Obavještavamo Vas da će se 38. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 27.04.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva 
2. Prijedlog Odluke o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kanara“ sa Prijedlogom Odluke o provođenju  Regulacionog plana „Kanara“
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rajlovac III“
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ (Skraćeni postupak)
7. Prijedlog Odluke o pristupanju  izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Hepok – Čengić Vila III” (Skraćeni postupak)
8. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o preuzimanju korištenja Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine, sa pripadajućim zemljištem, nad kojim je nosilac prava raspolaganja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  
9. Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2015. godinu  
10. Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.01. – 31.03.2016. godine
11. Izvještaj o realizaciji ciljeva zacrtanih u Odluci Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pristupanju VI fazi projekta „Sarajevo zdravi grad“ Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije
12. Nacrt Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva
13. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba