Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević je pozdravio prisutne vijećnike, gradonačelnika i goste te otvorio 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva konstatacijom da Gradsko vijeće Grada Sarajeva ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Na danas održanoj sjednici vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva jednoglasno su prihvatili Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2009.godine. Predstavnik  MUP-a  Kantona Sarajevo Dragan Mioković izložio je Izvještaj aktivnosti MUP-a u periodu januar-mart 2009.godine. Kao uporedni paramateri pri izradi tromjesečnog pregleda aktivnosti MUP-a Kantona Sarajevo korišteni su statistički pokazatelji iz istog perioda prošle godine (januar-mart 2008.godine), a uspješnost rada policije i realiziranih aktivnosti  u proteklom tromjesečju može se vidjeti iz tabelarnih prikaza.

Zaključak: vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva u potpunosti podržavaju rad i daju punu podršku aktivnostima  MUP-a Kantona Sarajevo.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj sjednici  usvojilo program međunarodne saradnje  Grada Sarajeva za 2009.godinu.

Zaključci:
1. Daje se podrška prijedlogu da se Grad Sarajevo uključi u asocijaciju olimpijskih gradova, imajuću u vidu moguću pomoć ove asocijacije za obnovu objekta Olimpijskog muzeja.
2. Pored moralne podrške i suosjećanja koje je gradonačelnik već iskazao u povodu posljedica katastrofalnog zemljotresa u regiji Abruzzo u Italiji da se na odeđeni način materijalno i finansijski pomogne nastradalim.
3. Predlaže se gradonačelniku da razmotri mogućnost i razložnost formuliranja inicijative Skupštini Asocijacije “Gradova nosilaca poruke mira” da Gradska vijećnica Grada Sarajeva postane objekt simbol mira, pa da gradovi članovi ove asocijacije  u okviru svojih mogućnosti podrže projekt obnove.
4. Nadležna služba Gradske uprave će pripremiti informaciju o projektima, odnosno  o toku pripreme na izradi gradskih projekata za zajedničku sjednicu Komisije za saradnju  s međunarodnim udruženjima gradova i općina i općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu i Odbora za Budžet i finansije, a s ciljem djelovanja Grada Sarajeva prema pristupnim fondovima Evropske unije.

Također  je usvojen  Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period od 01. janura do 31. marta 2009. godine
Vijećnici su također usvojili Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2008. godini.
Vijećnici su primili k znanju   Informaciju o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti.
 
Na sjednici je  predložen i pokrenut  veći  broj vijećničkih pitanja i  inicijativa.