Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2009. godini

O projektima Grada Sarajeva realiziranim u 2009. godini kao i projektima koji će biti realizirani u 2010. govorio je  gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare 30.12.2009. godine u zgradi Olimpijskog bazena Otoka.
„I pored poteškoća koje su uzrokovane smanjenjem budžeta Grada Sarajeva od 14,30% ili cca 4,5 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, trudili smo se, prije svega, da poboljšamo kvalitet života naših građana, te da im na raspolaganje stavimo transparentniju, efikasniju i odgovorniju administraciju. Glavne odrednice našeg rada u protekloj godini bile su zapošljavanje i socijalna pitanja, pažnja posvećena djeci, kultura, obrazovanje i sport, sigurnost, urbanizacija grada, te odnos prema građanima i težnja za izgradnjom civilnog društva kroz saradnju sa nevladinim organizacijama. Hoću isto tako da naglasim i krajnje odgovoran odnos prema novcima poreskih obveznika: mi smo u toku ove godine na plaćama i nadoknadama zaposlenih uštedjeli 723.786,00 maraka, a na materijalnim troškovima 530.401,00 marku. Hoću posebno da naglasim da su putni troškovi doslovno srezani za 200.600,00, a reprezentacija za 136.600,00 maraka.
I pored umanjenog budžeta Grada za 2009.g. ova gradska vlast odlučila je da pokrene projekat zapošljavanja pod nazivom ‘’Posao za sve’’ i u te svrhe izdvojila milion maraka. Uz tehničku pomoć Službe za zapošljavanje KS u radni odnos na šest mjeseci zaposlili smo 110 osoba u KJKP “Rad” i KJKP “Park”. Zaposleni su ostvarivali sva prava iz radnog odnosa, tj. primali su plaće, topli obrok i naknadu za prijevoz. Ovim projektom ostvarili smo dva cilja: zaposlili smo značajan broj ljudi i podigli komunalnu čistoću na viši nivo, posebno u turističkoj sezoni u Sarajevu.

Još jedan vrlo značajan projekat Grada je Pomoć porodiljama/majkama s djecom, za čiju smo realizaciju također izdvojili milion maraka. U sklopu ovog projekta, a u saradnji s kantonalnim Zavodom za zaštitu žena i materinstva, realiziran je pored novčane naknade i pregled porodilja s djecom do šest mjeseci s područja četiri gradske općine, jer prema podacima svega četiri posto porodilja odlazi na ljekarsku kontrolu, a tek 1,5 posto se podvrgava sistematskom pregledu.
Ove godine posebnu smo pažnju posvetili maloljetničkoj delikvenciji i realizirali smo jedini funkcionalan program borbe protiv maloljetničke delikvencije. U naredne tri godine za realizaciju ovog projekta izdvojit ćemo 350.000 KM. Za ovu godinu izdvojeno je 100.000 KM za program ”Primarna prevencija u oblasti maloljetničke delikvencije” koji će biti usmjeren na djecu i mlade kojima je već izrečena odgojno-obrazovna mjera pojačanog nadzora. U okviru prevencije maloljetničke delikvencije u 2010. godini planiramo izdvojiti sredstva za uvođenje videonadzora u vozilima GRAS-a. Povećali smo i pomoć JU terapijske zajednice “Kampus” u Rakovici, koja se bori da mlade ljude otrgne iz ovisnosti o drogama i da ih odvrati od kriminala.

Drago nam je da smo nakon dugog vremena, 9. maja – na Dan pobjede nad fašizmom, svečano otvorili Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. Nakon 14 godina građani Sarajeva, a naročito roditelji, konačno su dobili mjesto na kojem mogu odati počast i prisjetiti se svoje djece, naših najmlađih sugrađana. Otvaranje Spomen-obilježja nije značilo kraj naših aktivnosti. Prihvatili smo i obavezu izgradnje postamenta sa ispisanim imenima ubijene djece u okviru Spomen-obilježja, čija će se realizacija nastaviti u narednoj godini.

