Pravobraniteljstvo Grada Sarajeva

Donošenjem Zakona  o pravobraniteljstvu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 – novi Pročišćeni tekst) stvoren je pravni okvir za donošenje pravnih rješenja za osnivanje pravobraniteljstva jedinica lokalnih samouprava na teritoriju kantona Sarajevo.

Primjenom navedenog propisa Gradsko  vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o osnivanju Pravobraniteljstva Grada Sarajeva koja je objavljena u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj: 11/04, na temelju koje je Gradsko vijeće izabralo gradskog pravobranitelja Odlukom od 29.12.2006. godine, a zvanično je počelo s radom dana 05.12.2006.godine.

Nakon donošenja Odluke došlo je do značajnih izmjena i dopuna Zakona o pravobraniteljstvu nakon čega se pristupilo donošenju novog Pročišćenog teksta istog Zakona, objavljenog u Službenim novinama Kantona Sarajevo 33/08, kojim su obuhvaćene sve izmjene i dopune iz 2001., 2002., 2005. i 2008. godine.

Uvažavajući novonastalu situaciju Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je novu Odluku o osnivanju Pravobraniteljstva Grada Sarajeva na sjednici 27.07.2010. godine, objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 20/10, čime je izvršeno usklađivanje sa mnogobrojnim izmjenama i dopunama koje je u svom sadržaju pretrpio Zakon o pravobraniteljstvu u Kantonu Sarajevo.

Stupanjem na snagu nove Odluke prestala je da važi Odluka o osnivanju Pravobraniteljstva Grada Sarajeva (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 11/04).

MJERODAVNOSTI

Zakonom o pravobraniteljstvu utvrđeno je da je pravobraniteljstvo posebno državno tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva, funkciju vrši sukladno ustavu, zakonu i drugim propisima i općim aktima.

Pravobraniteljstvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Grada, njegovih tijela i drugih institucija.

Iznimno, Pravobraniteljstvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih poduzeća, javnih ustanova  i drugih pravnih osoba čiji je Grad osnivač, odnosno suosnivač.

Pravobraniteljstvo zastupa Grad Sarajevo u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima u sudskim postupcima i upravnom postupku sukladno zakonu.

U vršenju poslova zastupanja Pravobraniteljstvo je ovlašteno da poduzima sve pravne radnje koje poduzima stranka u postupku.

Pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć gradskim tijelima i drugim pravnim osobama čiji je osnivač Grad Sarajevo u rješavanju imovinskopravnih pitanja i daje mišljenje u svezi sa zaključivanjem ugovora imovinskopravne prirode.

Na zahtjev tijela Grada Pravobraniteljstvo daje mišljenja o imovinskopravnim ugovorima koji se namjeravaju zaključiti sa stranim pravnim fizičkim osobama, kao i drugim imovinskopravnim odnosima s tim osobama.

U postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinskopravni odnosi, prava i obveze prema stvarima u vlasništvu Grada obvezatno se pribavlja mišljenje Pravobraniteljstva.
ZAKONI I PROPISI

Zakon o pravobraniteljstvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08 – novi Pročišćeni tekst)

Odluka o osnivanju Pravobraniteljstva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/10)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Pravobraniteljstva Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/07)

Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobraniteljstvu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 17/08 – Pročišćeni tekst)

Pravilnik o službenoj iskaznici pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 12/97, 6/02, 1/04)
KONTAKT
adresa: Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića br. 3
tel: +387 (033) 206 440
fax:+387 (033) 206 440

PRAVOBRANITELJ

Sanjin Smajlović

e-mail: sanjin.smajlovic@sarajevo.ba

ZAMJENIK PRAVOBRANITELJA

Besim Musakadić

e-mail: besim.musakadic@sarajevo.ba