Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Sedmu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 30.10.2013.godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Šeste sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 25.09.2013.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o proglašenju Počasnog građanina Grada Sarajeva
2. Prijedlog Odluke o dodjeli Priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“
3. Prijedlog Odluke o imenovanju gradskog pravobranioca
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Park šuma Mojmilo“
5. Prijedlog Odluke o postavljanju sadržaja na web stranici Grada Sarajeva
6. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014.godinu
7. Informacija o implementaciji presuda Ustavnog suda Federacije BiH o provedbi prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu
8. Informacija o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva
9. Informacija o pristupanju izradi Gender Akcionog plana Grada Sarajeva
10. Informacija o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unaprijeđenju kvaliteta života stanovnika Grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi
11. Informacija o pripremljenosti KJP „ZOI \’84“ za zimsku sezonu 2013/2014
12. Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period u gradu Sarajevu
13. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon   216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA
Sabahudin Delalić
Broj: 01-05-1673/13
Datum: 17.10.2013. godine