Održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Željko Ler. Na prijedlog vijećnika Seada Srne, Gradsko vijeće Grada Sarajeva minutom šutnje odalo je počast poginulima u razornom zemljotresu u Turskoj. Vijećnici su primili k znanju Obavještenje o prestanku mandata vijećnice Ane Baltić zbog sukoba interesa Odlukom Centralne izborne komisije.Gradsko vjeće je usvojilo Odluku o  razrješenju člana Odbora za budžet i finansije, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Almira Gredića iz BPS-Sefer Halilović. Na njegovo mjesto Gradsko vijeće je imenovalo Hamzu Čekića, također iz stranke BPS-Sefer Halilović.Vijećnici Grada Sarajeva su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Regije Toskana. Ovom odlukom uspostavlja se saradnja u okviru partnerstva između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Općine Stari Grad Sarajevo i italijanske Regije Toskana.

Italijanska Regija Toskana odobrila je Program «SeeNet: translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope», čiji je cilj: 1. pospješiti pristup pretpristupnim fondovima Evropske unije, te nacionalnim i međunarodnim fondovima za lokalni razvoj teritorija partnera Programa s jugoistoka Evrope; 2. pospješiti usvajanje i razvoj programa i inovativnih usluga o temama valorizacija i upravljanje teritorijom, ekonomskim razvojem, te prostornim i socijalnim planiranjem od institucionalnih i teritorijalnih subjekata partnera Programa s jugoistoka Evrope.

Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Općina Stari Grad Sarajevo su jedni od partnera iz jugoistočne Evrope, uključeni, u okviru Vertikalne akcije Programa, u tematsku oblast «Valorizacija kulturnog turizma», te konkretnije, Vertikalne akcije 1-B «Razvoj kulturnog turizma u gradovima Mostar, Sarajevo i Skoplje», čiji je nosilac Regija Toskana. Vrijednost navedenog programa je 848.845 eura.

Gradsko vijeće je prihvatilo  Izvještaj o provedenim aktivnostima na realizaciji Projekta obnove Vijećnice. Izvještaj se odnosi na provedene aktivnosti u periodu oktobar 2010.- septembar 2011. godine. Tokom izvještajnog perioda aktivnosti su bile usmjerene na praćenje realizacije Ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova u okviru III faze obnove Vijećnice, kao i na ostale aktivnosti bitne za implementaciju projekta. Naime, III faza obnove Vijećnice obuhvata izvođenje dijela konstruktivnih građevinskih radova, rekonstrukciju dijela krova, zanatske radove na restauraciji i rekonstrukciji fasade sa izradom i ugradnjom fasadne stolarije. U toku su pripreme za izradu završnog sloja maltera u dvije boje (crvena i žuta) na zapadnoj fasadi objekta (prema Belediji) i planirano je da se sa izradom počne 10. oktobra tekuće godine. Rok za završetak ugovorenih radova je 31. maj 2012. godine.

Aktivnosti na osiguranju uvjeta za implementaciju projekta obnove Vijećnice odnosile su se i na saradnju sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa IV (završnom) fazom obnove Vijećnice, pripremom narativnih i finansijskih izvještaja donatorima, odnosno predstavnicima pravnih osoba koji su sufinansirali III fazu obnove Vijećnice, kontinuiranim praćenjem priliva i odliva finansijskih sredstava za III fazu, saradnjom sa JKP Park koja se odnosi na lagerovanje kamenih fragmenata iz objekta Vijećnice, te saradnjom sa Ministarstvom saobraćaja KS i JKP Gras oko iznalaženja rješenja za izmještanje ovjesa tramvajske kontaktne mreže sa objekta Vijećnica prije izrade fasade.  Također, tokom izvještajnog perioda javnost je redovno obavještavana o aktivnostima koje se provode na obnovi Vijećnice.

Vijećnici su utvrdili Nacrt programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te ga uputili u javnu raspravu u trajanju do 23.11.2011. godine. Također, utvrdili su Nacrt odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana «Alifakovac-Babića bašta» i uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Na održanoj sjednici vijećnici su primili k znanju Informaciju o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastava Grada Sarajeva,  Informaciju o realizaciji mjera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u cilju primjerenog i optimalnog finansiranja Grada Sarajeva, Informaciju o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period, Informaciju o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika Grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi, te Informaciju o akrivnostima u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva primili su k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području grada Sarajeva za period januar – septembar 2011. godine. Kao uporedni parametri pri izradi ove informacije korišteni su statistički pokazatelji iz istog perioda prethodne godine (januar – septembar 2010. godine). U odnosu na uporedni period 2010.g., u proteklih devet mjeseci zabilježeno je smanjenje broja registriranih krivičnih djela za 30 (ili 0,8%), podnesenih prekršajnih naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka za 105 (ili 2,4%) i krivičnih djela koja su počinile maloljetne osobe za 34 (ili 13,1%).

Istovremeno je povećan broj: prijavljenih osoba za počinjena krivična djela za 75 (ili 4,5%), osoba lišenih slobode za 117 (ili 15,6%), saobraćajnih nezgoda (ukupnog broja) za 99 (ili 1,9%), osoba poginulih u saobraćajnim nezgodama za pet (ili 50%), osoba povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama za 87 (ili 20,3%), napada na ovlaštene službene osobe za sedam (ili 53,8%) i upotrebe sredstava prinude za tri (ili 10,7%).

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.