Zdravstvena zaštita u Sarajevu

Grad Sarajevo, oduvijek je imao najrazvijeniju zdravstvenu zaštitu koju je pružao ne samo građanima glavnog grada nego i cijele Bosne i Hercegovine. Još i prije agresije, u Sarajevu je bilo koncentrirano između 30 i 40 % svih kapaciteta i kadrova. Reforma zdravstva i obnova zdravstvene infrastrukture postavljeni su kao prioritetni zadaci poslijeratne obnove. Načinjeni su krupni koraci prema ostvarivanju integrativne zdravstvene zaštite.
Danas u Sarajevu stanovnici, ali i brojni posjetioci našeg grada imaju na raspolaganju dobro razvijene sve oblike primarne zdravstvene zaštite, ali i konsultativno-specijalističke službe pri Domu zdravlja. Uz ovo im na raspolaganju stoji sekundarna i visokodiferencirana bolnička zaštita sa idealnim spojem mladih i perspektivnih, kao i najiskusnijih kadrova. Uvedene su nove metode, osnovane nove institucije i to na svim nivoima zdravstvene zaštite. Grad je među prvima prihvatio i ostvario krupne početne rezultate u reformiranju zdravstvene zaštite, naročito u oblasti primarne zdravstvene zaštite, kao i u orijentaciji prema zajednici.

U Sarajevu djeluje 18 timova porodične medicine, razvijaju se institucije kućnih posjeta, palijativne njege, osnovana je prva ambulanta za bol, institucije za brigu o starim osobama i sl. Utemeljeni su centri za fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici, kao i Centar za paraplegiju pri Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo za liječenje i ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata.
. U Sarajevu se rade složene kardiohirurške intervencije, te stanovnici ne moraju odlaziti u druge centre po tu vrstu usluga, a izvedene su i prve transplantacije bubrega. Specijalna bolnica za psihijatrijska oboljenja na Jagomiru renovirana je po ugledu na najsuvremenije institucije te vrste u Europi. Konačno, institucija najpotrebnija svakom gradu Hitna medicinska pomoć u Sarajevu je najbolje organizirana institucija ove vrste u državi, a ujedno i organizator vrlo uspješnih obuka za medicinske sestre/tehničare iz oblasti urgentne medicine.

Nažalost, moramo i konstatirati da neke inicijative pokrenute prije više od četiri godine nisu zaživjele ili se neoprostivo sporo implementiraju. Riječ je u prvom redu o projektu Sarajevo- zdravi grad i uključivanju u mrežu zdravih gradova Europe, koji je Skupština Grada podržala, kao i razvoju institucija u oblasti zdravstva namijenjenih pomoći starim osobama, u skladu sa zaključcima Seminara sa međunarodnim učešćem o međusektorskom pristupu problemima osoba treće dobi. Na ovim poslovima predstoji još mnogo rada.

Usluge iz oblasti primarne zdravstvene zaštite stanovništvo ostvaruje u sklopu javne ustanove Dom zdravlja Sarajevo, koji ima svoja 4 centralna punkta – Doma zdravlja na području 4 gradske općine ( ostalih 5 centralnih punktova su na području preostalih 5 općina Kantona Sarajevo). Prema tome svaka od četiri gradske općine ima svoj centralni punkt – Dom zdravlja sa isturenim lokalitetima- područnim ambulantama čime se osigurava znatno bolja dostupnost u zadovoljavanju zdravstvenih potreba stanovništva. Osim Doma zdravlja na području grada svoja sjedišta kao i službe imaju i Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Kantonalni zavod za medicinu rada, Zavod za transfuziologiju, Zavod za sportsku medicinu, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata sarajevskog univerziteta, Javna ustanova Apoteke Sarajevo, a svoje punktove ima i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Pored ovih Javnih zdravstvenih ustanova stanovništvo može da potraži zadovoljenje svojih potreba za zdravstvenom zaštitom i u brojnim privatnim ordinacijama i privatnim zdravstvenim ustanovama u Sarajevu.

Na području općine Stari Grad zdravstvena zaštita se ostvaruje pored RJ Doma zdravlja Stari Grad i na 9 drugih lokaliteta koji pripadaju Domu zdravlja ( Bistrik, Kovači 2, Vratnik, Širokača, Gazin Han, Logavina, Mjedenica, Safvet – bega Bašagića).Takodjer postoji i služba pri Centru za zaštitu zdravlja žena i materinstvo, te dvije ambulante za zdravstvenu zaštitu radnika i 5 apoteka.