Sljedeći vrlo značajan projekat Grada jeste Vijećnica koja se nalazi na listi 100 najugroženijih kulturno-historijskih spomenika svijeta. Briga za njenu obnovu prevazilazi lokalne okvire i predstavlja doprinos očuvanju svjetske kulturne baštine. Na međunarodnom tenderu izabran je najpovoljnjiji ponuđač, s kojim je Grad u septembru ove godine sklopio Ugovor o izvođenju građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na Vijećnici u iznosu od 4.419.320,64 KM. Ugovorom su predviđeni građevinski radovi na obnovi dijela nedostajuće konstrukcije i rekonstrukcije dijela krova s kišnom i gromobranskom instalacijom, te zanatski radovi na restauraciji i rekonstrukciji fasade s fasadnom stolarijom na objektu Vijećnice. Inače, ovom prilikom želim zahvaliti svim dosadašnjim donatorima i učesnicima u projektu obnove Vijećnice, a naročito Vladi Kraljevine Španije koja je donirala najveći iznos od 1 milion eura. Također, svoj su doprinos dali i gradovi: Budimpešta, Beč, Podgorica, Ljubljana, Tirana i Nikozija, potom biblioteke Srbije, Francuske, Austrije, Holandije, Kipra i Norveške, te Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo putem Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Grad Sarajevo je u saradnji sa drugim institucijama učestvovao u pripremi projekta u cilju osiguranja finansijske pomoći EU u okviru programa IPA. Sa sredstvima koja bi se trebala dobiti u okviru ovog projekta u iznosu od 7,5 miliona eura, bili bi završeni cjelokupni radovi na obnovi projekta Vijećnice i bilo bi moguće objekat staviti u funkciju.

Grad Sarajevo je zajedno sa gradovima Zagrebom, Skopljem, Podgoricom i njemačkim gradom Frajburgom potpisnik Memoranduma o razumijevanju s ciljem efikasnog energetskog upravljanja. Projekat, koji se odvija u okviru Povelje gradonačelnika kojoj je Sarajevo pristupilo u martu 2009.g., finansirat će Otvoreni regionalni energetski fond za jugoistočnu Evropu njemačkog GTZ-a sa 500.000 eura. Ovo je prvi poslijeratni zajednički projekat gradova Sarajeva, Zagreba, Skoplja i Podgorice i podrazumijeva zajedničku izradu akcionog plana na “Izgradnji kapaciteta za upravljanje energijom u gradovima”.
Nakon sanacije krova Gazi Husrev-begovog bezistana, pristupilo se iluminaciji ovog objekta i Gazi Husrev-begove ulice, čime je nastavljen Projekat rasvjete Baščaršije. U ovoj godini osvijetlili smo još dva mosta na Miljacki: Drvenija i Most Suade i Olge. Kad je riječ o provedbenoj planskoj dokumentaciji, tokom 2009.g. Gradsko vijeće donijelo je osam odluka o pristupanju izradi regulacionih planova (RP) (Mahale-Medresa, Mahale-Kovači, Breka, Vraca, Buća Potok II, Boljakov Potok, Vitkovac i Briješće), utvrdilo tri nacrta RP (Buća Potok I, Podgaj-Tekija i Švrakino Selo-Centar), te usvojilo pet RP (Jagomir I, Čobanija, Park Šuma Hum, Gazijin Han i Švrakino Selo-Centar).

Grad je i u 2009. godini nastavio sa aktivnostima na pripremi neophodne dokumentacije za obnovu Trebevićke žičare. Rezultat tih aktivnosti je izrađena Studija opravdanosti izgradnje i ovim dokumentom te Idejnim projektom koji je ranije pripremljen stvorili smo uvjete za implementaciju projekta i posebno kandidiranje ovog projekta prema međunarodnim finansijskim institucijama. Grad svakako ne može sam krenuti u ovu investiciju koja se procjenjuje na oko 16 miliona maraka, ali ima namjeru biti lider u narednim aktivnostima. Trebevićka žičara je i simbol i potreba građana i gostiju Sarajeva. Indirektno postoji ekonomska opravdanost za njenu obnovu radi unapređenja turističke ponude Sarajeva, oživljavanja Trebevića, zaštite okoliša i dr.

