Regionalni ured za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije pokrenuo je projekat “Zdravi grad” 1987. godine s ciljem da osnaži interes za pozitivni koncept zdravlja u gradovima diljem Evrope, te potakne i omogući direktnu saradnju među njima bez barijera političkih granica.

Do sada su završene četiri faze provedbe projekta. U prvoj fazi Evropskog projekta «Zdravi grad» učestvovalo je 35 gradova.

Težište prve faze (1987. – 1992.) bilo je ojačati učešće zajednice, te, uklanjajući političke i institucionalne barijere promjeni, dovesti do partnerstva u stvaranju društvene politike zdravlja. Očekivani rezultat prve faze bio je – izgraditi i staviti u funkciju «infrastrukturu» za provođenje projekta «Zdravi grad».

Strateški ciljevi druge faze (1993-1998.) uključivali su ubrzavanje usvajanja društvene politike zdravlja na nivou grada, jačanje sistema podrške (alijanse za zdravlje) i izgradnju strateških veza s drugim sektorima i organizacijama koje utječu na razvoj gradova. Očekivani rezultati druge faze bili su: stvaranje, usvajanje i provođenje ključnih dokumenata «Zdravog grada», «Gradske slike zdravlja» i «Gradskog plana za zdravlje».

Ti dokumenti su poslužili kao temelj za određivanje prioriteta, strateško planiranje i brigu za zdravlje.

Odlukom Upravnog odbora i Savjetodavnog komiteteta Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije od 10.oktobra 2007. godine Grad Sarajevo je imenovan punopravnim članom u IV fazi Evropske mreže zdravih gradova SZO.

Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, dodijelio je Gradu Sarajevu  Diplomu  za  doprinos razvoju pokreta zdravih gradova i uspješno sudjelovanje u IV fazi, kao i za doprinos razvoju misije ovog pokreta u Bosni i Hercegovini. Sarajevo je, sa izuzetkom Zagreba i Rijeke, jedini grad iz regiona jugoistočne Evrope, koji je kao punopravni član uključen u ovu asocijaciju.
U cilju održanja kontinuiteta u djelovanju grada Sarajeva kao aktivnog člana Mreže zdravih gradova, Gradsko vijeće je 22.2.2011. godine donijelo Odluku o pokretanju procesa uključivanja grada Sarajeva u V fazu Evropske mreže zdravih gradova

Osnovni cilj V faze je osigurati da zdravlje i zdravstvena jednakost postanu dio cjelokupne organizirane strukture zajednice koja utiče na sve aspekte gradskih politika i aktivnosti, a ne isključivo zdravstvene djelatnosti. U skladu s tim, gradovi sudionici V faze obavezni su da sistematski prate uticaj svojih politika i strategija na zdravlje, zdravstvenu jednakost, socijalnu uključenost i potrebe marginaliziranih i socijalno osjetljivih grupa stanovnika.

U cilju aktivnog angažovanja na planu očuvanja zdravlja stanovnika na području grada i šire, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je u periodu od 2009. do 2012. godine razmatralo niz pitanja od značaja za različite aspekte zdravlja stanovništva, koja su obrađena u Gradskoj službi za lokalno poslovanje i razvoj grada. Razmotrene su i prihvaćene informacije o:

• evaluaciji aktivnosti na realizaciji projekta „Sarajevo zdravi grad – zdravlje za sve u 21. stoljeću“ za period 2003. – 2008. godina;
• realizaciji Programa unapređenja zdravlja mladih u Gradu Sarajevu u segmentu             ishrane i fizičke aktivnosti
• realizaciji Programa preventivno – promotivnog djelovanja na unapređenju i očuvanju zdravlja žena u gradu Sarajevu;
• realizaciji Projekta razvoja đačkih kuhinja u osnovnim školama u gradu Sarajevu;
• međugeneracijskoj solidarnosti sa programom mjera za pomoć osobama starijim od 65 godina;
• realizaciji Programa pomoći porodiljama/majkama sa djecom, 2009-2012

Zvaničnim pismom od strane regionalnog direktora SZO ureda, 30.05.2012. godine Grad Sarajevo je zvanično primljen u V fazu Mreže zdravih gradova Evropskog ureda Svjetske zdravstvene organizacijie (2009-2013).

