Na 11. održanoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojili su odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Vitikovac" i Regulacionog plana "Briješće". Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javnog poduzeća "Olimpijski bazen Otoka", d.o.o Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o radnom statusu zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Salko Nikšić, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, za vrijeme trajanja mandata neće ostvarivati prava iz radnog odnosa u organima Grada Sarajeva, svoju dužnost će obavljati volonterski.
Usvojen je i Izvještaj o primjeni Odluke o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u oblasti sporta sa zaključcima:
1.Gradsko vijeće upućuje inicijativu gradskim općinama i nadležnim organima viših niova vlasti da se izdavanje javnih sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta u Gradu Sarajevu vrši koordinirano.
2. Gradsko vijeće sugerira gradonačelniku da, pored postojećih kriterija, formulira i kriterije za finansiranje sportskih kolektiva i u vangradskim općinama Kantona Sarajevo.
3. Komisija sugerira gradonačelniku da insistira kod nadležnih organa u KS da dovrši liste objekata i sportskih organizacija od interesa za Kanton, kako bi se mogle sačiniti liste od interesa za Grad Sarajevo.
Vijećnici su usvojili i Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva s nacionalnim manjinama i Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru asocijacija, čiji je član za 2009.godinu.
Usvojen je i Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana "Podgaj-Tekija" s Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana "Podgaj – Tekija".
Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Nacrt odluke o transformaciji "PEP" društva s ograničenom odgovornošću za prijenos i emitiranje programa Sarajevo u Javno preduzeće "Gradska radio-televizija Sarajevo" d.o.o. i Elaborat o opravdanosti formiranja gradske radio-televizije Sarajevo sa usvojenim zaključcima:
1.Gradsko vijeće je primilo k znanju Nacrt odluke o transformaciji "PEP" društva s ograničenom odgovornošću za prijenos i emitiranje programa Sarajevo u Javno preduzeće "Gradska radio-televizija Sarajevo" d.o.o. i Elaborat o opravdanosti formiranja  gradske radio-relevizije Sarajevo.
2. Nacrt odluke o transformaciji "PEP" društva s ograničenom odgovornošću za prijenos i emitiranje programa Sarajevo u Javno preduzeće "Gradska radio-televizija Sarajevo" d.o.o. upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 10 dana.
3. Subjekti u javnoj raspravi su potencijalni investitori i drugi zainteresirani subjekti.
4. Odbor za društvene djelatnosti vodi javnu raspravu.
5. Za organizaciju, prikupljanje i sređivanje te obradu izvještaja s javne rasprave zadužuje se gradonačelnik, a primjedbe, prijedlozi i sugestije gradskih vijećnika izneseni na sjednici Gradskog vijeća tretirat će se kao prilog javnoj raspravi.
6. Nacrt akta će subjektima u javnoj raspravi prezentirati sastavljanjem na uvid Nacrt akata i Elaborat o opravdanosti formiranja gradske radio-televizije Sarajevo.
7. Finansijska sredstva za provođenje javne rasprave su utvrđena u Budžetu Grada Sarajeva.
Gradski vijećnici su usvojili Nacrt programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2010.godinu.
Na održanoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva primili su k znanju Informaciju o aktivnostima SERDA-e za 2009. godinu, Informaciju o mogućnostima za osnivanje biznis centra u gradu Sarajevu, Informaciju o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi i Informaciju o stanju privrednih subjekata iz oblasti turizma u gradu Sarajevu.