Na području općine Centar pored centralnog Doma zdravlja smještenog u Vrazovoj ulici, postoji još 13 isturenih lokaliteta (Ciglane, Breka, Jablanička, Mejtaš , Koševsko brdo (3 lokaliteta), Cicin Han, Soukbunar, Čekaluša, Podhrastovi, Šip i Nahorevo . Ovdje se nalazi sjedište sa službama Centra za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva u ul. Skerlića kao i 9 lokaliteta za zdravstvenu zaštitu radnika, te 7 apoteka. Takodjer na području ove gradske općine je i služba i sjedište Zavoda za transfuziologiju koji je ujedno i Kantonalni i Federalni zavod, te Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i Zavoda za sportsku medicinu. Da napomenemo još samo i to da se na području općine nalaze i sve tri bolničke institucije u Sarajevu – KCU Sarajevo, Državna bolnica Sarajevo i Kantonalna psihijatrijska bolnica.

Stanovništvo općine Novo Sarajevo, pored centralnog RJ Doma zdravlja Novo Sarajevo, primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje na još 9 lokaliteta ( Trg Heroja, Vladimir Nazor, Velešići i Grbavica na po dva lokaliteta, Pofalići, Dolac Malta i Velepekara).Osim ovih svoju službu ima i Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ( 4 lokaliteta) te 4 apoteke. Bitno je napomenuti da je na području ove općine smješten i centralni punkt Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

U općini Novi Grad, najmnogoljudnijoj na području Bosne i Hercegovine, nalaze se čak dva velika objekta Doma zdravlja, od kojih je onaj na području Saraj polja tek djelomično obnovljen. Osim toga postoji i 8 isturenih područnih ambulanti ( Alipašino Polje B faza sa dva lokaliteta, Alipašino Polje C, Buća Potok, Boljakov Potok, dva lokaliteta u Švrakinu Selu, Briješće). Postoji naravno i služba Centra za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo, te dvije ambulante Zavoda za medicinu rada i isturena služba Zavoda za hitnu medicinsku pomoć na Aerodromu Sarajevo. U 5 lokaliteta JU Apoteke Sarajevo stanovništvo se može snabdjeti lijekovima i pomoćnim ljekovitim sredstvima.

Na području svih gradskih općina postoje Centri za fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici.

Svoju potrebu za bolničkim liječenjem građani mogu zadovoljiti u dvije bolničke institucije i Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo- najvišoj instituciji ove vrste u Bosni i Hercegovini. Klinički centar raspolaže sa 1867 postelja na klinikama za neurohirurgiju, opću i abdominalnu hirurgiju, urologiju, torakalnu, koštanu hirurgiju, rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju i transplantaciju, dječiju hirurgiju, onkološku hirurgiju, za bolesti uha grla i nosa, za očne bolesti, maksilofacijalnu hirurgiju, za ginekologiju i akušerstvo, za anesteziju i reanimaciju, te kardiohirurgiju. Od nehirurških klinika su klinike za gastroenterohepatologiju, bolesti srca i reumatizam, nefrologiju, vaskularna oboljenja, nuklearnu medicinu, hematologiju, endokrinologiju i bolesti metabolizma, dječija oboljenja, plućne bolesti i tuberkulozu, infektivne bolesti, kožne i venerične bolesti, onkologiju, neurologiju, psihijatriju ,te profesionalnu patologiju i toksikologiju. U sastavu Kliničkog centra je i Centar za paraplegiju ,a i vrlo dobro organizirane dijagnostičke djelatnosti : radiloška, bihemijski laboratorij, mikrobiologija sa molekularnom biologijom, virusologijom i imunologijom, laboratorij za humanu genetiku, klinička farmakologija. Za uredno snabdijevanje lijekovima brine se apoteka organizirana unutar Kliničkog centra.

Druga institucija – Državna bolnica Sarajevo raspolaže sa 280 postelja i dobro organiziranom dijagnostičko-laboratorijskom i radiološkom službom. U njenom sastavu su odjeli za opću hirurgiju, internu, bolesti uha, nosa i grla, očne bolesti, porodiljstvo te odjel za intenzivnu njegu.

Na području grada Sarajeva smještena je i treća bolnička institucija, a radi se o Kantonalnoj psihijatrijskoj bolnici koja raspolaže sa 75 postelja i u svom radu je autonomna.

Pomenuti kapaciteti zdravstvenih ustanova, a prije svega Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, stoje na raspolaganju svima, a ne samo građanima Sarajeva koji se odluče da u njima potraže neophodnu pomoć.