Realizirani projekti Grada Sarajeva za 2004. godinu

Budžet Grada Sarajeva za 2004. godinu iznosi 13.177.003,00 KM.

URBANIZAM

• Dana 25. novembra ove godine položen je kamen temeljac za izgradnju 50-metarskog olimpijskog zatvorenog bazena na lokalitetu Otoka-Meander, a rok za izgradnju je 360 kalendarskih dana. Ovo je do sada najveća investicija Grada Sarajeva, koju će realizirati zajedno s Kantonom Sarajevo, Zavodom za izgradnju KS i Općinom Novi Grad. Objekat je ukupne površine 7.570 m² sa dva bazena i svim neophodnim pratećim sadržajima. Po svojim tehničkim karakteristikama i gledalištu kapaciteta 558 sjedišta, objekat će služiti za organizaciju najvećih evropskih, svjetskih i olimpijskih takmičenja. Bazen će koristiti i građani Sarajeva, rekreativno, kao i omladina i djeca predškolskog i školskog uzrasta. Također, studenti Fakulteta za sport dobit će optimalne uvjete za izvođenje nastave, a služit će i za edukaciju trenerskog kadra. To će biti jedini bazen u gradu koji će imati prilaz za invalidne osobe. Radove izvodi ‘Unigradnja’ d.o.o. Sarajevo.
• Krajem jula tekuće godine završena je sanacija i rekonstrukcija Ajfelovog mosta na Skenderiji. Za njegovu sanaciju Grad Sarajevo je utrošio 400.000 KM. Prilično visok stepen oštećenja čelične konstrukcije Ajfelovog mosta usljed korozije bio je izražen još u predratnom periodu, a ratna djelovanja uvećala su oštećenja, tako da je ova sanacija urađena u posljednjem trenutku.
• Sanacija kulturno-historijskog spomenika Bijela tabija nastavljena je i u ovoj godini. Na osnovu projekta koji je uradio Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, počela je da se radi konstruktivna sanacija, restauracija, konzervacija i rekonstrukcija jugoistočnog zida Bijele tabije.
• I u ovoj godini učinjen je značajan pomak u uređenju urbane dokumentacije: usvojeno je 8 (osam) planskih dokumenata, utvrđeno 7 (sedam) nacrta i 4 (četiri) odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih planova:
• a) usvojeno 8 (osam) planskih dokumenata: RP «Zabrđe», RP «Radava», RP «Bojnik-Dobroševići», RP «Koševo», RP Kvadrant «C1»-Marijin Dvor, Izmjene i dopune RP «Hrasno II», Izmjene i dopune RP «Gradski park Crni Vrh» te RP Gradskog centra «Marijin Dvor» (I faza);
• b) utvrđeno 7 (sedam) nacrta: RP «Sedrenik», RP «Bosnalijek», RP «Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka», RP «Koševo», te RP Kvadrant «C1»-Marijin Dvor i RP Gradskog centra «Marijin Dvor» (I faza) ;
• c) donesene 4 (četiri) odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna: RP «Dobrinja», RP «Privredna zona Rajlovac», RP Šehidsko spomen-mezarje «Kovači» i RP Gradskog centra «Marijin Dvor» (I faza).

KOMUNALNI POSLOVI

U 2004. godini od planiranih 15 projekata u komunalnoj oblasti nije realiziran samo jedan. Ukupna vrijednost ovih projekata je 600.000 KM.
• U oblasti saobraćaja izvedeni su radovi na sanaciji, proširenju i asfaltiranju u. Reisa Fehima Spahe u Velešićima i izgradnje pristupnog puta, u dužini od 850 m, od Ophodže do Spomen-obilježja 2. Brdske brigade na Borijama. Na platou Borije zasađeno je 80 sadnica lipa i 300 borova. Izgrađeni su i potporni zidovi na Darivi. Ukupna vrijednost sanacije ovih saobraćajnica je 120.000 KM.
• U oblasti izgradnje i zaštite vodotokova, u saradnji s Općinom Novi Grad, izvršena je potpuna regulacija korita rijeke Dobrinje u dužini od 105 m i, realizacijom ovoga projekta, trajno i efikasno riješen je problem eventualnog plavljenja. Ovaj zahvat ima i ekološki i estetski značaj s obzirom da su korita rijeka često pretvorena u odlagališta otpada. U cilju zaštite i očuvanja prirodnih ljepota prostora Bjelašnice i Treskavice, pristupilo se regulaciji i čišćenju dijela rijeke Rakitnice u pojasu saobraćajnice Šabići-Sinanovići, na području općine Trnovo. Zbog izgradnje ove saobraćajnice u korito rijeke je naneseno kamenje i drugi materijal, a na jednom dijelu je promijenjen i tok rijeke Rakitnice. Prema projektu bilo je predviđeno uređenje i kamena zaštita desne obale rijeke, potom vraćanje korita u prvobitno stanje na dijelu u kojem je promijenjen njen tok, čišćenje korita od rastinja i drugog nanesenog materijala, te sanacija pukotina u dnu korita zbog koje rijeka u sušnom periodu ponire, a nastala je i zbog miniranja trase puta. Značajan dio radova je realiziran, međutim. zbog padavina, ovaj dio posla nije završen, te se planira u 2005. godini, kad vremenski uvjeti to budu dozvoljavali, nastaviti s radovima. Za ovu oblast Grad je izdvojio 140.000 KM.
• Grad Sarajevo je sklopio ugovor sa JKPK «Pokop» o sadnji stabala u vrijednosti od 40.000 KM na grobljima Sveti Marko i Sveti Josip.
Izvršeno je hortikulturalno uređenje stambenog naselja na Gorici u kojem žive Romi te Dječijeg sela SOS Kinderdorf na Mojmilu.
Kao i proteklih godina Grad je i u 2004. uzeo učešće u izgradnji Memorijalnog centra u Potočarima, izdvojivši 100.000 KM.
U cilju podrške povratku u Istočnu Bosnu, Grad Sarajevo je izdvojio 50.000 KM za sanaciju puta u Žepi, sa napomenom da planira u 2005. godini izdvojiti još 100.000 KM.
• Grad Sarajevo je zajedno sa Općinom Stari Grad nastavio sa deminiranjem Trebevića – lokalitet Sedam šuma, a sa Općinom Novi Grad dio brda Žuč, u ukupnoj vrijednosti od 300.000 KM.
• Za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava Vratnik, Bjelave i Ali-pašin most osigurano je iz Budžeta 30.000 KM.

STAMBENI FOND GRADA SARAJEVA

• Stambeni fond Grada Sarajeva u junu ove godine započeo je izgradnju i drugog stambeno-poslovnog objekta P5 na Šipu, općina Centar, sa ukupno 26 stanova, dva poslovna prostora i 23 garaže. Uporedo sa izgradnjom objekta, izvodi se vanjsko uređenje, kako bi se omogućio pješački i kolski prilaz, a saobraćaj u mirovanju riješen je parking-prostorom u okviru parcele objekta. U sklopu izgradnje objekta izvodi se nova komunalna i saobraćajna infrastruktura. Kupovina stanova obavlja se putem javnog oglašavanja, a u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje reda prvenstva za kupovinu stanova Stambenog fonda Grada Sarajeva. Interes za kupovinom stanova je značajan. Dosadašnji kupci stanova su uglavnom mladi stanovnici ovoga grada, zadovoljni ugovorenim rokom i kvalitetom izgradnje stanova.
• Stambeni fond Grada Sarajeva u kratkom je vremenu, sa do sada izgrađenim objektom sa 17 stanova (P6, također na Šipu), povoljnim kreditnim aranžmanima sa bankama, racionalnom izgradnjom i konkurentnom cijenom na tržištu, ne umanjujući kvalitet izgrađenih stanova, postao prepoznatljiv i osigurao reference u oblasti stambene izgradnje u gradu Sarajevu.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

• Putem Javnog konkursa podržano oko 100 projekata u vrijednosti oko 700.000 KM.
• U toku je realizacija projekta Spomen-obilježja sarajevskim legendama Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću
• Realizirana razmjena gostovanja pozorišta Beograda i Sarajeva: Jugoslovensko dramsko pozorište i Atelje 212 gostovali su u Sarajevu, a u uzvratnu posjetu u Beograd išli su sarajevsko Narodno pozorište i Kamerni teatar 55. Uskoro bi se trebala realizirati razmjena između sarajevskih i zagrebačkih pozorišnih kuća, čija je razmjena gostovanja sa predstavama dogovorena tokom nedavne posjete delegacije Zagreba Sarajevu.
• Sa oko 44.000 KM Grad je podržao sanaciju Franjevačkog međunarodnog studentskog centra na Grbavici
• Grad je izdvojio 100.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju Gazi Husrev-begove biblioteke.
• Grad je finansirao uvođenje klima-uređaja u sarajevskom Narodnom pozorištu sa 30.000 KM.
• Grad Sarajevo je bio pokrovitelj i sufinansijer tradicionalnih kulturnih manifestacija: Baščaršijske noći, Međunarodni festival folklora, Sarajevo Film Festival, MESS, Jazz fest, Sarajevska zima, Evropski književni susreti, a podržao je i Međunarodne poetske susrete posvećene Izetu Sarajliću.
• Vrlo uspješno realizirani vlastiti projekti: Sarajevske ljetne večeri i Izložba likovnih radova srednjih škola sa područja grada
• Nastavljen je projekat obilježavanja ulica koje nose nazive zaboravljenih zanata s ciljem očuvanja kulturne baštine.
• U cilju očuvanja novije historije, Grad finansijski podržava stalnu izložbenu postavku «Opkoljeno Sarajevo» u Historijskom muzeju.
• Pružena pomoć institucijama od državnog značaja (Zemaljski muzej, Historijski muzej, Kinoteka BiH)
• Pružena podrška nacionalnim kulturnim društvima, kao i obrazovanju romske djece
• Grad izdvojio značajna sredstva za sanaciju džamija u Kijevu i Nahorevu, te Pravoslavne crkve prekoputa hotela «Bristol»
• Već četvrtu godinu zaredom Grad stipendira djecu bez jednog ili oba roditelja UG «Obrazovanje gradi BiH».
• U okviru svojih finansijskih mogućnosti Grad je nastavio i u 2004. godini da pomaže udruženja koja brinu o osobama sa posebnim potrebama
• Sredstvima Grada Sarajeva već četvrtu zimu zaredom postavlja se led u Zetri tokom januara (40 dana) za vrijeme zimskog raspusta, tri termina bespatno, izdvojeno 100.000 KM.
• Pod pokroviteljstvom Grada i ove godine je održana «Gimnazijada» kao javna smotra odgojno-obrazovnog rada sa mladima.
• Sportsko društvo «Širokača» – akcija «Svi na snijeg»
• MV Basket-2004. – Škola košarke (košarkaški kampovi)
• Odbojkaški klub invalida «Fantomi» Sarajevo – Međunarodni turnir «Sarajevo open»
• Ski klub »Željezničar» – Kup grada Sarajeva 2004.
• Šahovski klub «Bosna» – 34. tradicionalni međunarodni velemajstorski šahovski super turnir «Bosna 2004»
• Specijalna olimpijada BiH – Igre prijateljstva Jugoistočne Evrope
• Međunarodni juniorski atletski miting prijateljstva Sarajevo 2004.
• Trka Vivicitta
• Peti međunarodni karate turnir Memorijal Salih Salko Ćurić

POMOĆ MEDICINSKIM USTANOVAMA

• Grad Sarajevo je izdvojio 60.000 KM Stomatološkom fakultetu za nabavku anesteziološkog aparata za hendikepirane osobe i paraplegičare
• Sa 50.000 KM učestvovao je u opremanju Pedijatrijske klinike KCUS-a Bolnice Koševo
• Grad Sarajevo je izdvojio 70.000 KM za završetak sanacije i rekonstrukcije Urgentnog centra Opće bolnice. Također je zajedno sa Općinom Novo Sarajevo (Grad – 25.740 KM, Općina Novo Sarajevo – 20.000 KM) učestvovao u nabavci aparata za potrebe Urgentnog centra Opće bolnice

JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SISTEM GRADA SARAJEVA

Projekat Jedinstveni informacijski sistem Grada Sarajeva (JISGS) je kompleksan, dugoročan i obuhvatan projekat, koji se realizira s ciljem unapređenja metodologija i procedura rada u administraciji. Voditelj implementacije Projekta je Zavod za primjenu telematskih tehnologija Grada Sarajeva, koji je osnovalo Gradsko vijeće Grada Sarajeva.
Zadani ciljevi Projekta su:
– integralnost
– standardizacija administrativnih procedura
– tačnost i ažurnost
– bzina odziva
– globalizacija
– zadovoljnost korisnika
– pomoć pri donošenju strateških i operativnih odluka.
Projekat se realizira uvođenjem dijelova jedinstvenog informacionog sistema u pojedine gradske općine i Gradsku upravu. U skladu s Planom i programom rada Gradske uprave, te Planom i programom rada Zavoda za primjenu telematskih tehnologija za 2004. godinu, Zavod je u saradnji sa Gradskom upravom i općinama radio na Projektu JISGS kako slijedi:
1. Općina Novo Sarajevo:
-Završetak implementacije aplikacije za personalnu evidenciju i podršku kancelarijskom poslovanju (protokol i arhiva)
2. Općina Novi Grad:
– Završetak implementacije aplikacije za podršku kancelarijskom poslovanju (protokol i arhiva)
3. Općina Stari Grad:
– Završetak implementacije aplikacije za podršku kancelarijskom poslovanju (protokol i arhiva)
4. Gradski teleinformatički centar:
– Implementacija aplikacije za integraciju dijelova informatičkog sistema općina u Jedinstveni informacioni sistem Grada Sarajeva.

PROJEKAT «SARAJEVO ZDRAVI GRAD»

• Na sjednici Gradskog vijeća donesen Plan aktivnosti na unapređenju zdravlja stanovnika grada Sarajeva za naredne četiri godine, čime su stvorene pretpostavke za usklađenu i organiziranu aktivnost svih dijelova društva na unapređenju kvaliteta života stanovništva.
• Usvojena Odluka o pristupanju Grada Sarajeva IV fazi Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, čime je Gradsko vijeće obavezalo sve strukture da slijede principe dokumenata «Zdravlje za sve u 21. stoljeću», naročito u svim urbanističkim aktivnostima, kvalitetu života ranjivih grupa stanovništva i posebno osoba u trećoj životnoj dobi.
• Realizirano 11 malih projekata u partnerstvu sa nevladinim organizacijama «Žene za žene Intenacional», «Žar», «Žene ženama» i «Renesansa», usmjerenih ka aktiviranju stanovnica grada u zajednici i edukaciji o ženskom zdravlju, Udruženjem pedagoga fizičke kulture, Udruženjem građana oboljelih od cerebralne paralize te Udruženjem «Narko NE» na promoviranju prava osoba sa onesposobljenjem na fizijatrijski tretman i rekreaciju, OIA-om na promoviranju volonterskog rada među mladima, UG «Krila nade» na projektu socijalnog uključivanja studenata u pružanju pomoći učenicima srednjh škola sa poteškoćama u savladavanju gradiva.
• Vođene aktivnosti na zasnivanju dugoročnog partnerstva sa asocijacijom «XY» koja se afirmirala u zdravstvenoj edukaciji i pružanju konkretne pomoći mladima u oblasti seksualno-reproduktivnog zdravlja kroz otvaranje prvog savjetovališta za SZR te projekat promjene prehrambenih navika kod mladih u saradnji sa UG «HealthNet».
• Realizirana prva faza projekta saradnje sa centrima za solidarnost u regionu Venetto (Italija), koji se veoma uspješno bave problemima ovisnosti o akoholu i drogama, uključila je sedam institucija iz oblasti zdravstva, socijalnog rada, unutrašnjih poslova, Općinu Novi Grad i tri eminentne NVO («Narko NE», «PROI», «VG SMILE») u osmišljavanje koordiniranih aktivnosti u gradu na rješavanju problema ovisnosti kod mladih.

SAVJET ZA OMLADINU I VIJEĆE MLADIH GRADA SARAJEVA

• Uspješan završetak prvog i realizacija drugog javnog poziva za dodjelu malih grantova omladinskim NVO i neformalnim grupama sa ciljem poticaja uključivanja mladih u društveni život, smanjenja pojavnih oblika diskriminacije na osnovu spola, razvoja volonterizma i aktivnosti na zapošljavanju i samozapošljavanju.
• Projekti podržani iz Budžeta 2004. su: Sxcess Vision – Afirmacija najuspješnijih mladih putem printanih i elektronskih izdanja, Wings of Hope & «OAZA» – edukacija osoba sa LMR (lahkom mentalnom retardacijom) o vrijednostima i metodama volonterskih ativnosti, «EQO Union» & Vijeće mladih – edukacija 298 učenika srednjih škola o zakonskoj poziciji odjeljenske zajednice i VUŠ u sistemu srednjoškolskog obrazovanja i odlučivanja unutar škola, «Fondacija lokalne demokratije» – radionice sa djevojkama žrtvama nasilja koje su štićenice sigurne kuće i o njihovim iskustvima u cilju cjelovitog predstavljanja problema javnosti, «Unija ŽAR» – radionica za učenike sedam srednjh škola o osnovama društvenog uređenja, sistema donošenja odluka na različitim nivoima vlasti i o konceptu gendera, «EKO zeleni» – mala škola pčelarstva za mlade u cilju ekonomskog osnaživanja te «Top Dog» – priređivaču jedinstvenog izdanja maturantski godišnjak koji ove godine obuhvata sve srednje škole sa područja KS, od kojih svako dobija svoj besplatan primjerak.
• Podrška projektu uspostavljanja informativno-resursnog centra za mlade u okviru druge faze projekta zadrugarstva sa Gradom Trentino, čiju implementaciju potpomaže UNDP/UNV.

MEÐUNARODNE AKTIVNOSTI

• Predstavnici pobratimskog Grada Daytona koji su nedavno bili u uzvratnoj posjeti Gradu Sarajevu obavijestili su nas da su osigurali poslovni prostor u Daytonu za potrebe Grada Sarajeva, koji će stupiti u kontakt sa sarajevskim privrednicima i dogovoriti kako na najbolji način iskoristiti ovaj prostor u cilju promocije Sarajeva u privrednom, ali i u drugim njegovim segmentima.
• Zajedno sa italijanskim Gradom Ferrarom, Grad Sarajevo uspio osigurati finansiranje daljnje sanacije Bijele tabije sredstvima UNESCO-a za iduću godinu.
• Sa italijanskom pokrajinom Trento, Grad Sarajevo se uključio u proces uspostavljanja i razvoja sistema kooperativa;
sa zvaničnicima Beograda dogovorena je razmjena sarajevskih i beogradskih pozorišnih kuća, što se i realiziralo u drugoj polovini ove godine.
• U toku su pregovori u vezi s razmjenom sarajevskih i zagrebačkih pozorišnih kuća, što je inicirano prilikom nedavne posjete delegacije Grada Zagreba Sarajevu.
• Učešće na Konferenciji glavnih gradova: Rim, Atina.
• Učestvovanje svake godine u radu Konferencije glavnih gradova Jugoistočne Evrope.
• Grad Sarajevo je izabran za partnera austrijskom Grazu koji je za 2004. godinu proglašen kulturnom prijestonicom Evrope; Grad Sarajevo je također od Vijeća Evrope izabran za Prvi interkulturalni grad za ovu godnu.
• Uz podršku prijatelja gradova Italije pokrenut je Projekat ARS AEVI, inauguracijom terena na kojem će se graditi Muzej savremene umjetnosti u Sarajevu.
• U maju ove godine Grad Sarajevo je bio domaćin važnom događaju – Mirovnom samitu mladih Evrope.
• U junu, uz podršku Vijeća Evrope, Grad Sarajevo je bio domaćin Konferenciji načelnika i gradonačelnika BiH s ciljem jačanja lokalne uprave i samouprave.
• U toku su pregovori oko potpisivanja Sporazuma o bratimljenju s Marsejom, Naganom, Kairom, Minskom;
donacija 900 kom. sadnica japanskih trešnji Gradu Sarajevu od japanske nevladine organizacije IPIL-IPIL No KAI.