17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u srijedu 27.06.2018. godine u 10:00 sati, u Vijećnici.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

  Zapinsik-o-radu-16.-sjednice-Gradskog-vijeća.pdf

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1.  Prijedlog Odluke o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2.  Prijedlog Odluke o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

3.  Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo „22. Jazz Fest Sarajevo 2018“

4.  Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo „58. Internacionalni teatarski festival MESS 2018“

5.  Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo XXXIV Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima 2018“

6.  Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo “24. Sarajevske večeri muzike SVEM 2018“

7.  Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo 9. “Balet -fest Sarajevo“ 2018

8.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Reljevo”

9.  Prijedlog Odluke o podizanju Spomen obilježja “Odred Lasta”

10.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2018. godinu

11.  Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta za period 2019 – 2020

12.  Informacija o stanju turizma u Gradu Sarajevu s prijedlogom mjera

13.  Informacija o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama

14.  Informacija Gradskom vijeću Grada Sarajeva kao osnivaču JP Sarajevo d.o.o. Sarajevo o mogućnostima preuzimanja obavljanja komunalnih poslova iz nadležnosti Grada Sarajeva

15.  Vijećnička pitanja i inicjiative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 033 216-659 ili 033 217-548.


Predsjedavajući Gradskog vijeća,

 Dr. Igor Gavrić