Zdravlje kao najveće individualno i zajedničko dobro uključuje fizičku, duševnu, socijalnu i okolišnu dimenziju  življenja. Da bi se postiglo djelotvorno  integriranje zdravlja u sve segmente razvoja urbanih cjelina, nije dovoljno samo prihvaćanje ovog koncepta, nego i aktivno učešće javnosti i  svih  koji kreiraju politiku i donose odluke.

PROJEKAT SARAJEVO – ZDRAVI GRAD

Projekat zdravih gradova koji se u Gradu  Sarajevu realizira od početka 2002. godine  kao sveobuhvatni koncept je obaveza  svih organiziranih javnih djelatnosti zdravstva.

Projekti evropskih zdravih gradova su izrazito aktivno radili  na razumijevanju  i primjeni koncepta zdravlja u praksi. Aktivnosti usmjerene na podizanje nivoa svijesti i produbljivanje razumijevanja pitanja zdravlja i kvaliteta života treba da  budu  sveobuhvatne, prepoznatljive, konzistentne i trajne.

Ovo uključuje obaveznost prema cjelovitom prihvatanju koncepta ZDRAVOG GRADA, koji je izražen kroz  sve  gradske odluke, politike i aktivnosti. Grad Sarajevo nastoji stvoriti preduvjete za optimalno  zdravlje, te ekonomsku i socijalnu pravičnost te za ravnomjeran razvoj svih gradskih područja. Učešće građana u ovom procesu je njihovo pravo i obaveza.

Zdravstveno odgovorno ponašanje stanovništva  je jedna od značajnih odrednica zdravlja. Ponašanje u vezi sa zdravljem predstavlja veoma kompleksan krug, koji je uvjetovan ličnim izborom, kao i socijalno-kulturalnim faktorima. Broj i vrsta oboljenja tokom životnog ciklusa, organizacija svakodnevnih aktivnosti te zadovoljavanje  životnih potreba  uveliko su predodređeni  odlukama lokalnih vlasti koje  kreiraju okvir za zdravstveno ponašanje.

Većina socijalnih razlika u zdravlju počiva na razlikama u životnim stilovima i ponašanju prema vlastitom zdravlju.

Kompleksna situacija  u kojoj se nalaze građani  u Sarajevu (ali i u cijeloj BiH) -društvena tranzicija, ekonomsko-privredna situacija, visoka stopa nezaposlenosti, rastuće siromaštvo, kriza  socijalnih i kulturalnih normi, nedostatak različitih vrsta javnih servisa za pojedine specifične potrebe određenih kategorija, kao i kontekst trenutne marginalizacije i neravnomjerne zastupljenosti u hijerarhiji političke i ekonomske moći u društvu, povećava   izvjesnost akumuliranja nezdravih stilova života.

Unatoč suženim mogućnostima za izbor zdravstveno odgovornog ponašanja, Grad Sarajevo nastoji kreirati nove i podržati sve postojeće edukativne sadržaje – od prevencije poremećaja u ishrani, različitih oblika ovisnosti, zaustavljanja porasta nezaraznih oboljenja do popularizacije aktivnog životnog stila za sve dobne grupe građana.

U periodu od 2009. do 2013. godine,  Sarajevo je odlučilo da se priključi gradovima- kandidatima za prijem u V fazu Evropske mreže zdravih gradova, slijedeći tri osnovne smjernice:

1. Zdrav gradski razvoj i planiranje

Zdrav grad nudi fizičko i izgrađeno okruženje koje je pogodno za zdravlje, rekreaciju i dobro stanje, sigurnost, društvenu interakciju, jednostavnu mobilnost, osjećaj ponosa i kulturnog identiteta i koje je pristupačno i odgovara na potrebe svih svojih građana.

2. Zdravo življenje

Zdravi grad pruža uvjete i mogućnosti pogodne za zdrave načine življenja.

3. Stvaranje brižnog okruženja punog podrške

Zdrav grad treba biti iznad svega grad za sve svoje građane, uključiv, pun podrške, senzitivan i odgovoriti na njihove različite potrebe i očekivanja.

Kontakt:
Tel: 033 221 139, 202 883, 203 121
e-mail: business@sarajevo.ba,  saraj_hc@sarajevo.ba