sarajeva bude istaknuta na službenom vozilu koje koristi i to u obliku zastavice u prikladnoj veličini.

V. NAKNADA ŠTETE

Članak 21.
Pravne i fizičke osobe koje uporabe grb i ime Grada Sarajeva bez odobrenja mjerodavnoga tijela ili koje protivno datom odobrenju i ovoj odluci zlouporabe grb i ime Grada Sarajeva, dužne su Gradu Sarajevu naknaditi svu štetu koja je nastala takvim njihovim ponašanjem.
Za naknadu pričinjene štete iz stavka 1. ovoga članka pokrenut će se postupak pred mjerodavnim sudom i opozvati eventualno dato odobrenje za uporabu grba i imena Grada Sarajeva.

Članak 22.
Protiv pravnih i fizičkih osoba iz prethodnog članka koja nakon opozivanja rješenja o odobravanju uporabe grba i imena Grada Sarajeva nastave s njihovom uporabom također će se pokrenuti postupak za naknadu pričinjene štete.

Članak 23.
Postupak za naknadu štete pokrenut će se i protiv svake osobe koja namjerno ošteti grb ili zastavu u vrijeme njihove službene uporabe ili ih javno izloži poruzi na bilo koji način.

VI.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši gradonačelnik.