U objektu JU “Olimpijski bazen Otoka” u periodu maj-decembar 2009.godine pod stručnim nadzorom ljekara i fizioterapeuta realiziran  je Program unapređenja  zdravlja djece u dobi 11-13 godina sa utvrđenim deformacijama kičme. Kroz program vježbi u vodi, terapijskog plivanja i hidroterapije  prošlo je  895  učenika/ca osnovnih škola sa područja Grada. Tokom 2009. godine za ovaj program utrošeno je (do 15. decembra)  ukupno  56.185,50 KM.
Angažiranost Gradske uprave i zdravstvenih profesionalaca na pokretanju ovog programa podstakla je veliko interesovanje roditelja i učenika. Evaluacija je pokazala da 50% djece koja su prisustvovala rehabilitaciji ojača leđnu muskulaturu i stekne pravilno držanje. Interesovanje djece uključene u ovu aktivnost za njen nastavak, kao i zadovoljstvo njihovih roditelja, te kontrolni testovi stepena deformacije  na početku i na završetku terapije pokazuju da je  veoma važno da se kontinuitet u radu na ovom programu zadrži.
Predviđa se da će do kraja zimskog raspusta ovim programom biti obuhvaćeno od  50 do 70 učenika.
Tokom 2009. godine za plivačku obuku i rekreaciju  štićenika JU Dječiji dom Bjelave tokom ljetnog raspusta  utrošeno je 6.690,00 KM.

Mnogo je projekata u kojima učestvuje Grad Sarajevo sa nekom od četiri gradske općine: finansirali smo ekološki projekat „Park šume Mojmilo” u Novom Gradu, koji će za tri do pet godina predstavljati zelenu oazu usred grada sa sadržajima za odmor i rekreaciju; izdvojili smo finansijska sredstva u projekat deminiranja lokaliteta Golo brdo 2 kompleksa Žuč, gdje se namjerava urediti park sa spomen-obilježjem braniocima Sarajeva; zajedno sa Općinom Novo Sarajevo, Grad finansira izgradnju šetnice Dolac Malta-Otoka, sa pješačkom i biciklističkom stazom; sufinansirali smo projekat sanacije i uređenja Koševskog potoka u općini Centar; osigurali smo sredstva za rekonstrukciju i popločavanje ulice Bravadžiluk.

Grad je finansirao izradu Studije izvodljivosti za izgradnju prihvatilišta za nezbrinute životinje – Azila za životinje u sklopu JU Terapijske zajednice “Kampus” u Rakovici. U planu je i izrada glavnog projekta i uređenje infrastrukture na lokaciji “Kampusa” da bi se početkom naredne godine krenulo u izgradnju prihvatilišta/azila za nezbrinute životinje. Tako će se nakon punih 12 godina realizirati ovaj projekat, za koji je Terapijska zajednica “Kampusa” izrazila želju da se gradi na njenoj lokaciji, a da se štićenici uključe u program zbrinjavanja životinja.

Iako nema direktnu nadležnost, Grad Sarajevo je pomogao rad 4 dobrovoljna vatrogasna društva (Vratnik, Bjelave, Alipašin Most i Novo Sarajevo – 1934), kako bi doprinio višem stepenu sigurnosti građana od požara i drugih elementarnih nepogoda. Grad Sarajevo u kontinuitetu finansijski podržava rad i aktivnosti Fonda Memorijala za izgradnju i održavanje mezara šehida i poginulih boraca,  pa smo i ove godine izdvojili 40 000 KM u tu svrhu. Kako bi pomogao najugroženijim kategorijama stanovništva, Grad je podržao rad sarajevskih narodnih kuhinja, kao i mostarskih koje su bile pred zatvaranjem zbog poznate političke situacije u tom gradu.

U cilju preuzimanja aktivnije uloge Grada Sarajeva u razvoju lokalnog biznisa u interesu njegovih građana, osposobljen je i stavljen u funkciju Gradski centar za biznis. Poseban akcenat u radu Centra je podrška projektima mladih, privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta, promocija projekata Grada Sarajeva, potom projekata koji se odnose na unapređenje i razvoj ukupne poslovne i turističke infrastrukture, uspostavljanje i servisiranje kreditno garantnih linija i plasman finansijskih sredstava za podsticaj i podršku malim i srednjim preduzećima, kao i poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima i poduzetnicima sa područja četiri gradske općine u saradnji sa SERDOM i projektom Kreditno-garantni fond Sarajevske makroregije. U cilju unapređenja turističke ponude, Grad Sarajevo je potpisao ugovor o realizaciji sredstava za prvu fazu sanacije astronomske opservatorije na Trebeviću – zatvaranje vrata i prozora austrougarske tvrđave – Bistrik kule. Također, Grad je finansijski podržao Izložbu tradicijskih zanatskih proizvoda starog urbanog jezgra Sarajeva – Dobri duh Sarajeva, u cilju zaštite i opstojnosti starih zanata, te bio pokrovitelj Internacionalnog festivala vina i kulinarstva VINOSAR. Grad Sarajevo je tokom 2009. godine izvršio postavljanje 11 turističkih info panoa i blizu 200 turističkih putokaza. Za narednu godinu planirano je postavljanje još 100 putokaza čime će praktično ovaj projekat biti okončan.
U ovoj godini usmjerili smo 40 posto budžetskih sredstava u oblast obrazovanja, kulture i sporta, dajući time značajan doprinos daljnjoj afirmaciji Sarajeva kao kulturnog, obrazovnog i sportskog centra BiH.

Za konkretne programske aktivnosti koje se tiču mladih iz budžeta Grada Sarajeva za ovu godinu izdvojeno je oko 2,6 miliona KM. Tako je Grad i u 2009.g. vodio brigu o djeci boraca i žrtava rata osiguravši 50% više stipendija u odnosu na prošlu godinu za članove Udruženja „Obrazovanje gradi BiH”, te  166 stipendija putem Fonda IKRE. Uplaćeno je, također, 150.000 KM za daljnju realizaciju projekta obnove Studentskog centra na Grbavici, gdje su udomljeni pripadnici svih etničkih grupa iz BiH, odnosno studenti iz oba entiteta. Grad Sarajevo je, nažalost, još uvijek jedina institucija koja ne zaboravlja svog šestmilijarditog stanovnika planete Zemlje Adnana Mevića, koji je i ove godine dobio stipendiju, ali i godišnju kartu za Olimpijski bazen Otoka.

Na osnovu Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada u oblasti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, sa 400.000 KM u ovoj godini poboljšali smo prostorne i materijalne uvjete škola, a po osnovu javnog poziva podržali smo sa 100.000 KM realizaciju projekata srednjih škola na području grada.
Ova administracija smatra da je sport, pogotovo masovni sport, izuzetno važna komponenta u odgoju mladih i zato smo u našem budžetu izdvojili sredstva koja će svoj našoj djeci i omladini omogućiti da na gradskom bazenu nauče plivati, da uživaju u klizanju na ledenoj plohi u više termina i dužoj sezoni, da besplatno treniraju sportove koje vole, a zbog porodičnih ekonomskih razloga ne mogu. U skladu s tim, Grad je sa ukupno 400.000 KM finansirao rekonstrukciju i sanaciju pomoćnih stadiona “Koševo” i “Grbavica”, te sa 100.000 KM postavljanje, održavanje i korištenje ledene plohe na “Zetri” te omogućio besplatno klizanje za učenike u toku zimskog raspusta. U gradskom bazenu ”Otoka” organizirali smo tromjesečnu školu plivanja za 91 dijete koji pohađaju osnovne škole. U projekat su uključeni i roditelji te djece, kao i nastavnici škola koje pohađaju. Projekat će biti nastavljen i u 2010. godini.

Podržali smo i brojne sportske manifestacije i tradicionalne turnire, kao što je Prvenstvo Grada Sarajeva u košarci za srednje škole, Evropsko prvenstvo U-18 juniori, Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici “Grand Cup Sarajevo 89″, Prvi međunarodni vaterpolo turnir evropskih šampiona Sarajevo Champions Challenge 2009., Bajramski turnir u malom nogometu, Prvo evropsko timsko prvenstvo u atletici – Sarajevo 2009, te Sarajevo Olimpija polumaraton 2009. kojim je obilježen Svjetski dan srca.
U ovoj godini dodijelili smo novčane nagrade i priznanja zaslužnim sportistima i klubovima za vrhunske sportske rezultate. Nagrađeni su KK ”Željezničar”, RK ”Bosna”, ”Kick Boksing Akademija”, kao i velemajstor Borki Predojević.
Još jedna prepoznatljiva karakteristika Sarajeva su međunarodni festivali koji privlače pažnju kako domaće tako i svjetske javnosti. Tako smo i mi nastavili da podržavamo te ambasadore kulture Sarajeva, pa smo sa 510.000 KM sufinansirali tradicionalne kulturne manifestacije (15. Sarajevo Film Festival, 49. internacionalni teatarski festival MESS, 13. Jazz Fest Sarajevo, Sarajevsku zimu, 12. međunarodni teatarski festival, 48. sarajevske dane poezije, Kid’s festival, Baščaršijske noći i Međunarodni festival folklora).

Grad Sarajevo kontinuirano sufinansira projekat Ars Aevi, te je u 2009.g. za njegove programske akrivnosti, kao i za režijske troškove održavanja Art Depoa u Domu mladih osigurao 120.000 KM. Izložba „Opkoljeno Sarajevo” postavljena u Istorijskom muzeju finansirana je i u ovoj godini sa 10.000 KM.
I pored toga što se Centar ’’Vladimir Nazor’’ ne nalazi u nadležnosti Gradske uprave, Grad Sarajevo je i ove godine pružio finansijsku podršku Centru za opremanje “Škole u prirodi” u Ilijašu i za nastavak projekta uključivanja sve djece kojoj je ova vrsta posebnog obrazovanja i pomoći potrebna.
Grad Sarajevo je u ovoj godini sa 40.000 KM podržao rad udruženja nacionalnih manjina koja djeluju na području grada (Udruženje Albanaca, Udruženje Crnogoraca i građana crnogorskog porijekla, Udruženje građana češkog porijekla “Češka beseda”, Udruženje građana italijanskog porijekla, Jevrejsku zajednicu BiH, Udruženje Mađara, Udruženje Makedonaca, Udruženje Poljaka, Udruženje Slovenaca, kao i Vijeće Roma BiH i četiri romska udruženja, i to “Romska omladinska asocijacija RomaS”, “Prosperitet Roma”, “Naša budućnost” i “Braća Romi”). Ta sredstva su uvećana za 10.000 KM u odnosu na planirana i utrošena u 2008.g.
I ove godine uručili smo nagrade i priznanja osobama koje su dale svoj doprinos ovom gradu i njegovim građanima. Tako je priznanje “Počasni građanin Grada Sarajeva” dobio Ercan Uslu iz Turske, za nesebično zalaganje i pomoć građanima BiH u  proteklom ratu, kao i za njegov angažman u poslijeratnom periodu. Priznanje “Ključ Grada Sarajeva” dobili su slavni talijanski dirigent maestro Ricardo Muti i maestro Oskar Danon.
Na planu međunarodne saradnje tokom 2009. naročito samo ponosni na ulogu Grada Sarajeva kao domaćina 22. generalne skupštine Asocijacije gradova nosilaca poruke mira (IAPMC) koji je održan u oktobru mjesecu. Podnijeli smo zahtjev i za članstvo Grada Sarajeva Svjetskoj uniji olimpijskih gradova. Na polju bilateralnih odnosa naročito treba izdvojiti kulturnu manifestaciju “Dani Sarajeva u Podgorici”, koja je ne samo učvrstila dobrosusjedske odnose, već i otvorila prostor za dublju saradnju na privrednom planu.

Naše zajedničke napore da od Sarajeva napravimo prestižnu turističku destinaciju prepoznala je i svjetska i domaća javnost, pa smo i u 2009.godini proglašeni najboljom turističkom destinacijom u državi u okviru projekta „Turizam plus“ koji je Sarajevu ponovno dodijelio Zlatnu turističku ružu, a prema preporuci “Lonely Planeta”, najpoznatijeg turističkog vodiča, Sarajevo je ušlo u top 10 gradova na svijetu koje treba svako posjetiti.
I u 2009. godini aktivno smo radili na uređenju statusa grada Sarajeva kako bismo otklonili barijere za puni privredni i drugi razvoj glavnog grada BiH. Pokrenuli smo pred Ustavnim sudom Federacije BiH dvije tužbe protiv kantona, koji je jedini u cijeloj državi koji nikada nije usvojio Zakon o pripadnosti javnih prihoda i Zakon o lokalnoj samoupravi. Pošto nam nije ostavljen drugi izbor i pošto Kanton Sarajevo već tri godine krši i Ustav Federacije i vlastiti Ustav, narušavajući tako i pravo na lokalnu samoupravu građana Sarajeva, pokrenuli smo postupak za vraćanje imovine koja je Gradu nezakonito oduzeta, kao i povratak nadležnosti i izvora finansiranja u skladu sa zakonima o lokalnoj samoupravi i pripadnosti javnim prihodima.
Na kraju, premda ne i najmanje bitno, Grad Sarajevo je ove godine javne kuhinje u Sarajevu – i u Mostaru tokom „gradonačelničke krize” – podržao sa 80.000,00 maraka, čime smo željeli pokazati da u ovako teškim vremenima nećemo na cjedilu ostaviti najranjivije i najugroženije među nama.

Projekti u 2010. godini:

– U narednoj godini Grad planira nastaviti sa realizacijom Programa pomoći porodiljama /majkama sa djecom, Programa prevencije i unapređenja ženskog zdravlja, kao i zdravlja djece i omladine, potom nabaviti medicinsku opremu za JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata (stomatološkog aparata). Također, bit će nastavljena rekonstrukcija opservatorije na Trebeviću, te realiziran projekat zapošljavanja volontera i osnivanja Turističke zajednice Grada Sarajeva.

– Na planu međunarodne saradnje, u 2010. godini nastavit ćemo jačanje multilateralne i bilateralne saradnje, realizaciju projekta  „Izgradnja kapaciteta za energetsko upravljanje gradovima“, te ćemo pripremiti Platformu i kandidaturu Sarajeva kao kulturnog centra Evrope. Organizirat ćemo kulturne prezentacije pobratimskog i olimpijskog grada Barcelone kao i grada Praga za 6. april 2010. godine u Sarajevu.

– U 2010. godini nastavit ćemo primjenu Odluke o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u oblasti sporta, i to kroz podršku razvojnoj funkciji sporta, osiguranje prostora za trenažni proces sportskih škola, osiguranje prostora za sportske manifestacije, sportski odgoj i obrazovanje u srednjim školama i na fakultetima, nagrade klubovima i pojedincima koji postižu vrhunske rezultate, postavljanje ledene plohe u kompleksu ”Zetra”, te kroz obilježavanje godišnjice ZOI ’84.
– Grad Sarajevo će u 2010. godini započeti projekat ”Krizni centar” koji će sistemski rješavati statusne i druge potrebe djece žrtava zloupotrebe po raznim osnovama, a naročito zloupotrebe na osnovu rada koja se manifestira kroz prosjačenje i skitnju što je naročito veliki problem u našem gradu. Ovaj projekat se realizira sa gradom Bečom i po modelima evropskih gradova koji su u dobroj mjeri riješili ili drže pod kontrolom ovaj društveno negativni fenomen.
– U 2010. planiran je nastavak realizacije projekta rasvjete Baščaršije, koji će obuhvatiti osvjetljenje ulica Čizmedžiluk i Đulagina, te realizacija rasvjete dvaju mostova: Ćumurija i Skenderija. Također je planiran i završetak arheoloških radova na lokalitetu Bijele tabije, nakon čega će se pristupiti izradi Izvedbenog projekta obnove i uređenja kompleksa. Kad je riječ o provedbenoj planskoj dokumentaciji, za 2010.g. planirano je donošenje sedam odluka o pristupanju izradi regulacionih planova, utvrđivanje trinaest nacrta i usvajanje devet regulacionih planova.”

GRADONAČELNIK SARAJEVA
Prof.dr Alija Behmen